UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ředitel krajského úřadu

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

S účinností od 1. srpna 2017 byl ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje jmenován JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

JUDr. Roman Heinz, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje působí od srpna 2011 ve funkci vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Od 2. května 2017 byl pověřen zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
 • stojí v čele krajského úřadu, vůči zaměstnancům kraje plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, vydává vnitřní předpisy týkající se organizační struktury, vnitřních vazeb a vztahů
 • v samostatné působnosti kraje plní úkoly stanovené zastupitelstvem a radou kraje
 • plní úkoly vyplývající ze zákonů o volbách
 • dává souhlas se jmenováním a odvoláním tajemníků obecních úřadů
 • zodpovídá za poskytování odborné a metodické pomoci obcím; kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí; přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, které o to krajský úřad požádají
 • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
 • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce
 • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem

 

Krajský úřad 

 • plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí
 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu
 • kontroluje v souladu s příslušnými zákony činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti
 • člení se na odbory a oddělení

 

Adresa:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

 

Kontakty:

telefon: 541 651 201
e-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz