Informace č.j.: JMK 157790/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.:                                          SpZn.:                                             Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 157790/2007                   S-JMK 157790/2007 OKP                    Mgr. Klusáčková/541651234                   12.12.2007
 
 
„Výzvy k úhradě ve výši 92 544 Kč“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – výzvy k úhradě ve výši 92 544 Kč
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Sdělením čj. JMK 120389/2007 byl občan ing. Venclík v části označené “ad bod 5“ informován, že naše občanské sdružení bylo ke dni podání jeho žádosti o informace vyzváno k úhradě 92 544 Kč.
Požadujeme předat kopii toho dokumentu, který dokládá jak povinný subjekt dospěl uvedenému údaji 92 544 Kč.
Jedním z možných dokumentů je dokument, který vznikl při přípravě této informace
pro občana Ing,. Venclíka, tedy při přípravě odpovědi na jeho předmětnou žádost.
Vzhledem k tomu, že podle sdělení čj. JMK 133555/2007 datované 11.10.2007 a označené
“Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace“ a adresované občanu Ing. Venclíkovi je od občana ing. Venclíka požadována jen úhrada za body 1 a 2 z druhé části jeho žádosti
a není požadována žádná úhrada za body 1 – 5 prvního bloku jeho ‚žádaosti‘, očekáváme,
že nám ‚požadoavaná‘ informace bude poskytnuta také bezplatně.
 
Dne 24. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „Žádost o informaci
dle zákona č. 106/99 – vyřízení S – JMK 120389/2007 ing. Venclík občan – papírová verze
“.
Sdělením č.j.: JMK 139387/2007 ze dne 6. 11. 2007 Vám byla poskytnuta kopie sdělení
č.j. JMK 133555/2007 ze dne 11. 10. 2007 s názvem „Výzva k zaplacení úhrady
za požadované informace
“ a kopie sdělení č.j. JMK 120389/2007 ze dne 15. 10. 2007 s názvem „Poskytnutí informace“. Omylem Vám však byla zaslána pracovní verze dokumentu č.j. JMK 120389/2007 ze dne 15. 10. 2007 s názvem „Poskytnutí informace“, která byla posléze přepracována a upřesněna tak, že žadateli Ing. Venclíkovi bylo mimo jiné sděleno, že „občanské sdružení ‚Občané za ochranu bydlení v Brně – Kníničkách Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ a další subjekty byly v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze strany Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů vyzvány k úhradě nákladů v celkové výši 87.321,00Kč“.
 
           Za náš omyl se omlouváme a v příloze Vám v  souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme správné znění sdělení č.j. JMK 120389/2007 ze dne 15.10.2007 s názvem „Poskytnutí informace, tak jak ho obdržel žadatel Ing. Venclík, a jak bylo zveřejněno na webových stránkách Jihomoravského kraje na adrese www.kr-jihomoravsky.cz v rubrice Informace/Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb./OKP Odbor kontrolní a právní/Informace č.j.: JMK 120389/2007.
 
           Co se týče Vaší žádosti o předání kopie dokumentu, který dokládá, jak povinný subjekt dospěl k uvedenému údaji 92.544,-Kč, odkazujeme na samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.12.2007, sp.zn.S-JMK 157790/2007 OKP.          
 
Povinný subjekt nemá k Vaší žádosti žádné další informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
           
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                            v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
 
IČ                       DIČ                       Telefon               Fax                        E-mail                                                              Internet
70888337          CZ70888337         541651234          5416511289           klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz          www.kr-jihomoravsky.cz