Informace č.j.: JMK 165156/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.                                              SpZn.                                            Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 165156/2007                     S-JMK 160224/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213                    18. 12. 2007
 
 
„35. zasedání KV zastupitelstva“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 5. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena
Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – 35. zasedání KV zastupitelstva“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat v elektronické‘ formě kopii všech materiálů,
které byly předloženy 35. zasedání KV zastupitelstva JMK
“.
 
K Žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, tedy veškeré materiály, které byly předloženy
na 35. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje. S ohledem na Váš požadavek „v elektronické formě“ jsou Vám tyto informace zasílány na elektronickou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje
a jeho orgánů. Jedná se o:
-         předložený materiál s názvem „K bodu jednání č. 2 Vyřizování stížností a petic“ včetně příloh, kterými jsou „Evidence stížností občanů – stav k 19. 11. 2007“, „Evidence petic občanů – stav k 19. 11. 2007“ a „Evidence stížností dle zákona
č. 106/1999 Sb. – stav k 19. 11. 2007
“ (v případě příloh byly anonymizovány
zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         předložený materiál nazvaný „Kontrola plnění úkolků z minulých zasedání Zastupitelstva“,
-         předložený materiál s názvem „Zpráva o postupu šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK
č. 921/06/Z14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břeclavska
“, a to včetně příloh (sdělení člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ze dne 22. 11. 2007, interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
ze dne 26. 11. 2007 s názvem „ÚP VÚC Břeclavska, příloha CO“ včetně přílohy, kterou je dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 1. 2007
č.j. JMK 5757/2007).
  
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
Přílohy: dle textu