foto 1 foto 2

Plán kontrolní činnosti na 2.pol. roku 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

na II. pololetí 2017

A. Odbor územního plánování a stavebního řádu

B. Předmět a rozsah kontrolovaných agend:


- výkon státní správy na úseku územního plánování
• organizační zabezpečení činnosti orgánu územního plánování
• agenda územního plánování
• územně analytické podklady
• prověření vybraných ÚPD a územních studií
• vydávání vyjádření jako dotčený orgán
• vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

- výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
- výkon státní správy na úseku vyvlastňovacího řízení dle zák. č. 184/2006 Sb.
- vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- výkon přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb.
 
 

C. Právní normy a předpisy, na základě kterých jsou agendy prováděny:

Kontrolována bude činnost úřadů územního plánování a stavebních úřadů na úseku územního plánování a stavebního řádu za rok 2016 dle následujících předpisů:
 

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek;
• zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním;
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění;
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcí vyhlášky.
 

 

D. Osoby odpovědné za kontrolní činnost odboru:

 

• Eva Hamrlová Ing.arch., vedoucí odboru ÚP a SŘ


• Jana Janíková Ing.arch., vedoucí oddělení územního plánování
 

• Věroslava Prskavcová Ing., vedoucí oddělení stavebního řádu


   

E. Plánované kontroly – tabulka č. 1 a tabulka č. 2

Tabulka č. 1

 

Odbor

Kontroly obcí JMK Kontroly příspěvkových organizací Kontroly ostatních subjektů
Druh kontroly Počet plánovaných kontrol Počet plánovaných kontrol Počet plánovaných kontrol 
Prvotní kontrola (K) / kontrola nápravných opatření (NO) K NO K NO K NO
Veřejnosprávní kontroly            

- předběžné na místě

           

- průběžné na místě

           

- následné

           
 
Instanční kontroly (tj. kontrola výkonu přenesené působnosti) 
 
27          
           
Kontroly dle zvláštních předpisů              
Počet kontrol  27          
Celkový počet plánovaných kontrol za odbor      27

  

 

Tabulka č. 2

Termín kontroly Kontrolovaný subjekt Druh kontroly Předmět kontroly Kontrola obcí (O) /příspěvkových organizací (PO) /ostatní subjekty (OS) Prvotní kontrola (K) /kontrola nápravných opatření (NO)
Červenec Úřad městyse Veverská Bítýška  2 ÚR a SŘ O K
Červenec

Úřad městyse Veverská Bítýška

2 RÚIAN O K
Srpen

Městský úřad Zbýšov

2 ÚR a SŘ O K
Srpen Městský úřad Zbýšov  2 RÚIAN O K
Září Městský úřad Šlapanice 2 ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Září Městský úřad Šlapanice 2 RÚIAN O K
Září Městský úřad Tišnov 2 ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Září Městský úřad Tišnov 2 RÚIAN O K
Září Městský úřad Blansko 2 Agenda ÚP O K
Říjen Městský úřad Židlochovice 2 ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Říjen Městský úřad Židlochovice 2 RÚIAN O K
Říjen Magistrát města Brna   ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Říjen Obecní úřad Hodonice 2 ÚR a SŘ O K
Říjen Obecní úřad Hodonice  2 RÚIAN O
Říjen Městský úřad Pohořelice  2 Agenda ÚP
Říjen Městský úřad Hodonín 2 Agenda ÚP
Listopad Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 2 ÚR a SŘ O K
Listopad  Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou   2 RÚIAN O
Listopad Obecní úřad  Jaroslavice   2 ÚR a SŘ
Listopad Obecní úřad Jaroslavice    2 RÚIAN O
Listopad Městský úřad  Jevišovice   2 ÚR a SŘ O
Listopad Městský úřad Jevišovice    2 RÚIAN O
Listopad Městský úřad Rosice Agenda ÚP
Listopad Městský úřad Ivančice  Agenda ÚP
Prosinec Městský úřad Miroslav  ÚR a SŘ
Prosinec Městský úřad Miroslav   RÚIAN
Prosinec Obecní úřad Zaječí  Agenda ÚP

 

Jednotlivé druhy kontrol a jejich zkratky
Veřejnoprávní: předběžné na místě =1a, průběžné na místě = 1b, následné = 1c,
Instanční kontroly = 2,
Kontroly dle zvláštních předpisů = 3

 

 

 

V Brně dne: 19. 6. 2017

Zpracoval: Ing. Prskavcová
Ing.arch. Janíková

Schválil: Ing.arch. Hamrlová