Informace č.j.: JMK 156551/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Č.j.:                                                  SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 156551/2007                         S - JMK 154851/2007 OKP                           Bónová/1266                           29. 11. 2007
 
 
Žádost o informaci podle zákona 106/99 – 135 RJMK bod 55
 
Vážení,
 
dne 26.11.2007 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem Žádost o informaci podle zákona 106/99 – 135 RJMK bod 55(dále jen „Žádost“) požadující:
 
„Žádáme o zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilky, důvodové zprávy, přílohy a všechny ostatní přiložené dokumenty) předloženého bodu 55. na 135.zasedání RJMK – viz. níže“ 
 
 
V příloze Vám zasíláme elektronickou verzi požadovaného materiálu k bodu č. 55 předloženého na 135. schůzi Rady Jihomoravského kraje konanou dne 25.10.2007.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                  Mgr. Martin Mikš,v.r
vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
Příloha dle textu
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                       Telefon            Fax                  E-mail                                                      Internet
70888337        CZ70888337        541651266      541651289      bonova.petra@kr-jihomoravsky.cz       www.kr-jihomoravsky.cz
 
 
 
 
 
 
    Rada Jihomoravského kraje
135. schůze konaná dne 25.10.2007
 
Materiál k bodu č.    55    programu:
 
 
Poskytnutí informace –  Územní rozhodnutí pro R52
 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
 
Projednáno: 
Žádná z komisí materiál neprojednávala
 
 
Návrh na usnesení:  
Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje odpověď na Žádost Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, zastoupeného doc. P. F., doručovací adresa:                                                                                       , nazvanou „Žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – územní rozhodnutí pro R52“, která tvoří přílohu č. …. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).
 
 
 
 
Zpracoval:    
Vedoucí odboru:
Právní garance:
Předkládá:
 
Mgr. Martin Mikš,v.r.
vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Mgr. Martin Mikš,v.r.
vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Mgr. Martin Mikš,v.r.
vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
Ing. Jiří Crha,v.r.
ředitel KrÚ
Dotčené odbory:
Dotčené odbory:
Další dotčené odbory:
Další dotčené odbory:
 
Ing. Ludmila Hrachovinová
vedoucí odboru ekonomického
 
JUDr. Lenka Skutková
vedoucí odboru majetkového
 
Ing. arch. Eva Hamrlová,v.r.
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
 
 
 
 
 


Důvodová zpráva
 
Dne 15.10.2007 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů žádost Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, zastoupeného doc. P. F., doručovací adresa:
                                                                                           , o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem Žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – územní rozhodnutí pro R52“ ev.pod sp.zn.S-JMK 135123/2007 OKP (dále jen „Žádost“) požadující:
 
„Vážení, podle připojeného článku z Rovnosti 1. náměstek ing. Venclík uvedl „……Stavba má platné územní rozhodnutí a je zakreslena v územních plánech. Při změně trasy bychom museli všechna povolení vyřídit znova a budování dálnice by se tím de facto zablokovalo“ uvedl náměstek jihomoravského hejtmana Milan Venclík.“ Podrobnou informaci o platném územním rozhodnutí zveřejnily také Lidové noviny. Požadujeme
a)      kopii dokumentu dokládající, jak se 1. náměstek dozvěděl o existenci platného územního rozhodnutí pro R52 v úseku okolo Mikulova
b)      kopii platného územního rozhodnutí pro R52 v úseku okolo Mikulova 
 
Jihomoravský kraj není příslušný ani povinný vyjadřovat se k obsahu novinových článků.
 
Fakta jsou taková, že pro rychlostní komunikaci R52 platné územní rozhodnutí neexistuje a v současné době je dokončována dokumentace pro územní rozhodnutí a k podání žádosti
o územní rozhodnutí.
 
Co se týče návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o dodatečné zařazení lokality s označením CZ0620411 „Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, který je v článku deníku Rovnost, byla dne 5.10.2007 vydána oficiální tisková zpráva Jihomoravského kraje a tuto připojujeme v příloze odpovědi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1
Jihomoravský kraj
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
 
             Č.j.:                                                      SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                              Brno
JMK                /2007                          S - JMK 135123/2007 OKP                         Bónová/1266                         25. 10. 2007
 
 
Žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – územní rozhodnutí pro R52 -poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 15.10.2007 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem Žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – územní rozhodnutí pro R52(dále jen „Žádost“) požadující:
 
„Vážení, podle připojeného článku z Rovnosti 1. náměstek ing. Venclík uvedl „……Stavba má platné územní rozhodnutí a je zakreslena v územních plánech. Při změně trasy bychom museli všechna povolení vyřídit znova a budování dálnice by se tím de facto zablokovalo“ uvedl náměstek jihomoravského hejtmana Milan Venclík.“ Podrobnou informaci o platném územním rozhodnutí zveřejnily také Lidové noviny. Požadujeme
a)   kopii dokumentu dokládající, jak se 1. náměstek dozvěděl o existenci platného územního rozhodnutí pro R52 v úseku okolo Mikulova
b)   kopii platného územního rozhodnutí pro R52 v úseku okolo Mikulova“ 
           
           
   K bodu a) a b) výše uvedené Žádosti sdělujeme, že Jihomoravský kraj není příslušný ani povinný vyjadřovat se k obsahu novinových článků. Pro rychlostní komunikaci R52 platné územní rozhodnutí neexistuje a v současné době je dokončována dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí.
 
K odpovědi přikládáme oficilální tiskovou zprávu „Stanovisko Jihomoravského kraje k návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR“ prezentovanou na tiskové konferenci Jihomoravského kraje dne 5.10.2007, které se týká, jak Žádost o informace, tak i článek přiložený k Žádosti „Slanisko ohrožuje dálnici na Vídeň“, publikovaný v Brněnském deníku, příp.v dalších denících Rovnost a Lidové noviny, na které v žádosti odkazujete.
 
           
           
S pozdravem
 
 
 
 
Ing. Stanislav Juránek
      hejtman Jihomoravského kraje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: oficiální tisková zpráva JMK ze dne 5.10.2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TK 5. 10. 2007
Tisková konference 5. října 2007
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30581&TypeID=2
 
 
Stanovisko Jihomoravského kraje k návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
 
           Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 4. října 2007 schválila text stanoviska Jihomoravského kraje k návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na zařazení lokality „CZ0620411 Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000:
 
„Jihomoravský kraj zásadně nesouhlasí s návrhem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na dodatečné zařazení lokality s označením CZ0620411 „Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000.“
 
Lokalita s označením CZ0620411Slanisko v trojúhelníku je situovaná v koridoru rychlostní komunikace R52. Umístění rychlostní komunikace R52, jako veřejně prospěšné stavby, je součástí závazné části „Územního plánu velkého územního celku Břeclavska“ (dále jen ÚP VÚC Břeclavsko), který byl schválen dne 9.11. 2006 na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 921/06/Z14.
            V rámci projednávání návrhu ÚP VÚC Břeclavska byla jako dotčený orgán státní správy obeslána i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava v Mikulově. K vymezení koridoru pro rychlostní silnici R52 neměly v rámci projednávání tyto dotčené orgány státní správy žádné připomínky.
            Zařazení lokality „Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit je nyní navrženo dodatečně, v rámci doplnění kontinentální biogeografické oblasti o lokality pro habitat 3130 – Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoeto-Nanojuncetea. V současnosti je však tento záměr v přímém rozporu se schváleným a platným ÚP VÚC Břeclavsko a to především proto, že předmětná lokalita je v celém svém rozsahu v kolizi s koridorem rychlostní silnice R52. Zařazení dané lokality, kdy se navíc nejedná o prioritní habitat, do národního seznamu by výstavbu komunikace, jejíž dokumentace pro územní řízení se již v současnosti zpracovává, zablokovalo.
 
Rada JMK zároveň schválila  text dopisu, adresovaného předsedovi Vlády ČR, ve kterém žádá premiéra, ministra dopravy a ministra životního prostředí o jednání ve věci doplnění lokality nazvané Slanisko v trojúhelníkudo seznamu národního NATURA 2000, který navrhla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ve věci přípravy rychlostní silnice R 52.