TK 23. 11. 2007

 Tisková konference 23. listopadu 2007

Na tiskové konferenci hejtman Stanislav Juránek hovořil o návštěvě prezidenta ČR v Jihomoravském kraji a spolu s předsedkyní jihomoravské regionální rady odborových svazů Stanislavou Slavíkovou a manažerkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ivanou Holasovou informoval o výsledcích jednání Rady hospodářské a sociální dohody k tématu rychlostních komunikací R 43 a R 52, též hovořil o zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji. O nočním zásahu hasičů v Brně v Heršpické ulici přinesli informace zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v čele s tiskovým mluvčím Jaroslavem Haidem. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha hovořil o vydání publikace Přírodní parky Jihomoravského kraje, o změnách souvisejících se vstupem do schengenského prostoru a o termínu voleb v obci Hajany.

 

Stanovisko Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje  k nutnosti dobudování komunikací R 43 a R 52

 

Ve středu 21. listopadu 2007 se konala 24. plenární schůze Rady  hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (dále jen RHSD JMK).

 

Uvedená  plenární schůze  se zabývala mj. situací v přípravě stavby  rychlostních  komunikací

R 43 (Brno – Svitavy) a R 52 (spojení Brna s Vídní). Plenární schůze RHSD JMK přijala následující usnesení :

 

Plenární schůze RHSD JMK  charakterizuje zahrnutí inovačních projektů dopravního charakteru na území JMK do současného seznamu priorit ČR jako nedostatečné.

Situace u rychlostních komunikací R43 a R52 (v návaznosti na postup budování rakouské dálnice A5, dokončené v roce 2013) a současné pozastavení prací na R52, která má znovu začít až po roce 2013,  a R43, která do celostátních projektů nebyla vůbec zařazena, způsobí v nejbližší době v Jihomoravském kraji v tomto severojižním směru dopravní kolaps.

 

Toto usnesení bude podkladem dopisu, který předsednictvo RHSD JMK  zašle jménem plenární schůze předsedovi vlády České republiky i členům Parlamentu a Senátu České republiky, kteří zastupují Jihomoravský kraj.

Pro uvedené usnesení včetně apelujícího dopisu hlasovalo 100 % přítomných členů RHSD JMK.

 

 

 

RHSD je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a zastupitelstva kraje pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD JMK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje (citováno ze Statutu RHSD JMK).

Předsedou RHSD JMK je hejtman Stanislav Juránek, místopředsedkyněmi jsou Helena Pískovská – prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Stanislava Slavíková – předsedkyně jihomoravské regionální rady odborových svazů.

  

Zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji

 

 

 

 Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 22. listopadu 2007 schválila přijetí návrhu Smlouvy o zajištění služeb protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji k realizaci podlimitní veřejné zakázky „Zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji“ mezi Jihomoravským krajem a Psychiatrickou léčebnou, 618 32 Brno, Húskova č. 2.

Účelem uzavření smlouvy k realizaci uvedené veřejné zakázky je zajištění péče v protialkoholní záchytné stanici pro osoby, které pod vlivem alkoholu nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení.

Ošetření v protialkoholní záchytné stanici je upraveno zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Podle zmocňovacího ustanovení zákona č. 379/2005 Sb. stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou podrobnosti k organizaci a činnosti záchytné stanice. Tato prováděcí vyhláška nebyla dosud vydána. Protialkoholní záchytná stanice poskytuje služby jako součást zdravotnického zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb. může územně samosprávný celek zajišťovat péči ve zdravotnickém zařízení, jehož součástí je protialkoholní záchytná stanice též smluvně. Jedná se o zajištění financování části provozních nákladů protialkoholní záchytné stanice, které nejsou uhrazeny z jiných zdrojů (např. úhrada klientem). Ošetření v protialkoholní záchytné stanici bylo v předcházejících letech zabezpečeno smluvně v protialkoholní záchytné stanici Psychiatrické léčebny v Brně.

RJMK na své schůzi dne 4. října 2007 schválila zadávání podlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji“ v otevřeném řízení. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 2. listopadu 2007 do 14.00 hodin. Ve stanovené lhůtě zaslala nabídku na realizaci zakázky Psychiatrická léčebna, Húskova č. 2, 618 32 Brno. Na uvedenou zakázku pro zajištění služeb protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji je zapracována do návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2008 částka 6.870 tis. Kč a tato výše ceny pokryje cenu v návrhu smlouvy dodavatele.  Smlouva bude předložena k podpisu až po té, co bude schválen rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2008 a to z důvodu finanční kontroly smlouvy.

 

 

Publikace Přírodní parky Jihomoravského kraje

 

 

 

 Přírodní parky Jihomoravského kraje představuje stejnojmenná publikace, která vyšla v těchto dnech v nákladu 4000 kusů. Dílo vzniklo z podnětu pracovníků oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) a ve spolupráci s jejich externími spolupracovníky, autorem textu je Josef Martiško (ZO ČSOP Brněnsko). Publikace obsahuje také stručné shrnutí v anglickém jazyce.

Přírodní parky jsou území zřizovaná k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Zpravidla se jedná o kulturní, člověkem po staletí přetvářenou krajinu, která si přesto zachovala vysokou estetickou a přírodní hodnotu. Především v blízkosti větších městských aglomerací tvoří cenné zázemí pro plnohodnotný život obyvatelstva. Na rozdíl od zvláště chráněných území typu přírodní památka či přírodní rezervace, na něž se vztahuje poměrně přísný ochranný režim, jsou přírodní parky dobře využitelné k rekreaci, a to především k rekreaci krátkodobé, tj. zaměřené na turistické aktivity.

Publikace představuje na 104 stránkách všech 20 přírodních parků, které byly dosud v Jihomoravském kraji zřízeny. Každému z těchto parků (mnohé z nich byly v minulosti zřízeny ještě jako oblasti klidu) jsou věnovány asi čtyři stránky textu, přehledných mapek a fotografií dokumentujících krajinu, architekturu, živočichy a rostliny typické pro dané území.

Při tvorbě publikace bylo použito cca 300 ks barevných fotografií a diapozitivů, pořízených pracovníky oddělení ochrany přírody a v nemalé míře také dalšími externími spolupracovníky, kteří fotografický materiál poskytli bez nároku na honorář. Autorem grafického zpracování publikace je F.R.Z. agency s.r.o., Brno.

Publikace je neprodejná. Bude sloužit především jako studijní a osvětový materiál, ale i prezentační materiál kraje. Je určena pro žáky a studenty středních a vysokých škol, pedagogy, střediska ekologické výchovy, vedoucí přírodovědně zaměřených mimoškolních kroužků či oddílů i širokou veřejnost. Kromě škol bude knížka distribuována také všem obcím, kde bude k dispozici odborných pracovníkům v oboru ochrany přírody a krajiny a kde bude rovněž využitelná k prohloubení zájmu občanů o své okolí.

Celková cena díla činí 438 900,- Kč a je hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje  z finančních prostředků vyčleněných pro ekologickou výchovu a osvětu. Odbor životního prostředí KrÚ JMK hodlá i v budoucnosti pokračovat ve vydávání publikací obdobného charakteru, zaměřených na další fenomény zvláštní i obecné ochrany přírody.

 

Volby v obci Hajany

 

Ministr vnitra vyhlásil na den 29. března 2008 nové volby do Zastupitelstva obce Hajany, okres Brno-venkov (registrační úřad Městský úřad Šlapanice). Volby se budou konat v jednom dni od 7,00 – 22,00 hod. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Hajany je zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 284 s datem rozeslání 15. listopadu 2007, což je den vyhlášení voleb. Důvodem je skutečnost, že zde z původně sedmičlenného zastupitelstva odstoupili z funkce 3 členové, počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou hranici 5 a nejsou další náhradníci.

Protože jeden ze zastupitelů, kterým zanikl mandát byl i starosta, bude třeba při přípravě nových voleb postupovat dle ust. § 68 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., podle kterého neplní-li starosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta zvolen, plní tyto úkoly ředitel krajského úřadu.

Úkoly, které vyplývají z volebního zákona starostovi obce, jsou proto závazné pro ředitele krajského úřadu.

 

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona starostovi resp. řediteli krajského úřadu

 

Datum, do kdy je třeba splnit úkol

Úkol

29.ledna 2008

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - § 15 písm. d) zákona

13. února

Poskytnutí informací volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků  zveřejněním na úřední desce - § 15 písm. g) zákona

17. února

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - § 17 odst. 6 zákona

28. února

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází v úvahu - § 17 odst.2 zákona

od 28. února

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí- v předstihu tak, aby proběhlo nejpozději 8.3.-§ 15 písm. e) zákona

8. března

1. zasedání okrskových volebních komisí

14. března

Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb - § 29 zákona

19. března

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů-§30 odst.1 zákona

26. března

Dodání hlasovacích lístků voličům-§ 25 odst. 5 zákona (úkol místostarosty-pokud nesplní, plní ředitel kr.ú.)

29. března

den voleb

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím - § 25 odst.5 zákona (úkol místostarosty - pokud nesplní, plní ředitel kr.ú.)

 

10. únorainformuje registrační úřad (MěÚ Šlapanice) starostu (ředitele  KrÚ) o registraci kandidátních listin. Po obdržení této informace krajský úřad upozorní ty volební strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrované, že delegování členů okrskových volebních komisí a jejich náhradníků podle § 17 odst. 3 zákona musí být nejpozději do 28. února doručeno řediteli krajského úřadu a nikoli starostovi.

 

Úkoly, které vyplývají krajskému úřadu z harmonogramu úkolů a lhůt:

- nejpozději do 9. ledna 2008

- poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a hnutí registračnímu úřadu 

- v den voleb 29. března 2008 (7,00-22,00)  kontrola průběhu hlasování ve volebních mí 

 

Vstup ČR do schengenského prostoru

Na základě rozhodnutí na úrovni Evropské unie (EU) se Česká republika (ČR) spolu s dalšími osmi státy EU stane součástí schengenského prostoru pravděpodobně již 21. prosince 2007. Tento termín bude oficiálně potvrzen na zasedání Rady EU ve dnech 6. - 7. prosince 2007. Termín 21. prosince 2007 se týká pozemních silničních hraničních přechodů. Na letištích mají platit podmínky pro vstup do Schengenu předběžně od 1. března 2008.

Vlastníci jednotlivých pozemních komunikací, což je u dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy stát, resp. ČR zastoupená ŘSD ČR (na území Jihomoravského kraje hraniční přechody D2 Lanžhot, I/38 Hatě, I/52 Mikulov, I/55 Břeclav a I/71 Velká nad Veličkou) a u silnic II. a III. tříd JMK zastoupený SÚS JMK (hraniční přechody III/40928 Vratěnín, II/413 Hnánice, II/415 Hevlín, III/41413 Valtice, II/425 Lanžhot) mají zajistit, aby 21. prosince 2007 bylo na hraničních přechodech osazeno nové dopravní značení, tzv. „Přechodná úprava provozu na hraničních přechodech“.

Koordinačního pracovního jednání konaného dne 7. listopadu 2007 na KrÚ JMK se zúčastnili zástupci vlastníků silnic, všech složek MV ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na daném jednání oba vlastníci silnic (ŘSD ČR, SÚS JMK) deklarovali připravenost projektové dokumentace a příslušné silniční správní úřady (OD KrÚ JMK, MěÚ Znojmo, MěÚ Břeclav) tak budou moci vydat Rozhodnutí pro přechodné úpravy provozu na jmenovaných přechodech silnic I., II. a III. třídy na území JMK. Vlastníci jednotlivých silnic poté zajistí realizaci nového dopravního značení do 21. prosince 2007.

Zpracování definitivních stavebních úprav na hraničních přechodech bude probíhat v součinnosti mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, vlastníky příslušných komunikací (ŘSD ČR, SÚS JMK) a jednotlivými složkami MV ČR v průběhu roku 2009.

Ministerstvo vnitra dokončuje ve spolupráci s dalšími orgány přípravu stěžejní části informační kampaně, jejímž cílem je poskytnout veřejnosti informace o všech změnách a souvislostech vstupu ČR do schengenského prostoru. Součástí kampaně je kromě jiného informační leták týkající se cestování po Evropě.

 

 

 

 

 

Program

návštěvy prezidenta republiky a paní Livie Klausové

v Jihomoravském kraji

ve dnech 25. – 27. listopadu 2007

 

 

 

 

1. den návštěvy

neděle dne 25. listopadu 2007

 

 

09:45                          příjezd prezidenta republiky a paní Livie Klausové do Slavkova

                         fototermín

                        setkání s občany města Slavkov

                        (Palackého náměstí)

10:35              setkání s představiteli města Slavkov

11:00              příjezd k Mohyle míru

                        fototermín

                        prohlídka expozice (tisk nepřítomen)

                        položení květin v prostorách památníku

12:20              příjezd do Mikulčic

                        setkání s občany Mikulčic

                        (sál Kulturního domu)

12:55              setkání s představiteli obce Mikulčic (tisk nepřítomen)

13:20              příjezd k Archeoparku Mikulčice

 

14:00              příjezd do Lednice k  „My Hotelu“ 

oběd pořádaný panem Stanislavem Juránkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, na počest prezidenta republiky a paní Livie Klausové (tisk nepřítomen)

___________________________________________________________________________

 

separátní program paní Livie Klausové

___________________________________________________________________________

 

15:35              příjezd k zámku

                        krátká prohlídka zámku (tisk nepřítomen)

16:10              příjezd k radnici

                        setkání s občany Lednice

                        (Velká zasedací místnost)

16:45              setkání s představiteli obce (tisk nepřítomen)

17:10              příjezd do Valtic

                        (k radnici)

___________________________________________________________________________

 

konec separátního programu paní Livie Klausové

___________________________________________________________________________

 

                        setkání s občany Valtic (Obřadní síň)

17:45              setkání s představiteli města (tisk nepřítomen)

18:05              příchod k zámku

                                    večeře pořádaná hejtmanem Jihomoravského kraje při příležitosti návštěvy prezidenta republiky a paní Livie Klausové za účasti členů Rady Jihomoravského kraje a členů Rady města Brna (tisk nepřítomen)

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

2. den návštěvy

pondělí dne 26. listopadu 2007

 

 

09:00              příjezd prezidentského páru ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
                        (Žerotínovo náměstí 3/,)

09:05                          soukromé setkání prezidentského páru s hejtmanem Jihomoravského                         kraje (tisk nepřítomen)

09:15                          setkání prezidenta republiky a paní Livie Klausové se členy Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(sál Zastupitelstva)

09:50              setkání se zástupci tisku

                        (místnost č.240)

10:15              příjezd k radnici města Brna

soukromé setkání prezidentského páru s primátorem města Brna (tisk nepřítomen)

10:25                          setkání prezidenta republiky a paní Livie Klausové se členy Zastupitelstva města Brna

(sál Zastupitelstva)

11:00              konec setkání / rozloučení

___________________________________________________________________________

 

separátní program paní Livie Klausové (viz str.18)

___________________________________________________________________________

 

11:15              příjezd do sídla společnosti ZETOR TRACTORS, a.s.

12:05              příjezd do centra Brna / setkání  s primátorem města

___________________________________________________________________________

 

konec separátního programu paní Livie Klausové

___________________________________________________________________________

 

                        procházka centrem města k Besednímu domu

12:20                          příchod k Besednímu domu, oběd pořádaný hejtmanem Jihomoravského kraje při příležitosti návštěvy prezidenta republiky a paní Livie Klausové za účasti senátorů a poslanců za Jihomoravský kraj Parlamentu České republiky (tisk nepřítomen)

 

 

 

14:20                          příjezd do Boskovic

                                   (k synagoze, ulice Antonína Trapla)

prohlídka židovské čtvrti

fototermín

14:35              setkání s občany

(zámecký skleník)

15:10              setkání s představiteli města (tisk nepřítomen)

15:35              příjezd do Velkých Opatovic

prohlídka nově otevřeného kartografického muzea

16:00              setkání s občany města

16:35              setkání s představiteli města Velké Opatovice

17:20               příjezd do Černé Hory

                        setkání s občany Černé Hory

                        (nádvoří restaurace Centrum Sladovna)

                        prohlídka areálu pivovaru (tisk nepřítomen)

18:10                          večeře pořádaná hejtmanem kraje při příležitosti návštěvy prezidenta republiky a paní Livie Klausové za účasti podnikatelů (tisk nepřítomen)

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

3. den návštěvy

úterý dne 27. listopadu 2007

 

08:50              příjezd do univerzitního kampusu Masarykovy univerzity

                        (Kamenice 5) prohlídka kampusu

                  fototermín

09:10              odjezd k sídlu Ekonomicko-správní fakulty MU

09:20              příjezd k Ekonomicko-správní  fakultě MU

09:30              setkání se studenty fakulty

(Přednáškový sál P1, 1. patro)

10:35              příjezd do Rajhradu

                        (Klášter 1, Rajhrad)

                        prohlídka Památníku písemnictví     na Moravě

                        fototermín v Kapitulní síni

11:00              konec prohlídky / rozloučení

                        setkání s občany města Rajhrad

11:35              setkání s představiteli města

12:00               příjezd k restauraci „U Kašny“

                        oběd pořádaný hejtmanem Jihomoravského kraje při příležitosti návštěvy prezidenta republiky a paní Livie Klausové za účasti rektorů brněnských univerzit a nejvyšších představitelů soudních institucí (tisk nepřítomen)

14:10                          příjezd do areálu zámku v Moravském Krumlově

prohlídka Slovanské epopeje (tisk nepřítomen)

14:30               setkání s občany města Moravský Krumlov

                        (Rytířský sál)

15:25              příjezd do Znojma

                        setkání s občany města Znojmo (Horní náměstí)

16:00              příjezd do Louckého kláštera

setkání s představiteli města Znojma

16:15               prohlídka Louckého kláštera / degustace vína (tisk nepřítomen)

16:30              konec prohlídky

 

rozloučení / ukončení návštěvy Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

 

 

SEPARÁTNÍ PROGRAM

PANÍ LIVIE KLAUSOVÉ

 

1. den návštěvy

neděle dne 25. listopadu 2007

 

15:45              návštěva Dětského domova v Mikulově

16:55              ukončení návštěvy

___________________________________________________________________________

 

2. den návštěvy

pondělí dne 26. listopadu 2007

 

11:10              prohlídka Konzervatoře Brno / shlédnutí studentského představení

11:55              ukončení návštěvy

___________________________________________________________________________