Jihomoravský kraj v nejbližších dnech zadá územní studii. Díky součinnosti měst a obcí v brněnské aglomeraci dojde k úpravám zadání

Jihomoravský kraj připravil návrh zadání, podle kterého bude projektant vypracovávat Územní studii. Ta podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizaci, jestli je potřebná jihozápadní tangenta a ve kterých místech je nejvhodnější napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1.

„V případě, že prověření prokáže nerealizovatelnost některé z variant, nebude tato varianta dále sledována a nebude zahrnuta do následné aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,“ uvedl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.
Vzhledem k tomu, že je v zájmu kraje, aby výsledky Územní studie byly co nejkomplexnější, oslovil náměstek Maleček všech 82 subjektů (52 obcí a měst, 29 městských částí a Magistrát města Brna), které se nachází v prověřovaném území, aby se podílely na přípravě zadání a měly možnost zaslat své připomínky a návrhy.

„Tímto krokem jsme chtěli všem nabídnout možnost se na vzniku studie spolupodílet. Jak už jsem několikrát zmiňoval, je nutné vyhodnotit nejvhodnější řešení pro centrální část Jihomoravského kraje, tj. brněnskou aglomeraci. Připomínky mohli všichni oslovení zasílat do konce ledna. Akceptovali jsme ale i ty, které přišly po termínu,“ dodal náměstek Maleček.

Odbor územního plánování Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil celkem 27 doručených návrhů. „V rámci rozptylové studie bude hodnocena přípustná úroveň znečišťování ovzduší v celém jádrovém území OB3, rozptyl znečišťujících látek, kumulativní a synergické vlivy a v grafické části bude zpracován výkres širších vztahů. Za důležité považuji i zpřísnění imisního limitu pro znečisťující látky PM2,5.,“ doplnil k návrhům Maleček.
S návrhem finální podoby zadání bude ve čtvrtek 23. února 2017 seznámena Rada a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Následně bude vypsáno výběrové řízení na projektanta, který studii zpracuje. „Samotné vypracování odhadujeme na 12 až 15 měsíců, výsledek územní studie se promítne do aktualizace zásad, kterou po dohodě s Ministerstvem životního prostředí ČR začneme projednávat do tří let,“ uzavřel náměstek Maleček.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK