Informace č.j.: JMK 147748/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  147748/2007             S-JMK   147748/2007 OKP              Dzúrová/1243                              21.11.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážení,

 

            dne 11.11.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – nedání souhlasu – Rozhodnutí č.j. JMK 134166/2007“ (dále jen „Žádost“).

V Žádosti uvádíte, že „Krajský úřad JMK zaslal Rozhodnutí č.j. JMK 134166/2007, kde je uvedeno, že krajskému úřadu nebyl dán souhlas ke zpracování těchto údajů. Vzhledem k tomu, že podle InfZ je povinný subjekt ověřit, zda existuje důvod odepření a tedy je povinen kontaktovat předmětné subjekty, požadujeme předat kopii korespondence odeslané předmětným subjektům ve věci naší žádosti o informace, kopie doručenek dokládajících doručení korespondence a požadujeme zaslat kopie odpovědi těchto subjektů.“

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.

 

Rozhodnutím č.j.: JMK 134166/2007 Vám bylo sděleno, že Vámi podaná žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., se v části týkající se poskytnutí osobních údajů fyzické osoby  odmítá, neboť vybrané požadované informace v sobě zahrnují osobní údaje fyzické osoby. Dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., se osobní údaje fyzické osoby poskytnou jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Takovým předpisem je v tomto případě zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon č. 101/2000 Sb.). Dle § 5 odst. 2  zákona č. 101/2000 Sb. může správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jen ve vyjmenovaných případech. Poskytnutí osobních údajů na základě žádosti o informace  podané dle zákona č. 106/1999 Sb. mezi nimi není. Správci údajů však již ze zákona č. 101/2000 Sb. nevyplývá povinnost, aby si v takovém případě o tento souhlas žádal.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního