Informace č.j.: JMK 162711/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                                SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 162711/2007                        S-JMK 162711/2007 OKP                         Krásná/541651233                       18. 12. 2007
 
 
„Informace Dr. Vlašínovi“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – informace Dr. Vlašínovi
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dr. Vlašín předložil ‚dotaze‘, zda a jaké důsledky vyvodil výbor kontrolní při šetření platnosti hlasování při schvalování ÚP VÚC Břeclavsko, kdy zastupitelé ‚neměli‘ k dispozici přílohu CO.
a) Požadujeme předat kopie všech dokumentů specificky v dané věci ‚shromáždil a‘ a veškeré korespondence, kterou Kontrolní výbor v dané věci přijal/odeslal. (Nepožadujeme územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, studie a pokud některý z dokumentů
má více než 30 stran, požadujeme pouze prvních 10 a posledních 5 stran)
,
b) požadujeme předat kopie odpovědi Dr. Vlašínovi,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin a dokumenty předané osobně. Pokud proběhla v dané věci jednání, kde nebyl činěn zápis, ani pořízena prezenční listina,
pak pojem korespondence také zahrnuje doprovodnou informaci, kdy a kde takové jednání proběhlo, kdo se jej účastnil, o čem se jednalo a jaký byl výsledek jednání.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
-         viz. příloha písm. b) žádosti
 
k písm. b) Žádosti:
-         v příloze zasíláme dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. adresovaný RNDr. Vlašínovi ze dne 30. 11. 2007,
včetně příloh, kterými jsou: „Zpráva o postupu šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK
č. 921/06/Z14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břecavska
“, interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OÚPSŘ“) ze dne 26. 11. 2007
a dopis OÚPSŘ adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj č.j.: JMK 5757/2007
ze dne 22. 1. 2007.
 
 
V současné době povinný subjekt nemá žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon               Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233          5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz