TK 14. 12. 2007

Tisková konference 14. prosince 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil 1. náměstek hejtmana JMK Milan Venclík a hovořil zde o dotaci na podporu  projektu „Rozvoj Mendelova muzea v roce 2008“. Ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková následně spolu s 1. náměstkem Venclíkem přiblížila schválení 704 mil. EUR z evropských fondů pro region Jihovýchod. Novinářům byla rovněž předána tisková zpráva ředitele Správy a údržby silnic JMK Jana Zouhara k otevření mostu v Újezdu u Brna a tisková zpráva člena Rady JMK Františka Adamce k zabezpečení lékařské služby první pomoci v JMK v roce 2008. Uvedená informace je rovněž zveřejněna na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=34458&TypeID=2 .

 

Dotace z rozpočtu JMK na podporu projektu „Rozvoj Mendelova muzea v roce 2008“

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13. prosince 2007 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Masarykově univerzitě ve výši 1.000.000,- Kč na podporu projektu „Rozvoj Mendelova muzea v roce 2008“.

 

Jedná se o dotaci na přípravu minimálně tří dočasných výstav spojených s univerzitním prostředím, propagací vědy, nebo intelektuálním zázemím Jihomoravského kraje. Dalším úkolem projektu je modifikace stávající expozice, a to zpřístupnění jména Johanna Gregora Mendela a jeho výsledků širší veřejnosti přes interaktivní muzejní expozici, která si podrží vysokou kvalitu estetickou i informativní. Cílem je projektová příprava expozice a faktické kroky vedoucí k otevření výstavy. V rámci projektu budou pokračovat Mendel lectures, přednáškový cyklus významných vědeckých osobností z celého světa.

Dotace JMK bude využita na neinvestiční náklady ve výši 600.000,- Kč, které budou použity na hrazení provozních nákladů spojených s chodem muzea (náklady na běžný provoz, nájemné, příprava krátkodobých výstav) a na investiční náklady ve výši 400.000,- Kč spojené s přípravou a realizací nové expozice.

Přínosem projektu je nabídnutí možnosti volnočasového vyžití studentů a laické veřejnosti z celé jižní Moravy a prezentace dědictví přirozeného centra Jihomoravského kraje a posílení hrdosti ke kraji, kde zanechala stopy řada významných vědců, spisovatelů a umělců. Muzeum a nová expozice bude prezentovat řadu odlišných odvětví, což i díky geniu loci starobrněnského opatství bude pro návštěvníky muzea neopakovatelným zážitkem.

 

Projekt bude financován z několika zdrojů. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou 5.000.000,- Kč. Z toho 1.000.000,- Kč tvoří dotace z rozpočtu JMK, o částku 2.500.000,- Kč je žádáno MŠMT, o částku cca 200.000,- Kč je žádáno statutární město Brno, vlastní výnosy se předpokládají 300.000,- Kč, náklady ve výši 1.000.000 kryje Masarykova Univerzita z vlastních prostředků.

 

 

 

 

Brusel schválil 19 miliard korun pro region Jihovýchod

Evropská komise schválila sedm regionálních operačních programů (ROP) a operační program Podnikání a inovace. Jsou to první schválené investiční programy v ČR financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ve středu 5. prosince 2007 to oznámila Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku a zdůraznila: „Jsme přesvědčeni, že české regiony si rychle osvojí novou roli spočívající v přímé odpovědnosti za řízení finančních prostředků EU a chopí se obrovské nabízené příležitosti.“

 

Celková částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněná právě schváleným programům přesahuje 7,6 miliard EUR a týká se programového období 2007-2013. Z této částky je pro Regionální operační program Jihovýchod určeno 704 mil. EUR.

 

Slavnostní podpisy operačních programů

Smlouvy s jednotlivými regiony podepíší zástupci Evropské komise v Praze 11. prosince 2007 ve vile Portheimka za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry. Přítomni dále budou čeští a moravští hejtmani, ministři Aleš Řebíček (podepsán bude rovněž operační program Doprava) a Martin Říman, zástupci stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a generální sekretáři pro vyjednávání těchto programů.

 

Nový systém implementace regionálních operačních programů

Nový systém decentralizovaného řízení zajišťuje, že programy EU přesně odpovídají potřebám jednotlivých regionů. Řídícími orgány pro regionální operační programy České republiky byly určeny regionální rady regionů soudržnosti.

 


Společné úsilí sedmi regionálních rad je po více než roce spolupráce korunováno úspěchem – cesta zhruba 125 miliardám korun do regionů je otevřená! Regiony se na čerpání dotací Evropské unie, resp.

Evropského fondu pro regionální rozvoj, dobře připravily. Zvolily společnou strategii, postupovaly společně při vyjednávání, a tím maximálně zkrátily schvalovací proces Evropské unie.

 

Region Jihovýchod je připraven na realizaci projektů. První výzva k podávání projektů byla vyhlášena 17. září 2007 a týkala se rozvoje dopravní infrastruktury v regionu. Další výzvy budou po schválení programu následovat ještě v prosinci a zahrnou oblast cestovního ruchu a některé oblasti rozvoje měst a obcí.

 

 

 

 

Starostové dali přednost většímu počtu projektů

 

Ve Velkém Meziříčí se dne 6. prosince 2007 sešli starostové středně velkých obcí a měst (5 000 – 49 999 obyvatel) a měst Pohořelice a Židlochovice regionu soudržnosti Jihovýchod, aby se vyjádřili k návrhu výše dotace v oblasti podpory Rozvoj regionálních středisek.

 

„V této oblasti podpory je obrovský přetlak projektů,“ vysvětlila Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod, „téměř všechna města připravují své projekty a objem pouze konzultovaných projektů již dosáhl dvou miliard korun, zatímco finanční alokace je ve výši 1 412 mil. korun.“ Největší objem prostředků je požadován na komplexní úpravy veřejných prostranství, na volnočasové aktivity a zdravotnictví. Do této oblasti patří i výstavba a technické zhodnocení škol, zařízení neziskové sociální péče, revitalizace brownfields atd.

 

Maximální výše dotace může dosáhnout až 92,5 % a je tvořena 85 % z prostředků EU a 7,5 % ze státních zdrojů prostřednictvím ROP Jihovýchod. Uspokojen by však mohl být jen přibližně každý čtvrtý žadatel. Návrh spočíval v odsouhlasení snížení dotace na 70 % a spolufinancování projektu městy ve výši 30 %. Tento návrh byl souhlasem 59 procent přítomných starostů a přijat.

 

Dotace Evropské unie, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak bude moci čerpat větší počet měst a bude tak podpořeno více projektů.

 

Dále se starostové shodli na vyhlášení 3leté alokace, jako šance dohnat roční zpoždění v čerpání evropských dotací, a prodloužení termínu pro odevzdání projektů do konce března 2008.


Pokud Výbor Regionální rady schválí připravenou výzvu v této oblasti podpory, bude výzva vyhlášena 17. prosince 2007 a potrvá do konce března. V tomto období mohou města s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice v regionu Jihovýchod předkládat své projekty rozvoje města.

 

Setkání starostů ve Velkém Meziříčí bylo velice korektní a přínosné. Společnými silami se podařilo nastavit optimální způsob čerpání evropských dotací pro města našeho regionu.

 

Schváleno 704 mil. EUR z evropských fondů pro region Jihovýchod

 

Sedm regionálních operačních programů bylo symbolicky podepsáno v úterý 11. prosince 2007 v 11 hodin v pražské vile Portheimka na Smíchově. Za českou stranu dokumenty podepsali předsedové regionálních rad regionů soudržnosti, za Evropskou komisi Katarína Mathernová, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku. Současně s regionálními operačními programy byly podepsány i Operační program Podnikání a inovace a Operační program Doprava.

Slavnostní akce pořádané ve spolupráci s Asociací krajů ČR se zúčastnil také předseda Vlády ČR Mirek Topolánek, vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, čeští a moravští hejtmani, ministři Aleš Řebíček a Martin Říman, zástupci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a generální sekretáři pro vyjednávání těchto programů.

Přehled alokací
Česká republika v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR, což je zhruba 752,7 miliard korun, z toho 4,657 mld. EUR (125 mld. Kč) prostřednictvím regionálních operačních programů (tj. téměř 17,5 %).

Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Evropské komisi však ještě zbývá schválit 11 z celkových 24 operačních programů ČR.

ROP Jihovýchod
Region soudržnosti Jihovýchod má z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněnou částku 704 mil. EUR (tj. více než 15 % z celkové částky pro ROP) a po regionech Severozápad (746 mil. EUR) a Moravskoslezsko (716 mil. EUR) se jedná o třetí nejvyšší částku pro ROP. Nejnižší částku (559 mil. EUR) získal ROP Střední Čechy.

Částka 704 mil. EUR pro ROP Jihovýchod je rozdělena do čtyř prioritních os programu:
Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy: 49 %, tj. 345 mil. EUR (9 763 mil. Kč);
Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu: 19 %, tj. 134 mil. EUR (3 786 mil. Kč);
Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel: 28,6 %, tj. 201 mil. EUR (5 699 mil. Kč);
Prioritní osa 4 - Technická pomoc: 3,4 %, tj. 24 mil. EUR (678 mil. Kč).

Rozdělení finanční alokace vychází z výsledků analýzy absorpční kapacity obou krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, ze socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a ze strategie obou krajů.

 

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dotace prvním projektům

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém devátém zasedání dne 12. prosince 2007 v jihlavském hotelu Gustav Mahler schválil první dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Po Moravskoslezsku je Jihovýchod druhým regionem, který má již schválené první projekty v oblasti dopravy.

Jedná se o tři projekty předložené v rámci první, kontinuální, výzvy vyhlášené 17. září 2007 pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Žadatel, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, získá prostřednictvím ROP JV dotaci z ERDF ve výši 130,5 mil. Kč pro tyto své projekty:

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice
Největším z předložených projektů v hodnotě přibližně 80 milionů korun je rekonstrukce a přeložka části silnice v obci. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2007, úplné dokončení se předpokládá v prvním pololetí 2008.

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice
Projekt v hodnotě téměř 37 milionů korun řeší komplexní přestavbu dvou mostů přes řeku Jihlavu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice do místní části Němčice.

Újezd u Brna, most 418-005
Výstavba nového mostu přes řeku Litavu v Újezdu u Brna je cílem dalšího projektu v hodnotě téměř 25 milionů korun. Předpokládá se, že stavební práce byly zahájeny v září 2007, most bude zprovozněn do 31.12.2007 a úplné dokončení je plánováno v prvním pololetí 2008.


Projekty Technické pomoci
Stejná výzva se týkala rovněž projektů Technické pomoci pro roky 2007 a 2008. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod podala celkem pět projektů v celkové hodnotě 123 mil. Kč a rovněž tyto projekty
byly přijaty pro financování z ERDF. Jedná se o následující projekty:
Podpora řízení ROP JV; Monitoring a evaluace 2008; Řízení a implementace ROP JV 2008; TP ROP JV – publicita a absorpční kapacita; Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008.

Vyhlášení nových výzev ROP JV
Výbor Regionální rady Jihovýchod dále schválil vyhlášení nových výzev ROP JV dne 17. prosince 2007. Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory:

Hodnoty jsou uvedeny v milionech Kč při kurzu 1 EUR = 26,380 CZK (kurz platný pro prosinec 2007)

Oblast podpory

Celková výše finančních prostředků alokovaná na  výzvu (bez vlastních zdrojů příjemce)

Celková výše finančních prostředků alokovaná na oblast podpory (bez vlastních zdrojů příjemce)

1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

258

999

1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

200

515

2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

435

3 266

2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu

110

576

3.2 - Rozvoj regionálních středisek

570

1 433

3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

270

1 094

3.4 - Veřejné služby regionálního významu

750

915

Celkem

2 593

8 798

 

 

Bližší informace k novým výzvám k podávání projektů žádajících o dotaci z ERDF prostřednictvím ROP JV budou předmětem zvláštní tiskové informace vydané v den výzvy 17. 12. 2007. Více informací bude aktuálně zveřejněno rovněž na internetových stránkách www.jihovychod.cz.

 

 

 

 

 

 

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji pro rok 2008

 

 

 

Doba poskytování LSPP je stanovena takto:

 

Mimo Město Brno:

 

v pracovní den:         

17,00 hod. – 22,00 hod.          LSPP pro dospělé, LSPP pro děti

18,00 hod. – 6,00 hod.            ohledání zemřelých

 

v nepracovní den:

8,00 hod. – 20,00 hod.            LSPP pro dospělé, LSPP pro děti,

nepřetržitě                               ohledání zemřelých

8,00 hod. – 13,00 hod.            LSPP stomatologická

 

Město Brno:

 

v pracovní den:

17,00 hod. – 7,00 hod.            LSPP pro dospělé

                                               LSPP pro děti

                                               LSPP stomatologická

                                               ohledání zemřelých

nepřetržitý provoz                                lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)

 

v nepracovní den:

nepřetržitý provoz                                LSPP pro dospělé

LSPP pro děti

ohledání zemřelých

LSPP stomatologická

lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)

 

  1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
  2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
  3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom místě v okrese.
  4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotnickým zařízením v okrese (Nemocnice Znojmo, p.o., Nemocnice Vyškov, p.o., Nemocnice Kyjov, p.o., Poliklinika Břeclav, s.r.o., Nemocnice Boskovice, Úrazová nemocnice Brno) – spádovým územím bude území okresu (tedy ne podle přirozené spádovosti, ale administrativně). Pro okres Brno-venkov bude služba ohledání zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro Brno-město. Služba bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP.

 

 

 

Poskytovatelé LSPP

 

Okres

Obec s rozšířenou působností

LSPP v roce 2008

Poskytovatel LSPP

Brno-město

Brno

pro dospělé, pro děti, stomatologická,
lékárenská pohotovostní služba

pro dospělé – Úrazová nemocnice Brno, tel.: 545 538 538

pro děti – Dětská nemocnice Brno, tel.: 532 23 1111

stomatologická – Stomatologické centrum Karáskovo nám. 11, tel.: 548 42 42 42 (od  14. 1. – do té doby FN U sv. Anny, tel.: 543 183 459)

Brno-venkov

Tišnov

pro dospělé

Nemocnice Tišnov, p.o.,

tel.: 549 410 330, 549 436 034

Ivančice

pro dospělé

Nemocnice Ivančice, p.o.,

tel.: 546 439 630

Břeclav

Břeclav

pro dospělé, pro děti, stomatologická

Nemocnice Břeclav, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 519 315 111

Poliklinika Břeclav, s.r.o. (LSPP pro dospělé), tel.:  519 303 202

Poliklinika Břeclav, s.r.o. (stomatologická LSPP), tel: 519 303 213

Hustopeče

pro dospělé

Městská nemocnice Hustopeče, p.o., tel: 519 407 310

Vyškov

Vyškov

pro dospělé, pro děti, stomatologická

Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 517 315 631

Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 517 315 111

Nemocnice Vyškov, p.o. (stomatologická LSPP), tel.: 517 343 949

Blansko

Blansko

pro dospělé

Nemocnice Blansko, tel.: 516 527 870

Boskovice

pro dospělé, pro děti, stomatologická

Nemocnice Boskovice, s.r.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 516 491 283

Nemocnice Boskovice, s.r.o. (LSPP pro děti), tel.: 516 491 346

Česká stomatologická komora (stomatologická LSPP), informace na tel.: 516 491 111 nebo 516 491 165

Hodonín

Hodonín

pro dospělé, pro děti

Nemocnice TGM Hodonín, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 518 306 142, 141

Nemocnice TGM Hodonín, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 518 306 315, 257

Kyjov

pro dospělé, pro děti, stomatologická

Nemocnice Kyjov, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 518 601 233

Nemocnice Kyjov, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 518 601 658

Nemocnice Kyjov, p.o. (stomatologická LSPP), tel.: 518 601 111

Veselí n. M.

pro dospělé

Nemocnice Kyjov, p.o., pracoviště Veselí n. M., tel.: 518 396 110

Znojmo

Znojmo

pro dospělé, pro děti, stomatologická

Nemocnice Znojmo, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 515 215 603

 Nemocnice Znojmo, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 515 215 563

Česká stomatologická komora, informace na tel.: 515 215 563

Břeclav         Mikulov                           pro dospělé                          Dům zdraví Mikulov, s.r.o.(zabezpečuje

                                                                                                                      Město Mikulov), tel.: 519 510 824

 

 

 

 

 

 

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

 

Tisková zpráva

Otevření mostu  v Újezdu u Brna.

 

Od pondělí 17.12.2007 již nebudou muset řidiči objíždět uzavřený most přes řeku Litavu v Újezdu u Brna. V dopoledních hodinách bude zcela nový objekt ev.č. 418 – 005 uveden do tzv.předčasného užívání. Skončí tak uzavírka, která začala 6.září 2007  a vedla dopravu přes obce Hostěrádky-Rešov a Šaratice.

 

Původní most postavený v roce 1860 nevyhovoval požadavkům dopravy na této významné silnici II.třídy. Šířka vozovky byla pouhých 5,8 m, připojený dřevěný chodník pouze 1 m. Nosná konstrukce, kterou tvořily nýtované nosníky, neumožňovala přenést dopravní zátěž a povolená zatížitelnost byla postupně snižována až na 3,5 tuny, což samozřejmě vyvolalo dopravní komplikace nejen v samotném městě Újezd u Brna, ale i v celé přilehlé silniční síti.   

 

Nový most splňuje všechny parametry pro převedení silniční i pěší dopravy. Jeho celková délka je 27,6 m, délka přemostění 18,9 m. Celková šířka 12,3 m zahrnuje dva jízdní pruhy o šířce 3,5 m a oboustranné chodníky šířky 1,5 m.

 

Tuto stavbu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje realizuje jako jednu z prvních akcí zahrnutých v rámci  Regionálního operačního programu (ROP). Úplné dokončení stavby proběhne v jarních měsících příštího roku, kdy jsou plánovány dokončovací práce v okolí mostu a finální úpravy na samotném objektu, které je nutné provádět za příznivých povětrnostních podmínek.      

 

Projektantem celé stavby je projekční kancelář Ing.Antonín Pechal, generálním dodavatelem společnost Firesta-Fišer a.s.

 

Celkové náklady stavby, které jsou předmětem žádosti o dotaci z fondů EU, činí  24,6 mil. Kč. Je předpoklad, že dotace z EU ERDF na tento projekt bude  20 mil Kč.  Ostatní náklady, které zahrnují i projekční přípravu a výkupy nemovitostí, hradí investor z příspěvku Jihomoravského kraje.

 

 

V Brně 14. 12. 2007

 

Ing. Jan Zouhar

ředitel SÚS JMK

 

 

 

 .