710 tisíc korun z krajského rozpočtu pro malochovatele za škody způsobené ptačí chřipkou

Celkem 710 tisíc korun z rozpočtu kraje směřuje na doplacení nákladů vzniklých občanům na Ivančicku a Moravskokrumlovsku v rámci mimořádných veterinárních opatření v lednu tohoto roku. Rozhodlo o tom jihomoravské zastupitelstvo na svém zasedání 22. června 2017.

„Byl jsem na místech, která byla na začátku tohoto roku ptačí chřipkou postižena, a pro některé zejména starší obyvatele byla tato událost velmi citlivá. Už tehdy jsem slíbil, že pokud nebudou náhrady v dostatečné výši, kraj těmto lidem pomůže. Rozhodli jsme se dorovnat drobným chovatelům rozdíl mezi kompenzacemi od Ministerstva zemědělství a reálnou hodnotou drůbeže. Peníze půjdou k jednotlivým chovatelům prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Městu Ivančice jako obci s rozšířenou působností bude poskytnut dar ve výši 536 060 korun, který bude použit na doplacení nákladů, které vznikly občanům žijícím v Ivančicích a jejich městských částech, v Oslavanech a v obci Nová Ves v důsledku realizace mimořádných veterinárních opatření. Tyto náklady nebyly chovatelům uhrazeny státem v požadované výši. Poskytnuté prostředky následně město Ivančice vyplatí jednotlivým příjemcům. Obdobně město Moravský Krumlov obdrží dar ve výši 174 000 korun, který bude taktéž použit na doplacení nákladů, které vznikly občanům žijícím ve městě Moravský Krumlov, respektive v jeho městských částech.

V lednu byly některé obce na Ivančicku a Moravskokrumlovsku zasaženy nebezpečnou nákazou aviární influenzy. Na tuto událost reagovala Státní veterinární správa ČR vydáním mimořádných opatření spočívajících ve zlikvidování drůbeže nakažené ptačí chřipkou a v přijetí ochranných postupů souvisejících s nákazou. Následně si chovatelé takto zlikvidované drůbeže prostřednictvím obcí mohli požádat Ministerstvo zemědělství o náhradu vzniklých nákladů. Chovatelům zvířat postižených nebezpečnou nákazou však nebyly s odvoláním na platné ceníky ministerstva vyplaceny skutečné náklady spojené s obnovou malochovů. Ty jsou podle dostupných ceníků prodejců drůbeže při zakoupení nové nosnice a chovné slepice o 70 korun vyšší než přiznává ministerstvo.

Kraj podpořil poskytovatele sociálních služeb dalšími 100 miliony korun

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na dnešním zasedání (22. 6. 2017) schválilo finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji v souhrnné výši přesahující 100 milionů korun.

V oblasti financování sociálních služeb bylo schváleno poskytnutí dotací v rámci 2. kola dotačních řízení podle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v celkové výši 23,85 milionu korun. Druhá kola dotačního řízení jsou určená zejména poskytovatelům, kteří z objektivních důvodů nemohli podat žádost o finanční podporu v 1. kole nebo jsou zařazeni do sítě nadregionálních sociálních služeb.

Zastupitelstvo rovněž schválilo dofinancování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, a to v celkové výši 76,78 milionu korun. Konkrétně se jedná o více než 250 služeb poskytovaných 123 organizacemi. „K dofinancování dochází v souvislosti s mimořádnou dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy může dojít k dalšímu navýšení finanční podpory ve službách sociální péče i prevence ve všech formách. Na základě dnešního rozhodnutí zastupitelstva obdrží poskytovatelé sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele navýšení již poskytnutých dotací, a to až do výše optimální finanční podpory nebo výše jejich požadavku,“ zdůraznil náměstek hejtmana Marek Šlapal. Nestátní neziskové organizace zajišťující sociální služby budou podpořeny částkou přesahující 29,73 milionu korun, obce a jejich organizace obdrží podporu ve výši 10,2 milionu korun. „K dalšímu dofinancování ze zůstatku mimořádné dotace, která je ve výši přibližně 30 milionů korun, dojde na zářijovém zasedání zastupitelstva,“ dodal náměstek Šlapal.

Dále zastupitelstvo schválilo zásadní dokumenty pro zajištění sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2018. Jedná se o Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, kde dochází k významné změně při výpočtu finanční podpory, a to na základě fixních hodnot finanční podpory na lůžko či úvazek. „Tyto stanovené hodnoty byly nastaveny na základě analýzy nákladovosti předchozích let, podle specifik jednotlivých druhů sociálních služeb a byly výrazněji diferencovány. Pravidla umožní poskytovatelům lépe předvídat výši finanční podpory na zajištění svých sociálních služeb. Nastavení výše obvyklých nákladů jednotlivých sociálních služeb se odvíjí i od výše finančních prostředků, které Jihomoravský kraj obdrží ze státního rozpočtu,“ uvedl náměstek Šlapal.

Na financování sociálních služeb podle těchto pravidel by Jihomoravský kraj potřeboval dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 972 milionů korun. Letos zatím kraj obdržel včetně mimořádné dotace částku přes 925 milionů korun.