Informace č.j.: JMK 163449/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
             Čj.:                                            SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 163449/2007                      S-JMK148921/2007 OKP                       Mgr.Klusáčková/541651234                      13.12.2007
 
 
Fax  Ing. arch. Procházková 1559- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 13.11.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – fax ing. arch. Procházková 1559“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „požadujeme předat kopie dokumentů odeslaných faxem z linky JMK 5416511559
Dne 27.9.2006 na fax. Číslo 224 812 293
Dne 4.6.2007 na fax. Číslo 974816816 (celkem 7 faxů)
Dne 27.6.2007 na fax. Číslo 225131370 (celkem 2 faxy)
Dne 28.6.2007 na fax. Číslo 225131370“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Kopie výpisu o využití faxového přístroje s číslem faxu 541651559, které Vám byly poskytnuty sdělením č.j. JMK 139542/2007 ze dne   25.10.2007,  a sdělením č.j. JMK 139530/2007 ze dne  25.10.2007, obsahuje v rámci přehledu využití daného faxového přístroje pouze vytáčená čísla a jednotlivá data, kdy byl faxový přístroj využit, nikoliv však již přehled o tom, čeho se uskutečněná komunikace týkala, tedy její předmět. Takto poskytnutý seznam s uvedenými údaji je seznamem vyčerpávajícím, neboť není žádným právním předpisem stanovena povinnost vést seznam dokumentů odeslaných prostřednictvím faxu. Povinný subjekt nevede tedy žádnou evidenci dokumentů, které by byly odfaxovány z jakéhokoli faxového přístroje Jihomoravského kraje. 
 
V dané případě, kdy požadujete předat kopii dokumentů odeslaných faxem (viz Vaše Žádost), nám vzhledem k tomu, že žádná evidence faxem odeslaných písemností neexistuje,   není známo, jaké dokumenty byly v uvedených dnech na uvedená faxová čísla odeslány. Nelze tedy zpětně určit, jaké dokumenty byly dne 27.9.2006 na fax. číslo 224 812 293, dne 4.6.2007 na fax. číslo 974816816, dne 27.6.2007 na fax. číslo 225131370 a dne 28.6.2007 na fax. číslo 225131370 odeslány.  Požadované informace tudíž nelze poskytnout.
 
Povinný subjekt tedy nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního   
                                                                                   v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.                                                                                   
 
 
 
IČ                 DIČ                          Telefon           Fax                 E-mail                                                         Internet
70888337    CZ70888337            541651234      541651289      klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz