Informace č.j.: JMK 165163/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.                                               SpZn.                                            Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 165163/2007                     S-JMK 160223/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213                    18. 12. 2007
 
 
„34. zasedání KV zastupitelstva“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 5. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena
Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – 34. zasedání KV zastupitelstva“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat v elektronické formě kopii všech materiálů,
které byly předloženy 34. zasedání KV zastupitelstva JMK
“.
 
K Žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, tedy materiály, které byly předloženy
na 34. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje. S ohledem na Váš požadavek „v elektronické formě“ jsou Vám tyto informace zasílány na elektronickou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje
a jeho orgánů. Jedná se o:
-         předložený materiál s názvem „K bodu jednání č. 2 Vyřizování stížností a petic“ včetně příloh, kterými jsou „Evidence stížností občanů – stav k 19. 10. 2007“, „Evidence petic občanů – stav k 19. 10. 2007“ a „Evidence stížností dle zákona
č. 106/1999 Sb. – stav k 19. 10. 2007
“ (v případě příloh byly anonymizovány
zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         předložený materiál nazvaný „Zápis o provedení kontroly – agenda výboru
pro výchovu, vzdělávání zaměstnanost
“,
-         předložený materiál nazvaný „Zápis o provedení kontroly – agenda výboru
finančního
“,
-         předložený materiál s názvem „Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok
2008 – I. varianta (aktualizace)
“,
-         předložený materiál s názvem „Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“.
 
Nejsou předávány 2 písemnosti (2 podněty fyzických osob), v jejichž případě se jedná o informace dle § 11 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., tedy o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, které byly povinnému subjektu předány osobami, kterým takovou povinnost zákon neukládá a současně tyto osoby nesdělily, že s poskytnutím informace souhlasí (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
  
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
Přílohy: dle textu