TK 7. 12. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek, který zde hovořil o informačním systému EMOFF, účasti JMK na Hrách III. Zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji a odpovědi na petici občanů Ivančic dotčených intensivní dopravou. Člen Rady JMK Miloš Šifalda informoval o počtu škol, které se zapojily do stávky 4. 12. 2007.  Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha přítomné seznámil s projektem Czech POINT, návštěvou senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Hovořil také o informačním letáku vydaným ministerstvem vnitra: „Cestujeme po Evropě“. Člen Rady JMK Jan Letocha přiblížil předání nominační dokumentace Památky Velké Moravy, Slovanské hradiště v Mikulčicích – kostel sv. Margity Antiochijskej v Kopčanech. Tiskové konference se rovněž zúčastnil ředitel mezinárodního hudebního projektu České sny David Ditrich, který bilancoval jeho končící ročník (více na www.ceskesny.cz ).

 

 

 

 

 

Veřejná zakázka „Rozšíření a aktualizace informačního systému EMOFF“

 

 

 

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 6. prosince 2007 vybrala jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Rozšíření a aktualizace informačního systému EMOFF“ nabídku společnosti ISATECH z Pardubic. Nabídková cena činí 1.499.400,- včetně DPH.

Informační systém EMOFF je používán na úrovni Jihomoravského kraje a je dále zdokonalován postupným vývojem.  Důvodem rozšíření a aktualizace systému je potřeba masivnější investice do systému za účelem lepšího využití jeho možností.

Projekt představuje podstatný příspěvek Jihomoravského kraje do oblasti bezpečnosti území Jihomoravského kraje. Zkvalitnění přípravy území kraje je základním předpokladem pro úspěšnou ochranu obyvatelstva území kraje. Jde o zvyšování bezpečnosti území Jihomoravského kraje ve vztahu k možným důsledkům:

o       průmyslových havárií s únikem nebezpečných látek

o       přírodních katastrof, zejména povodní,

o       teroristických hrozeb.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje vykonává státní správu v oblasti krizového řízení. Jihomoravský kraj systematicky podporuje přípravu území kraje na řešení krizových situací a zajišťuje pomoc všem obcím. Informační systémy používané krajem při povodních v minulém roce, se osvědčily.  Dalším krokem je příprava všech obcí na řešení mimořádných událostí.

 

EMOFF JE:

 

Informační systém EMOFF (emergency office – kancelář krizového manažera) slouží k podpoře výkonu veřejné správy v oblasti krizového řízení Jihomoravského kraje. Byl zaveden jako reakce na neexistenci celostátního informačního systému pro podporu krizového řízení.

 

EMOFF slouží:

  1. Kraji, obcím s rozšířenou působností Jihomoravského kraje, subjektům kritické infrastruktury a některým úřadům.

 

  1. Při přípravě na krize (zpracování povodňových plánů, operačních plánů, plánů krizové připravenosti, krizového plánu kraje…)

 

  1. Jako efektivní komunikační prostředek pro komunikaci v krizových situacích (povodně 2006).

 

  1. Jako efektivní prostředek k snižování nákladu při výkonu veřejné správy. Příklad: Prověrku spojení u cca. 3000 osob (přibližný počet osob zapojených do KŘ v JMK) jsme schopni provést během 2 minut. V případě provedení této prověrky běžným způsobem (vytáčení telefonního čísla) by tato prověrka trvala cca 75 hodin.

     

 

 

 

Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji

 

 

 

Výprava Jihomoravského kraje se zúčastní  Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji, které se konají  v termínu 27. 1. -1. 2. 2008.   Výprava bude mít 83 členů, garantem jihomoravské reprezentace je Karol Divín, držitel stříbrné olympijské medaile v krasobruslení na VIII. zimních olympijských hrách v americkém Squaw Valley v roce 1960.Her III. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky se zúčastní více než 1000 dětských sportovců a 150 hostů z řad úspěšných sportovců a olympioniků ČR. Olympiáda dětí a mládeže je určena žákům základních škol z celé České republiky. Pravidelně se letní a zimní hry konají od roku 2003 a prvním krajem, který tento projekt realizoval, byl Pardubický kraj. Následoval pak Středočeský, Jihomoravský, Královéhradecký a Ústecký kraj. Centrem Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR se stane Rožnov pod Radhoštěm. Jednotlivé disciplíny se uskuteční ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí, na Soláni, Pustevnách a také v samotném krajském městě Zlíně.

Reprezentanti JMK budou startovat v alpském lyžování, klasickém lyžování, biatlonu, ledním hokeji, krasobruslení, rychlobruslení, snowboardu a také ve dvou kulturních disciplinách – folklorním zpěvu a folklorním tanci.

Jihomoravský kraj uhradí členům reprezentace náklady na ubytování, stravu, dopravu, reprezentační oblečení, sportovní přípravu a materiál - předpokládané výdaje ve výši  900 000 Kč  budou hrazeny z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Aktuální informace o dění ve výpravě Jihomoravského kraje lze najít na http://odm.luzanky.cz/. Informace o Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji na http://web.olympic.cz/odm2008/.

 

 

 

 

 Předání nominační dokumentace Památky Velké Moravy, Slovanské hradiště v Mikulčicích – kostel sv. Margity Antiochijskej v Kopčanech

 

 

 

 

 Ve středu 28. 11. 2007 předalo na jednání v Mikulčicích Ministerstvo kultury ČR oficiálně nominační dokumentaci Památky Velké Moravy, Slovanské hradiště v Mikulčicích – kostel sv. Margity Antiochijskej v Kopčanech Jihomoravskému kraji, Obci Mikulčice a Masarykovu muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje.

Z informací poskytnutých tajemníkem pro kulturní záležitosti UNESCO na Ministerstvu kultury a zástupcem Ministerstva kultury v České komisi pro UNESCO Michalem Benešem vyplývá, že předanou dokumentaci k návrhu budou až do března 2008 zkoumat experti, kteří mohou žádat o její doplnění. Klíčovým bude pro Mikulčice červenec příštího roku. V kanadském Quebeku Výbor světového kulturního dědictví UNESCO z nominovaných lokalit vybere 35 nejzajímavějších památek. Odborná komise důkladně zváží, zda si slovanské hradiště zaslouží zápis na seznam světového kulturního dědictví. Výsledkem, který ohlásí v létě 2009, může být budˇ zapsání nové památky na prestižní seznam nebo odložení nebo zamítnutí.

Zapsání velkomoravského hradiště podporuje také Jihomoravský kraj, na jehož území by tak po Lednicko-valtickém areálu a brněnské vile Tugendhat přibyla třetí památka na prestižním seznamu UNESCO.

V pracovní části setkání zúčastnění hovořili o realizaci dalších důležitých kroků, které by měly umožnit prezentovat jedinečný areál návštěvníkům. Největší množství aktivit se očekává od Masarykova muzea v Hodoníně a Jihomoravského kraje. Ze strany těchto subjektů byly zahájeny potřebné činnosti již před rokem. Vzhledem ke zvýšené ochraně celého areálu Jihomoravský kraj vykupuje v lokalitě příslušné pozemky. Rada kraje schválila zpracování studie lávky přes řeku Moravu, která by měla propojit moravský areál s kostelem sv. Markéty na slovenské straně. Masarykovo muzeum již připravilo obnovu expozice v pavilonu nad odkrytými základy kostela, dále zpracovává podklady ke vzniku moderního archeoparku, jehož součástí budou mostky, části opevnění připomínající historickou cestu velkomoravským hradištěm. Zvýrazněny by měly být dochované základy kostelů. Přestavba čeká i zastaralé návštěvnické centrum, které dnes již neposkytuje služby návštěvníkům na standardní úrovni.

Celkovou podobu areálu čekají parkové úpravy, řešení dopravy a napojení cyklostezek. Potřebné finanční prostředky by měly být získány i s využitím evropských fondů. Dílčí práce by měly být dokončovány v průběhu let 2009 – 2011. Expozice bude obnovena již v příštím roce.

 

 

 

 

 

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných JMK o jejich zapojení do stávky pedagogických pracovníků konané dne 4. prosince 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

Počet škol

Z toho stávkujících

Na stávkujících školách zajištěn provoz

%

 

 

Brno

72

32

18

44,44

 

 

Brno - venkov

36

11

4

30,58

 

 

Blansko

28

8

5

28,57

 

 

Břeclav

22

11

3

50

 

 

Hodonín

34

16

9

46,95

 

 

Vyškov

13

6

1

46,08

 

 

Znojmo

22

10

4

45,45

 

 

Celkem

227

94

44

41,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

 

Nejvyšší správní soud na základě stížnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve sporu ohledně poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Na KrÚ JMK byla 16. 2. 2006 doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se vystoupení vedoucího odboru dopravy KrÚ JMK doc. Ing. Jana Pavlíčka, CSc. dne 11. 2. 2006 na ČT1 v pořadu ,,Týden v regionech“. Požadované informace poskytl KrÚ svým přípisem, který byl odeslán, tzn. předán k doručení držiteli poštovní licence, dne 3. 3. 2006. Tazatel/ka nepovažoval/a poskytnuté informace za úplné a dne 13. 3. 2006 bylo do elektronické podatelny KrÚ doručeno podání označené jako odvolání.

Uvedené odvolání KrÚ dne 31. 3. 2006 postoupil Ministerstvu vnitra, jako nadřízenému orgánu. Ministerstvo vnitra dovodilo svoji nepříslušnost ve věci, o odvolání nerozhodlo    a toto vrátilo řediteli KrÚ, jako orgánu příslušnému. KrÚ se nepovažoval za orgán příslušný k rozhodnutí o odvolání, o tomto nerozhodl a věc odložil.

Tazatel/ka s vyřízením své žádosti nesouhlasil/a a podal/a žalobu  o zrušení rozhodnutí správního orgánu, která byla dne 11. 7. 2006 doručena Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Brně dovodil, že KrÚ poskytl požadované informace opožděně, tzn. až po uplynutí zákonné lhůty, o odvolání  rovněž nerozhodl v zákonné lhůtě a tak v obou případech došlo k vydání fiktivních rozhodnutí a věc vrátil řediteli KrÚ k dalšímu řízení. Proti tomuto rozsudku podal KrÚ kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 25. 10. 2007 rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil  a žalobu podanou u Krajského soudu v Brně odmítl. Nejvyšší správní soud má za to, že KrÚ reagoval na všechny body žádosti o informace, osvětlil svá sdělení, která uvedl v televizním pořadu a všechny požadované informace poskytl v zákonné lhůtě. Nedošlo tedy k vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace (ani fiktivnímu), tzn. žádné správní rozhodnutí, od kterého by se mohlo posléze odvíjet další správní a soudní řízení vydáno nebylo. Proti rozsudku Nejvyššího správního soudu nejsou přípustné opravné prostředky a rozhodnutí je ve věci konečné.

 

 

Czech POINT

 

 

 

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, účinná od 1. ledna 2008, podstatně rozšiřuje okruh subjektů, které jsou příslušné k vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Nově budou moci tyto výstupy vydávat i matriční úřady (v celé ČR je jich 1300, z toho v JMK 161), zastupitelské úřady a rovněž krajské úřady. Novela dále kromě jiného umožní v rámci sítě vydávat vedle ověřených výstupů z veřejných evidencí a rejstříků (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) vydávat též výpisy z evidence rejstříku trestů, které patří v praxi k nejžádanějším výstupům. Vydávání ověřených výstupů na těchto místech je jednou ze základních součástí projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační národní Terminál). Vybrané obce na zřízení pracoviště obdrží dotaci 50 000 Kč – finanční prostředky ze státního rozpočtu již přišly na KrÚ JMK a byly distribuovány obcím. Provoz musí zahájit do konce února 2008.

Pilotní projekt funguje od letošního jara na 37 obcích v ČR (v rámci JMK např. město Brno), od 1. srpna 2006 došlo k připojení 74 pracovišť České pošty, od září se na projektu podílí i Hospodářská komora ČR.

Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje bude toto pracoviště umístěno na obou pracovištích informací (vrátnice a mezipatro) budovy Žerotínovo nám. 3/5.

 

 

 

 

 

 

Návštěva delegace Senátu

 

 

 

Jihomoravský kraj, Vídeň a Dolní Rakousko navštíví ve dnech 11. – 14. prosince 2007 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky.

Složení delegace:

p. senátor Ivo BÁREK (BEZPP) - předseda

pí senátorka Ludmila MÜLLEROVÁ (KDU-ČSL) - místopředsedkyně

p. senátor Václav VLČEK (ODS)

p. senátor Karel ŠEBEK (ODS)

p. senátor Josef KALBÁČ (KDU-ČSL)

 

V Jihomoravském kraji budou senátoři 11. prosince jednat na krajském úřadě o konkrétních projektech, které se týkají Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska např. v oblasti infrastruktury, hospodářství, cestovního ruchu, protipovodňové ochrany, přeshraniční spolupráce měst a obcí a společných projektů financovaných z EU. Ve dnech 12. – 14. prosince proběhnou jednání ve Vídni a Dolním Rakousku včetně přijetí u místopředsedy Spolkové rady a předsedy výboru pro ústavu a federalismus Jürgena Weisse, v St. Pöltenu přijetí dolnorakouskou zemskou radní Johannou Mikl-Leitner a oběd s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem.  Dalšími body programu je návštěva Hospodářské komory Dolního Rakouska, diskuse nad infrastrukturním projekty (okruh S1 okolo Vídně a A5 – severní dálnice Vídeň – Brno) a návštěva Svazu obcí pro ochranu životního prostředí v Gänserndorfu.

 

 

Informační leták o vstupu do Schengenu

Vstup ČR do schengenského prostoru je spojený s řadou změn dotýkajících se obyvatel ČR i cizích státních příslušníků pobývajících či přijíždějících na území ČR. Zajištění informovanosti laické a odborné veřejnosti o změnách, právech a povinnostech vyplývajících z plného provádění schengenského acquis je proto nezbytnou součástí vrcholících příprav ČR na vstup do Schengenu.

Pro širokou veřejnost je určen také informační leták vydaný Ministerstvem vnitra: „Cestujeme po Evropě“. Jak již samotný název letáku napovídá, není jeho obsahem čistě „schengenská problematika“, ale skutečně praktické informace související se zrušením hraničních kontrol dne 21. prosince tohoto roku na celém úseku hranic ČR se sousedními státy.

Letáky v počtu 230 000 kusů obdržel v tomto týdnu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odkud budou v nejbližších dnech distribuovány do obcí, měst, městysů včetně statutárního města Brna, organizací zřizovaných krajem (např. nemocnice, domovy pro seniory, školy – zejména střední) s prosbou o jejich další distribuci např. prostřednictvím kontaktních míst s občany a informačních center.

 

 

 

Dopis hejtmana JMK

 

 

 

                                     HEJTMAN  JIHOMORAVSKÉHO  KRAJE

Ing. Stanislav Juránek

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                Brno 7. prosince 2007           Č.j. JMK 147689/2007

 

                                                                                                                                            

Vážený pane,

 

      dne 12. listopadu 2007 byla na Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále KrÚ JMK) doručena „Petice občanů Ivančic dotčených intensivní dopravou“. V této petici společně s dalšími občany žádáte „zachování schváleného návrhu Územního urbanistického plánu města Ivančic a požadujete, aby bylo jak v krajské tak i městské ÚPD  zachováno řešení, které přesouvá příjezdovou silnici č. 394 do Ivančic za židovský hřbitov s výjezdem U tří kohoutů a toto bylo urychleně realizováno. Dále  poukazujete  na špatnou  dopravní situaci v ulicích Na Brněnce a Oslavanské, které jsou  značným  zdrojem  hluku, vibrací a prašnosti, kdy řidiči  kamionů  zcela ignorují dopravní značení a omezení  rychlosti na 40 km/hod.“.

 

      Na své 142. schůzi, konané dne 6. prosince  2007, vzala Rada Jihomoravského kraje výše uvedenou petici na vědomí.

 

      Pro upřesnění uvádím, že pojmy použité v petici nejsou zcela v souladu se stavebním zákonem, kdy koncept „Územního plánu města (ÚPM) Ivančice“ považujete za schválený ÚPM Ivančice a nazýváte ho „Územním urbanistickým plánem města Ivančice“.

 

      K Vašim požadavkům sděluji:

 

      Město Ivančice nemá dosud schválený „ÚPM Ivančice“. Má pouze projednán koncept ÚPM Ivančice. Toto projednání proběhlo v roce 2006 a výsledkem bylo schválení souborného stanoviska, tj. pokynů, pro zpracování návrhu ÚPM Ivančice. Návrh ÚPM Ivančice byl zpracován v roce 2007 a doposud byl projednán ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), tj. na společném jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí, pro kterou je ÚP pořizován a sousedními obcemi. Veřejné projednání ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1, za účasti veřejnosti a dotčených osob, tj. majitelů pozemků a staveb, ještě neproběhlo (zde mohou občané uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky).

            

      Dnešní komunikace II/394 zařazená do krajských komunikací a přivádějící dopravu od severu do města byla zpracovatelem nakreslena v konceptu ÚPM Ivančice v přeložené poloze za židovským hřbitovem vyúsťující U tří kohoutů, jak bylo občany požadováno, jako přeložka silnice II/394. Zároveň byl západně od města zakreslen obchvat města, který byl rovněž považován za krajskou komunikaci II/394. S tímto návrhem nesouhlasil odbor dopravy krajského úřadu, který vydal ke konceptu pod č.j. JMK 9375/2005, dne 2.5.2005 stanovisko, kde m.j. uvedl: „Ze silniční sítě jako funkčně nadbytečné budou vyjmuty: II/394 v původní trase mezi severním odpojením obchvatu Neslovic a zaústěním na II/152 v Ivančicích, neboť příjezd do města bude zajištěn po nové trase přeložky II/394 a stávající trase II/152". Jestliže ÚPM navrhuje vybudování obchvatu krajské silnice II/394 (do prostoru mezi Ivančice a Oslavany), pak stávající silnice II/394 nebude již krajskou silnicí, neboť by k přeložce byla duplicitní. Stávající silnice tak v návrhu územního plánu je uváděna ve III. etapě jako místní komunikace. Případná přeložka této komunikace by tak byla věcí města a také je v návrhu ÚPM kreslena nová místní komunikace s vyústěním na II/152 v prostoru U tří kohoutů. Požadavky na konkrétní vedení této komunikace (za nebo před židovským hřbitovem a pod.) by měly být předmětem připomínek a námitek k jednotlivým fázím územního plánu, které jsou veřejně projednávané.

 

      Pokud bude v návrhu ÚPM Ivančic schválen západní obchvat, původní přeložka nemůže spadat do krajských silnic. Naopak, pokud bude tato přeložka spadat pod správu města, máte možnost  intenzivněji působit na zastupitelstvo města, aby přeložku zrealizovalo co nejdříve.

 

      Problematika sledování a dodržování předepsané rychlosti na pozemních komunikacích  spadá do působnosti republikové nebo obecní policie. Jihomoravský kraj nemůže zajišťovat měření rychlosti ani jinak zasahovat do pravomoci či povinností policie.

 

      Je zřejmé, že stav komunikací je problematický. Pokud se jedná o ulici Na Brněnce, má již SÚS JMK připraven investiční záměr na rekonstrukci vozovky, jejíž realizace je však odvislá od vyřešení problému s kanalizací, což je záležitostí  města.              

 

      Vážený pane, plně si uvědomuji problémy, které se Vás dotýkají a doufám, že dopravní situace bude vyřešena ke spokojenosti občanů  Ivančic.

 

S pozdravem

                                    

 

Tisková konference 7. prosince 2007