Kraj připravil nový dotační program na podporu boje proti suchu

Nový dotační program pro podporu hospodaření s povrchovou vodou pro obce a svazky obcí na jižní Moravě, které jsou ohroženy rizikem sucha, schválila 22. března 2017 krajská rada. Na dotační program bude po schválení Zastupitelstvem JMK vyčleněna částka 6 milionů korun.

Účelem tohoto dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dotace mají pomoci zadržet vody v krajině v dané lokalitě a zmírnit dopady klimatické změny na vodní ekosystémy. Součástí je také podpora protierozních opatření.

„Jižní Morava je jednou z oblastí nevíce ohrožených suchem. Tento fenomén negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Sucho je tedy téma číslo jedna nejen pro Ministerstvo životního prostředí, jak jsme při nedávné návštěvě slyšeli z úst jejího ministra, ale také priorita pro Jihomoravský kraj. Chceme systémově a dlouhodobě podporovat opatření vedoucí ke snížení závažnosti dopadů sucha na hospodářství v našem kraji,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Cílovou skupinou (žadatelem) jsou obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti, které splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu a které a mají ve vlastnictví nebo dlouhodobé správě pozemek na kterém budou realizovat podporované aktivity. Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu jen jednu žádost o dotaci. Maximální výše dotace na jeden projekt bude 300 tisíc korun. Dotace je může být použita na spolufinancování již schválených a připravených projektů k realizaci financovaných z evropských nebo národních dotačních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je průběžná a je vyhlášena od 29. května 2017 od 8:00 hod do 4. srpna 2017 do 14:00 hod. Konečné termíny pro průběžné předkládání žádostí jsou dva - 9. června a 4. srpna.

Bližší informace budou zveřejněny na dotačním portále Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/c .