Informace č.j.: JMK 165799/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 165799/2007                         S-JMK 148941/2007 OKP                          Krásná/541651233                       18. 12. 2007
 
 
„Vyjádření ke studii ing. Kalčíka pro obchvat Břeclavi“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 13. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Vyjádření ke studii ing Kalčíka
pro obchvat Břeclavi
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
v dopise JMK 128419/2007 hejtman JMK cituje z posouzení studie ing. Kalčíka a kromě jiného uvádí, že ‚tato studie byla posouzena zástupci ‚Ředitelstvím‘ silnic a dálnic, kteří
za největší nedostatek studie považují, že‘ ... (následuje dlouhá citace z posouzení).
Požadujeme
a) předat kopii dokumentu, kde ŘSD uvedlo toto posouzení,
b) kopii veškeré korespondence JMK a MD ve věci této studie (nepožaduje se samotná studie), a to od 1.1.2007,
c) kopii veškeré korespondence JMK a ŘSD ve věci této studie (nepožaduje se samotná studie), a to od 1.1.2007,
d) kopii veškeré korespondence JMK se všemi ostatními subjekty ve věci této studie (nepožaduje se samotná studie), a to od 1.1.2007“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady, byli jste dopisem č.j.: JMK 148941/2007 ze dne 26. 11. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 37,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána
dne 17. 12. 2007.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
-         dopis Ministerstva dopravy zn. 962/2007–910–IPK/2 ze dne 1. 11. 2007 s názvem „Studie R 55 mezi D 2 a Rakouskem“ včetně přílohy, kterou je: „Posouzení a stanovisko ke studii „Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D 2a státní hranicí s Rakouskem“ (zpracovatel Ing. Jiří Kalčík, únor 2007)“, vyjma její přílohy, kterou je studie „Vyhledávání variant trasy v parametrech R 55
mezi dálnicí D 2 a státní hranicí s Rakouskem
“, jíž ve Vaší Žádosti výslovně nepožadujete.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz