Půl milionu na moderní vybavení specializovaných poradenských pracovišť a 1 427 000 korun na jejich posílení o administrativní pracovníky

 

Půlmilionovou částkou podpoří Jihomoravský kraj zřizovaná školská poradenská zařízení. Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra díky tomu mohou obnovit diagnostické nástroje, kancelářskou techniku a automobily k přepravě svých pracovníků do škol a školských zařízení.

Tato zařízení patří mezi specializovaná poradenská pracoviště ve školství. Zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce i pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby. Výše finančních prostředků určených na běžný provoz příspěvkových organizací nedostačuje jejich potřebám na přirozenou obnovu diagnostických nástrojů a vzdělávání příslušných pracovníků související s používáním těchto nástrojů.

„Pro výkon svých standardních činností potřebují poradny diagnostické nástroje, které jsou průběžně vytvářeny, standardizovány a následně aktualizovány. Pedagogicko-psychologické poradny jsou dlouhodobě přetíženy a samotní pracovníci navíc zatíženi administrativou spojenou s jejich činností. Proto je důležité nejen adekvátní vybavení, ale především posílení těchto pracovišť o administrativní pracovníky, kteří umožní odborným pracovníkům věnovat se pouze odborné činnosti a tím snížit čekací dobu na jejich stanovisko. Na tuto činnost poskytne kraj částku 1 427 000 korun“ řekla radní pro školství Jana Pejchalová.

Další formou podpory ze strany kraje je nákup dvou osobních automobilů, konkrétně pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín. Tento investiční záměr ve výši 600 tisíc korun schválila krajská rada ve čtvrtek 4. května 2017 ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb v návaznosti na změny v legislativě. Ty ukládají pracovníkům školských poradenských zařízení častější návštěvy škol a školských zařízení v souvislosti s konzultováním nastavených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. „Vzhledem k rozsáhlosti regionu spadajícího do péče hodonínské poradny bude takto zajištěna lepší dostupnost nabízených služeb pro klienty a pedagogy škol. Pořízení vozidel povede k časové úspoře a efektivnějšímu využití pracovní doby odborných pracovníků zejména činností souvisejících s nepřímou pedagogickou činností. Podobné investice budeme zvažovat i v ostatních regionech, je totiž důležité, aby tito odborníci navštěvovali žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky přímo v jejich školních kolektivech,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Na území Jihomoravského kraje působí celkem 7 pedagogicko-psychologických poraden, pět z nich zřizuje kraj, jedna je církevní a jedna soukromá. Speciálně pedagogických centre je na jižní Moravě 11, z toho osm krajských, dvě zřizuje Ministerstvo školství a jedno je soukromé.
Pokud jde o krajská školská poradenská zařízení, mají v letošním rozpočtu přiděleny provozní náklady ve výši 9,55 milionu korun.

Právní předpisy platné od 1. září 2016 stanovují nové postupy, které mají dopad jak do personální tak materiální oblasti. V personální oblasti dochází ke zvýšení zejména kvůli těmto činnostem: nově dochází povinně ke zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou elektronického formuláře. Jeho zpracování a vyplnění je časově velmi náročné, trvá cca 2 hodiny. Ke stanovení podpůrných opatření jsou nutné opakované konzultace se školami, školy vyžadují rozsáhlejší a intenzivnější metodickou podporu. Nově jsou stanoveny také postupy oběhu písemností a doručování výstupů jednotlivým adresátům poradenské služby. Nárůst administrativních činností je značný, v rámci normativního financování nejsou schopna školská poradenská zařízení tyto činnosti zajistit.

Na základě zmíněného příspěvku 1,427 milionu korun se zvýší počet administrativních pracovníků o 6,7 přepočtených úvazků. Rozdělení zmíněné částky mezi jednotlivá zařízení se odvíjí od počtu odborných pracovníků v návaznosti na počty vyšetřených klientů.
foto JMKfoto JMK