Jihomoravský kraj v roce 2016 hospodařil s přebytkem 82 milionů korun

Celkové příjmy ve výši 18, 731 374 miliardy korun a celkové výdaje 18,649 129 miliardy korun - to jsou základní parametry hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2016, který 1. června projednala krajská rada. Ta zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2016 ke schválení. Kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem 82,245 milionu korun.

V roce 2016 dosáhly celkové příjmy Jihomoravského kraje 18 731 374 tis. Kč, což je o 1 261 829 tis. Kč více než v roce 2015. Příjmy kraje se tak oproti roku 2015 zvýšily o 7,2 %. Vlastní příjmy kraje (tj. daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) se v roce 2016 oproti roku 2015 zvýšily o 817 945 tis. Kč a jejich podíl na celkových příjmech činil 33,6 %. Nárůst vlastních příjmů byl způsoben zejména zvýšením daňových příjmů.

„Přebytek 82 milionů je důkazem dobré ekonomické kondice Jihomoravského kraje, což také potvrdil nedávný rating jak v národním tak v mezinárodním měřítku. Samozřejmě, že v ideálním případě by tyto finanční prostředky měly směřovat do investic, například na opravu škol, zdravotních a sociálních zařízen. Ale vzhledem k tomu, že nás vláda občas překvapí některými ze svých nařízení, ze kterých pak plynou neplánované výdaje pro kraje, musíme počítat s určitou finanční rezervou a tak s financemi i v letošním roce nakládat,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Výdaje Jihomoravského kraje činily v roce 2016 18 649 129 tis. Kč, z toho běžné výdaje 16 375 286 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 273 843 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly výdaje vyšší o 587 642 tis. Kč, tj. nárůst činil 3,3 %. Nárůst se týkal běžných výdajů, které vzrostly o 5,6 %. U kapitálových výdajů došlo ke snížení o 11,1 % a jejich podíl na celkových výdajích se snížil z 14,2 % na 12,2 %. Vysoký podíl provozních výdajů byl způsoben zejména čerpáním účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na financování výdajů kraje. Ke snížení kapitálových výdajů ve srovnání s rokem 2015 došlo především z důvodu dokončení realizace akcí zařazených do Investičního úvěrového programu JMK II.

Objemově nejvýznamnější skupinu běžných výdajů představovaly výdaje na vzdělávání, které činily 10 951 568 tis. Kč (66,9 % podíl na běžných výdajích). Největší podíl na těchto výdajích představovaly přímé výdaje na vzdělávání obecních a krajských škol hrazené z dotací ze státního rozpočtu.

Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava, kde bylo vyčerpáno 2 345 731 tis. Kč (14,3 % podíl na běžných výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést výdaje na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy realizované formou příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, výdaje na dopravní obslužnost území (autobusovou i drážní) a dopravní obslužnost v rámci IDS JMK.

Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje v oblasti dopravy, které dosáhly výše 979 776 tis. Kč (43,1 % podíl na kapitálových výdajích). Převážná část finančních prostředků byla poskytnuta formou investičních příspěvků příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, bylo zdravotnictví (vyčerpáno 416 078 tis. Kč, tj. 18,3% podíl na kapitálových výdajích); výdaje byly čerpány na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací JMK. Dále se jednalo o oblast vzdělávání a školské služby, kde bylo vyčerpáno 318 161 tis. Kč (14 % podíl na kapitálových výdajích); převážná část výdajů byla poskytnuta na projekty spolufinancované z prostředků EU a realizaci investičních akcí příspěvkových organizací JMK.

K dalším významným výdajům patří tyto konkrétní akce:

- výdaje na rekonstrukci budovy Žerotínovo nám. 1 ve výši 44 962 tis. Kč,
- výdaje na projekt spolufinancovaný z Evropské unie „Archeologický park Pavlov“ ve výši 35 226 tis. Kč,
- příplatek mimo základní kapitál společnosti Thermal Pasohlávky ve výši 30 000 tis. Kč,
- výdaj na novostavbu domova pro seniory „Domov u Františka“ ve výši 27 576 tis. Kč
- investiční dotace v rámci dotačních programů vyhlášených JMK v celkové výši 133 918 tis. Kč.

K datu 31. 12. 2016 hospodařil Jihomoravský kraj s přebytkem ve výši 82 245 tis. Kč, což vyjadřuje, že příjmy Jihomoravského kraje byly v roce 2016 o tuto částku vyšší než výdaje. Ke zlepšení salda hospodaření oproti upravenému rozpočtu došlo v důsledku nedočerpání rozpočtovaných výdajů a z důvodu přeplnění příjmů, zejména ze sdílených daní. Převážná část nedočerpaných výdajů roku 2016 je účelově určena a bude realizovaná v roce 2017.

Závěrečný účet bude 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  tak, aby se k němu mohli občané kraje vyjádřit.

Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2016 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 240 příspěvkových organizací:

- 185 organizací v oblasti školství,
- 9 organizací v oblasti kultury,
- 28 organizací v oblasti sociálních služeb,
- 14 organizací v oblasti zdravotnictví,
- 1 organizace v oblasti dopravy,
- 1 organizace v oblasti meziregionální spolupráce,
- 2 organizace v oblasti regionálního rozvoje.

Za rok 2016 z celkového počtu 185 organizací v oblasti školství vykázalo 155 organizací zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 31 100 tis. Kč, hospodaření 26 organizací bylo vyrovnané a 4 organizace vykázaly ztrátu ve výši 1 267 tis. Kč.

Pokud jde o neškolské příspěvkové organizace, z 55 jich vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 42 v celkové výši 53 957 tis. Kč, hospodaření 11 organizací bylo vyrovnané a 2 organizace hospodařily se ztrátou ve výši 7 718 tis. Kč.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK