foto 1 foto 2

Kandidátní listinu v Jihomoravském kraji podalo 26 politických subjektů

Kandidující volební subjekty podávaly kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 do 15. srpna 2017 do 16:00. Krajský úřad Jihomoravského kraje podané kandidátní listiny, včetně prohlášení kandidátů, neprodleně po převzetí zasílá Českému statistickému úřadu, který vytváří číselník kandidátů. Dále zašle seznam podaných kandidátních listin i nově vzniklému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Celý další týden do 21. srpna do 16 hodin má krajský úřad časový prostor pro přezkoumání, zda podané kandidátní listiny splňují požadavky volebního zákona. Ve stejné lhůtě mohou kandidující politické subjekty doplňovat kandidáty na kandidátní listině do maximálního počtu 34 a rovněž mohou i měnit jejich pořadí. 31. srpen je poslední den pro odstranění případných závad na podané kandidátní listině. Následujícího dne, tj. 1. září, krajský úřad rozhodne v případě bezvadné kandidátní listiny o její registraci, případně o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, pokud nebyly zjištěné závady vztahující se ke kandidátní listině nebo k jednotlivému kandidátovi ve stanovené lhůtě odstraněny. Po registraci kandidátních listin jsou údaje o kandidátech předány tiskárně, což je pro tyto volby tiskárna Moraviapress v Břeclavi, která vyhotoví návrh hlasovacího lístku a zašle jej elektronicky ke korektuře krajskému úřadu. Ten ho dále zasílá ke korektuře zmocněncům jednotlivých kandidujících politických subjektů. Po schválení jsou hlasovací lístky dány do tisku, pak už není možné dělat žádné změny. V případě zřejmých tiskových chyb se hlasovací lístky nepřetiskují, ale krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území kraje s uvedením správného údaje.

V termínu do 16:00 15. srpna 2017 podalo kandidátní listinu v Jihomoravském kraji 26 politických subjektů. V roce 2013 to bylo 19, v roce 2010 19 a v roce 2006 23 politických subjektů. 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje byla v úterý 15. srpna před 16. hodinou do datové schránky Jihomoravského kraje doručena také kandidátní listina politického hnutí Referendum o Evropské unii. I přesto, že dle výkladu Ministerstva vnitra uvedený způsob podání kandidátní listiny není možný, po právním posouzení způsobu podání uvedené kandidátní listiny však krajský úřad dospěl k závěru, že tento způsob podání možný je a kandidátní listina byla zařazena do počtu řádně podaných kandidátních listin. Stejným způsobem podalo toto hnutí kandidátní listinu i v jiných krajích.

 

Tabulka podaných kandidátních listin v Jihomoravském kraji ZDE (xls, 45 kB).

 

Další informace k volbám 2017 zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=337362&TypeID=2