Informace č.j.: JMK 165151/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.                                                SpZn.                                            Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 165151/2007                      S-JMK 160219/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213                     18. 12. 2007
 
 
„33. zasedání KV zastupitelstva“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 5. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena
Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – 33. zasedání KV zastupitelstva“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat v ‘elektronocké‘ formě kopii všech materiálů,
které byly ‚předloženy 33. zasedání‘ KV zastupitelstva JMK
“.
 
K Žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, tedy veškeré materiály, které byly předloženy
na 33. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje. S ohledem na Váš požadavek „v ‘elektronocké‘ formě“ jsou Vám tyto informace zasílány na elektronickou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje
a jeho orgánů. Jedná se o:
-         předložený materiál s názvem „K bodu jednání č. 2 Vyřizování stížností a petic“ včetně příloh, kterými jsou „Evidence stížností občanů – stav k 21. 9. 2007“, „Evidence petic občanů – stav k 21. 9. 2007“ a „Evidence stížností dle zákona
č. 106/1999 Sb. – stav k 21. 9. 2007
“ (v případě příloh byly anonymizovány
zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         předložený materiál nazvaný „Výpis ze zápisu ze 123. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 28. 6. 2007 v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo
nám. 3/5, Brno
“,
-         předložený materiál s názvem „Rozpis úkolů uložených na 20. zasedání ZJMK schválený 131. schůzí RJMK dne 20. 9. 2007“,
-         předložené interní sdělení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10. 9. 2007 s názvem „Stanovisko k výsledku kontroly“ včetně  dopisu obce Sivice ze dne 6. 11. 2006 č.j. 416/06-0.
 
  
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
Přílohy: dle textu