foto 1 foto 2

Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

 

 

Projekt „Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007225

 

Jihomoravský kraj uspěl s předloženou žádostí o podporu z Evropských fondů na realizaci projektu „Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“.

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost se zaměřuje na řízenou podpora procesu celoživotního učení - profesního vzdělávání - pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v území Jihomoravském kraji. Prostřednictvím osvojení, zvýšení či upevnění profesních a osobnostních kompetencí dojde ke zvýšení kvality, efektivity a udržitelnosti poskytovaných sociálních služeb.

Otázka rozvoje, zkvalitnění, efektivity a udržitelnosti sociálních služeb je v rámci projektu řešena pomocí nástrojů cílené edukace. Celoživotní vzdělávání, respektive další profesní vzdělávání, je v tomto kontextu jednou z možností, jak adaptivně reagovat na změny ve způsobu i obsahu poskytování sociálních služeb.

Projekt s rozpočtem přesahujícím 6 milionů korun bude realizován po 34 měsíců a vzdělávacích aktivit se zúčastní jak management zařízení sociálních služeb, tak sociální pracovníci a pracovníci v přímé péči.

Projekt reaguje na potřeby poskytovatelů sociálních služeb z řad organizací na území Jihomoravského kraje. Oblasti akreditovaného vzdělávání realizovaného v rámci projektu byly vybrány na základě realizované analýzy vzdělávacích potřeb u cílové skupiny. Frekventanti kurzů se seznámí s novými metodami a inovativními přístupy v oblasti sociálních služeb a sociální práce, tak, abych jejich kompetence přesněji odpovídaly potřebám systému sociálních služeb a potřebám klientů. Výsledkem bude také zvýšení adaptability vzhledem k probíhající transformaci sociálních služeb.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou proporcionálně rozloženy v tomto podílu – Evropské fondy 85 %, státní rozpočet 10 %, rozpočet Jihomoravského kraje 5 %.

 

Dobra realizace projektu: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 252 934,- Kč

Cílové skupiny projektu: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (v přímé péči), management - vedoucí pracovníci

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V PROJEKTU: Veřejná zakázka "Vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji", viz.: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_14214.html

 

Klíčové aktivity projektu: 

  • vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb
  • vzdělávání pro sociální pracovníky
  • vzdělávání pro vedoucí pracovníky (management)
  • vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Projekt nabídkou vzdělávacích modulů, specificky zaměřených na základě vypracované analýzy vzdělávacích potřeb u cílové skupiny projektu, reaguje na poslední vývoj v oblasti sociálních služeb, na obsahovou i procesní transformaci:

  • Proces deinstitucionalizace a transformace pobytových služeb
  • Implementace standardů kvality sociálních služeb
  • Individualizace sociálních služeb (na klienta zaměřený přístup)
  • Nové inovativní postupy a trendy
  • Rozvoj ambulantních, komunitních a terénních služeb
  • Řízení změn v organizacích sociálních služeb

 

Počet podpořených osob v rámci realizace klíčových aktivit 2-5 je vyčíslen na 800 osob z území Jihomoravského kraje.

V rámci principu tzv. bagatelní podpory musí být každý, kdo bude započítán do celkových indikátorů projektu, podpořen minimálně 40 hodinami akreditovaného vzdělávání za dobu trvání projektu.

 

Více informací lze nalézt na webovém portálu komunitního plánování sociálních služeb JMK: http://www.socialnisluzby-jmk.cz/Folders/751-1-Celozivotni+vzdelavani+pracovniku+poskytovatelu+socialnich+sluzeb.aspx