foto 1 foto 2

Kraj chce vyřešit patovou situaci v Dolních Věstonicích

Na své pondělní schůzi (7. srpna 2017) krajští radní projednali možnost řešení obnovení provozu na silnici III/42117 v Dolních Věstonicích, která je od září 2014 stále uzavřena pro poškození přívalovými dešti a následnými sesuvy půdy. Kraj nyní v zájmu vyřešení patové situace převezme od obce Dolní Věstonice všechny činnosti spojené s otevřením uvedené silnice - rada na svém pondělním jednání schválila také návrh konkrétního postupu, který povede k obnovení provozu na uvedené silnici.

„Krajská komunikace mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem je páteřní silnicí a jednou z přístupových bran Lednicko-valtického areálu. Její uzavření komplikuje dopravu, která je více než dva roky vedena po dvacetikilometrové objížďce a má negativní vliv na cestovní ruch v dané oblasti. Integrovaná doprava musí používat objízdné trasy, což zvyšuje náklady kraje a obcí na IDS JMK, zatěžuje životní prostředí obcí a způsobuje časové prodlevy v dojíždění místních obyvatel. Je tedy v zájmu Jihomoravského kraje vynaložit maximální úsilí k vyřešení situace a ke zprovoznění této komunikace,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Rada proto v pondělí schválila návrh postupu Jihomoravského kraje vedoucí k obnovení provozu na silnici III/42117 z Dolních Věstonic do Pavlova a uložila příslušným odborům krajského úřadu spolupracovat při řešení situace vzniklé sesuvy půdy v Dolních Věstonicích. Bude třeba připravit zadávací dokumentaci a zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru a projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu v Dolních Věstonicích spojenou s obnovením provozu na silnici. Dále bude nutné zpracovat žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Jednání s obcí Dolní Věstonice o možnostech, které by mohly vést k obnovení provozu na silnici III/42117 probíhají již několik měsíců a navazující příprava smluvních podmínek k právu užívání stavby mezi krajem a obcí by měla skončit koncem tohoto měsíce. „V průběhu srpna bude zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru, projektové dokumentace pro stavební povolení, zaměření stavu na stavbu Dolní Věstonice a sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117. Následně budou předloženy nabídky na zpracování veřejné zakázky, o kterých bude jednat Rada Jihomoravského kraje. Podání příslušné žádosti na Státní fond životního prostředí k registraci kraj předpokládá do konce září letošního roku. Do 15. ledna 2018 by podle schváleného harmonogramu měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy k již provedeným stavbám a pozemkům. Po zpracování příslušné projektové dokumentace se ke stejnému datu předpokládá podání žádosti o povolení stavby v Dolních Věstonicích spojené s obnovením provozu na silnici III/42117,“ uvedl radní Hýbler.

 

//Vláda České republiky schválila Strategii obnovy území částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014 v listopadu téhož roku a uložila ministrovi životního prostředí zabezpečit poskytování státní pomoci v souladu se schválenou strategií. Pod gescí Ministerstva životního prostředí (MŽP) bylo určeno, že pro stabilizaci sesuvů bude připraven nový podprogram v rámci programu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. MŽP pro obec Dolní Věstonice byly v rámci tohoto Programu vyčleněny prostředky na sanaci sesuvů svahů spojených se zprovozněním krajské komunikace ve výši 41,5 milionu korun s maximálním termínem realizace do 31. prosince 2017. K vyhlášení Programu došlo v únoru 2016. Obec Dolní Věstonice do března 2017 požádala celkem pětkrát prostřednictvím žádosti o finanční podporu a ta byla vždy vrácena s připomínkami odborného hodnotitele k dopracování. Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost příslušeného programu do konce roku 2018 a dalo poslední možnost předložit žádost k registraci do 29. září 2017. Obec Dolní Věstonice dosud žádné finanční prostředky z dotačního programu MŽP neobdržela.//