Na podporu sportu kraj letos přispěje dalšími téměř 41 miliony korun

Kraj chce podpořit zkvalitňování sportovních zařízení a systematickou činnost sportovních klubů. Takové jsou hlavní cíle schváleného dotačního programu Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017. Na tento program je v rozpočtu kraje vyčleněno 35 milionů korun. Další dotace půjdou na podporu České unie sportu (ČUS) ve výši 2 milionů korun a na Jihomoravský krajský fotbalový svaz kraj přispěje částku 1,5 milionů korun. V neposlední řadě hodlá kraj také podpořit projekt rekonstrukce a modernizace sportovního areálu FK Valtice dotací 2,2 milionů korun.

Dotační titul Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017 je rozdělen na dva okruhy. První je zaměřen na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací. Zde se jedná například o technické zhodnocení, opravu a údržbu sportovišť, šaten a sociálního zařízení na sportovištích. Jde rovněž o pořízení, technické zhodnocení, opravu a údržbu strojů a strojních zařízení sloužících k údržbě a zajištění provozu sportovišť. Druhý okruh má za cíl podporu pravidelné činnosti sportovních organizací – tedy provozní výdaje na úhradu ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, dopravy, startovného, odměn rozhodčím, energií, pojištění majetku a pronájmu sportovních ploch nebo nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru. „Chceme, aby se peníze dostaly zejména k těm sportovním klubům, které intenzivně a systematicky pracují s dětmi a mládeží,“ řekla radní pro školství Jana Pejchalová. Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje. Žádosti o dotace se podávají ve lhůtě od 28. února do 14. března 2017. V dotačním programu Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017 bude rozděleno 35 mil. Kč, stejně jako v loňském roce. Jedná se o mírně upravený program z původním názvem Zkvalitnění sportovního prostředí.
Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na dotačním portálu Jihomoravského kraje: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5342-506-Dotacni+program+Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2017.aspx .

Návrhy dotací na podporu České unie sportu (2 miliony korun) i Jihomoravského krajského fotbalového svazu (1,5 milionů korun) vychází z již dříve uzavřených memorand o spolupráci z let 2014, resp. 2015.

Spolek FK Valtice by měl získat dotaci na podporu projektu realizovaného v rámci dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dotaci (2,2 milionů korun) kraj poskytne pouze v případě, že uvedený spolek zároveň obdrží investiční dotaci na rok 2017 v uvedeném dotačním programu MŠMT. Celkové investice projektu počítají s rozpočtem 15,121 milionů korun, dotace z ministerstva má činit 12 milionů korun, zbývající část uhradí město Valtice. Projekt spočívá ve vybudování vhodného zázemí nejen pro sportovce, ale také pro volnočasové aktivity obyvatele Valtic.
foto JMKfoto JMKfoto JMK