Informace č.j. JMK146179/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor správní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Vaše č.j.                             Naše č.j.                     Naše SpZn.                            Vyřizuje/linka                   Brno

                           JMK 151864 /2007  S-JMK 146179/2007/OSO JUDrSychrová/2216               20.11.2007    

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 7.11.2007, která je vedena u Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) pod SpZn S-JMK 146179/2007/OSO Vám
v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v příloze elektronicky zasílám požadované pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  ze dne 5.3.2004 č.j. JMK 36778/2003 OLP, ze kterého byly vyjmuty osobní údaje specifikující účastníka řízení, jeho rodiče
a sourozence. Rozhodnutí o částečném odmítnutí informace v této části požadovaného rozhodnutí obdržíte poštou.

 

 

 

 

 

        JUDr. Lenka Cundová v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

 

 

Příloha: dle textu

 

 

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541652216      54162239        sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz