Informace č.j.: JMK 151568/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.:                                            SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 151568/2007                    S-JMK 151568/2007 OKP                     Mgr. Bónová/541651266                    4. 12. 2007
 
 
„R52 – reakce na nesouhlasné stanovisko AOPK k R52“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 19. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – R52 - reakce na nesouhlasné stanovisko AOPK k R52“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
Podle přiloženého článku radní Procházková uvedla
‚Budeme-li používat selský rozum, tak je ten termín reálný,‘ uvedla. Výstavba dálnice vedoucí okolo Mikulova je plánována na roky 2010 až 2014.
a
‚...Nicméně Ředitelství silnic a dálnic už slíbilo, že si upřesní, co všechno je potřeba doplnit,‘ dodala radní.
Požadujeme
a)      Předat kopii veškeré korespondence ve věci nesouhlasného stanoviska AOPK (Správy CHKO) datovaného dne 8.11.2007, a to se všemi subjekty včetně AOPK, města Mikulova, SUDOP Praha, ŘSD, Ministerstva dopravy a SFDI.
b)      Předat kopie dokumentů, které uvádí, že ‚Výstavba dálnice vedoucí okolo Mikulova
je plánována na roky 2010 až 2014‘.
c)      Předat kopie dokumentů, které obsahují informaci, že ‚Ředitelství silnic a dálnic
už slíbilo, že si upřesní, co všechno je potřeba doplnit‘.
d)      Sdělit kdo z JMK, kdy a s kým z ŘSD jednal a komu ‚Ředitelství silnic a dálnic
už slíbilo, že si upřesní, co všechno je potřeba doplnit‘.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně
“.
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., jsou povinným subjektem (mj.) „územní samosprávné celky a jejich orgány“, tedy územní samosprávné celky jako takové, nikoli současně jejich jednotlivé orgány. Určení konkrétního orgánu, který žádost bude vyřizovat, je závislé na tom, zda jde o informace z působnosti samostatné nebo přenesené (§ 20 odst. 6 zákon č. 106/1999 Sb.). Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a speciálními právními předpisy.
 
k písm. a) Žádosti:
-         Vyžádání si stanoviska AOPK (Správy CHKO Pálava) není v působnosti povinného subjektu, tedy Jihomoravského kraje a jeho orgánů. Podklady pro vydání územního rozhodnutí připravuje investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, resp. projektant, kterým je SUDOP Praha. Vydání územního rozhodnutí je v působnosti stavebního úřadu v Mikulově. Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S Vámi uváděnými subjekty v dané věci korespondenci nevedl.
 
k písm. b) Žádosti:
-         Uvádíme, že co řekla ing. arch. Procházková je uvedeno v uvozovkách. Věta “Budeme-li používat selský rozum, tak je termín reálný“ byla reakcí na dotaz týkající se zahájení výstavby v roce 2010 a jak je i z textu zřejmé, vlastním názorem ing. arch. Procházkové. Podle § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory. Nicméně uvádíme, že paní ing. arch Procházková vycházela z materiálu Ředitelství silnic a dálnic s názvem „Harmonogram přípravy staveb na rychlostní silnic R 52“ datovaného dnem 16. října 2007, který Vám současně zasíláme. Jiný dokument, který uvádí, že „Výstavba dálnice vedoucí okolo Mikulova  je plánována na roky 2010 až 2014“ nemá povinný subjekt k dispozici.
 
k písm. c) Žádosti:
-         Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. d) Žádosti:
-         Na Jihomoravském kraji se konala z iniciativy ŘSD koordinační schůzka, které se zúčastnili zástupci ŘSD, SUDOP Praha, AOPK, stavebního úřadu v Mikulově a která měla za cíl si vyjasnit, jaké podklady je nutné doplnit k žádosti pro vydání územního rozhodnutí. Vydání územního rozhodnutí není v působnosti povinného subjektu, ale je v působnosti stavebního úřadu v Mikulově. JMK pro uvedené jednání poskytl pouze jednací prostory, schůzky se zúčastnila ing. arch. Procházková a pracovníci odboru územního plánování a stavebního řádu pouze jako koordinátoři. Za Jihomoravský kraj tedy s ŘSD v dané věci nikdo nejednal.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu 1x
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                       Internet
70888337         CZ70888337          541651266           5416511289           bonova.petra@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz