Schválen nový dotační program na boj proti suchu a 50 milionů na rozvoj venkova

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém čtvrtečním zasedání 27. dubna 2017 schválilo dva důležité dotační programy týkající se regionálního rozvoje - je jimi Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2017 a Podpora rozvoje venkova JMK 2017.

Jižní Morava se každoročně potýká se suchem, které patří k extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. Kraj dlouhodobě podporuje opatření vedoucí ke snížení závažnosti dopadů sucha na hospodářství.

„Tento fenomén na jižní Moravě negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu až po kvalitu života obyvatel. Na dotační program je vyčleněna částka 6 milionů korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun,“ uvedl radní Petr Hýbler. Dotační program je zaměřený na zmírnění dopadů sucha a stabilizaci retenční schopnosti krajiny, na zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží i zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy. Součástí je podpora protierozních opatření.

V rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK 2017 bylo schváleno 403 žádostí za 50 milionů korun. Cílem tohoto programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově. Poskytované prostředky jsou určeny na venkovské zástavby, provoz místních akčních skupin, obecní knihovny, úroky z úvěrů, zvýšení bezpečnosti v dopravě či společné integrované projekty. Cílovou skupinou (žadatelem) jsou obce do 3 tisíc obyvatel, svazky obcí i místní akční skupiny (MAS).

Více podrobností zájemci naleznou na dotačním portálu Jihomoravského kraje: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ .