TK 16. 11. 2007

Tisková konference 16. listopadu 2007

 

 

 

Na tiskové konferenci hovořili náměstek hejtmana JMK Václav Horák, náměstek primátora města Brna Martin Ander a generální ředitel Povodí Moravy s.p. Miroslav Duda o pokračování projektu Čisté povodí Svratky.  Na dotazy novinářů k tomuto tématu odpovídal také starosta městské části Brno-Bystrc Svatopluk Beneš. Náměstek Václav Horák přiblížil rovněž dva body z jednání Rady JMK z oblasti životního prostředí a informoval o blížící se návštěvě prezidenta ČR v Jihomoravském kraji.

                         

 

 

 

„Čisté povodí Svratky – jak vrátit přehradu lidem“

 

 

 

Studijní práce v boji se sinicemi v povodí Svratky byly v závěru loňského roku završeny studií "Čisté povodí Svratky - realizace opatření I. etapa" zpracované firmou Pöyry Environment a.s., jako pokračování studie „Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky“ zpracované v letech 2002-2004. Na výčet některých možností (metod a opatření ošetření sedimentů a vodního sloupce Brněnské údolní nádrže včetně eliminace znečištění celého povodí řeky Svratky) obsažených ve studii navazuje „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“ konkrétních opatření, které zlepší stav kvality vody v Brněnské údolní nádrži. Jihomoravský kraj tak jako koordinátor projektu v současné době společně se Statutárním městem Brnem, Povodím Moravy, s. p. a v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR odstartuje po dokončení studie proveditelnosti konkrétní opatření v nádrži, v jejím nejbližším okolí i povodí.

Pouze realizací komplexu všech opatření k omezení přísunu živin do nádrže společně s odstraněním živin z nádrže a jejich sedimentů může být dosažen dlouhodobý efekt v oblasti významného snížení výskytu sinic v nádrži. S ohledem na závažnost situace znečištění vody v Brněnské nádrži připravujeme realizaci i dílčích opatření, která přispějí k zlepšení kvality vody a umožní např. i prodloužení rekreační sezóny na Brněnské údolní nádrži.

     S ohledem na stav kvality vody v Brněnské údolní nádrži, jejich přítoků a zatížení celého povodí živinami je třeba opatření z pohledu realizovatelnosti rozdělit na následující části:           

- opatření přímo v nádrži

                 - opatření v bezprostředním okolí nádrže

                 - opatření v povodí.

 

U opatření v nádrži je prioritou podpora a urychlení přirozených procesů v nádrži, které významným způsobem ovlivňují samočisticí funkce nádrže. Jedná se především o podporu mineralizace a oxidace obnažených sedimentů při snížené hladině mletým vápencem a vápenným hydrátem, podporu procesu oxidace vodního sloupce a sedimentů pod hladinou aplikací jemnobublinné aerace, posouzení vhodnosti aplikace látkami na ošetření vody a přípravky na ošetření sedimentů a jejich dopadů na životní prostředí s minimalizací vnosu chemických látek. Studie proveditelnosti posoudí mimo opatření, kterým je vápnění sedimentů, také opatření jemnobublinné aerace na nádrži pro stav stávajícího režimu nádrže (využití snížené hladiny – předpuštění v období listopad – březen), kdy je snížena provozní hladina o cca 5 m a dále pro období mimořádného snížení hladiny o 10, případně i více metrů. Opatření v bezprostřední blízkosti nádrže jsou závislá na městech a obcích, které jsou nositeli a předkladateli projektů a žádostí o dotace. Je zpracovaná studie, která řeší napojení zdrojů znečištění rekreační oblasti kolem Brněnské údolní nádrže, studie řeší odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské údolní nádrže. Dále je nutné řešit výstavbu splaškových kanalizací ukončených čistírnami odpadních vod v obcích a střediscích v okolí nádrže (např. Veverská Bítýška, Hvozdec, Chudčice, Nové Dvory, hrad Veveří apod.).

V minulém období byla zaměřena kontrolní činnost na nezákonný způsob likvidace odpadních vod v rekreační oblasti v okolí Brněnské nádrže, především nelegálních výustí, septiků apod. Pracovníci vodoprávního úřadu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna provedli od července do konce října letošního roku 83 kontrol u rekreačních objektů na březích Brněnské údolní nádrže, v rekreační oblasti Osada,  Kozí horka a Obora.

Předmětem kontrolní činnosti bylo zjistit, zda-li nejsou odpadní vody z těchto rekreačních objektů vypouštěny na terén. Bylo zjištěno jedno vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem a vodoprávní úřad zahájil s majiteli rekreačního objektu řízení o uložení pokuty za nedovolené vypouštění odpadních vod a odstranění závady na kanalizační přípojce.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Brna bude ve spolupráci se stavebním úřadem Úřadu městské části Brno – Bystrc v kontrolní činnosti pokračovat tak, aby u rekreačních objektů na březích Brněnské údolní nádrže byla likvidace odpadních vod v souladu se zákonem.

V celém povodí Svratky bude zaměřena pozornost na snížení vnosu živin do povrchových vod, budování kanalizací a ČOV v malých obcích v povodí Svratky, na potřebu zahájení příprav komplexních pozemkových úprav s cílem snížení eroze půdy, zadržení vody v povodí a tím omezení  přísunu živin z plošných zdrojů znečištění.

 

Studie proveditelnosti do konce roku 2007 vyhodnotí nejen efekt opatření na Brněnské údolní nádrži (technická část), ale i kalkulaci nákladů na opatření a zabezpečení finančního rámce, vyhodnocení dopadů opatření na životní prostředí a jejich eliminace a stanovení podrobného scénáře z pohledu správního a realizačního (časový harmonogram). Obsah studie bude koncipován tak, aby realizace projektu mohla být financována z Operačního programu Životní prostředí. Opatření v nádrži budou představovat finanční objem v řádu desítek milionů korun, v bezprostředním okolí a v celém povodí pak stovky milionů korun.

 

V rámci letošní mimořádné manipulace na VD Brno, při které byla snížena hladina na kótu 224,9 m n.m. kvůli opravě stavidel na hrázi vodního díla, bude na nádrži ověřen efekt urychlení mineralizace obnaženého dna a břehů nádrže vápenným hydrátem nebo mletým vápencem. Maximální množství aplikace je povoleno 2 t/ha, konkrétní dávka pak bude stanovena dle aktuálních podmínek a potřeb, takže povolené maximum s velkou pravděpodobností  nebude plně využito. Aplikace bude provedena dvakrát, a to v listopadu 2007 a v jarním období 2008. Před zahájením aplikace, v jejím průběhu a po skončení bude probíhat monitoring jakosti sedimentů a vody v nádrži. Výsledky tohoto monitoringu poslouží k dokončení studie proveditelnosti a k definici konkrétních návrhů opatření ke zlepšení kvality vody a rekreačních funkcí nádrže.

 

Pracovníci Městské policie Brno, Povodí Moravy s.p. a městské části Brno – Bystrc budou před zahájením letecké aplikace vápenného hydrátu nebo mletého vápence na obnažené břehy Brněnské přehrady osobně informovat majitele ubytovacích a stravovacích zařízení umístěných na březích nádrže o této akci. Dále bude Městská policie Brno v době před i v průběhu aplikace na příjezdových cestách  do prostoru  upozorňovat obyvatelstvo na probíhající vápnění.

 

Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Mgr. Martin Ander, Ph. D. , náměstek primátora Statutárního města Brna

Ing. Miroslav Duda, generální ředitel Povodí Moravy s. p.

 

 

 

 

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 15. listopadu 2007 schválila Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (POHJmK) za rok 2006

 

Kompletní text tohoto Plánu je zveřejněn na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=27233&TypeID=2.

 

           V souladu se zákonem o odpadech je kraj povinen každoročně do 15. 11. vyhodnotit plnění Plánu a  vyhodnocení zaslat Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP).  Zpracovatel díla průběžně konzultoval vyhodnocení jednotlivých předepsaných indikátorů s OŽP (vypočtené  indikátory by měly deklarovat vyhodnocení plnění jednotlivých cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství ČR, které byly následně převzaty do Plánu). Postup vyhodnocení plnění Plánu byl předepsán MŽP.

 

Vyhodnocení cílů POHJmK:

 

1. Uplatňovat preferenční přístupy při nakládání s odpady

- úkol splněn a dále plněn bez výhrad

2. Občané, podnikatelé a odborná veřejnost mají dostatek informací o správných způsobech nakládání s odpady

            - úkol plněn (fungující krajský informační systém odpadového hospodářství)

3. Mladá generace prochází systémem environmentální výchovy a vzdělávání (základní, střední a vysoké školství)

            - úkol plněn bez výhrad (naplňování Koncepce EVVO)

4. Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů

- úkol postupně naplňován s výhradami (materiálově využito cca 29,6 % komunálních odpadů – velký pozitivní význam má budování integrovaného systému nakládání s odpady /sběrné dvory, dotřiďovací linky apod./, je tedy nutné vyseparovat co největší možné množství materiálově využitelných komunálních  odpadů)

5. Preferovat spalování směsného komunálního odpadu s energetickým využitím před jeho skládkováním

- úkol je plněn s velkými výhradami (produkce směsného komunálního odpadu každým rokem vzrůstá: v roce 2006 se jednalo o 313.522 t a z toho bylo energeticky využito cca 25 %; zásadní dopad na energetické využití směsného odpadu bude mít rekonstrukce spalovny SAKO Brno, dalším důležitým aspektem je nutnost ekonomicky znevýhodnit skládkování odpadů před jejich energetickým využitím)

6. Zajistit sběr, následné využití, případné řízení odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů

- cíl stanovený již pro rok 2005 byl a je nadále plněn, úkol pro rok 2010 je plněn bez výhrad

7. Zajistit recyklaci stavebních a demoličních odpadů

- cíl stanovený již pro rok 2005 byl a je nadále plněn, úkol pro rok 2012 je plněn bez výhrad (vzrůstá množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů)

8. Zajistit sběr a využití odpadů obalů

- plnění úkolu nebylo posuzováno (MŽP zajistí vyhodnocení plnění tohoto cíle, a to na národní úrovni dle zákona o obalech)

9. Zajistit sběr a využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení

- plnění úkolu nebylo posuzováno (MŽP zajistí vyhodnocení plnění tohoto cíle, a to na národní úrovni dle zákona o odpadech, avšak k plnění tohoto cíle zásadně přispívá propracovaná logistika sběru (zahuštěná síť sběrných dvorů) a dalšího nakládání s tímto odpadem, zejména jeho materiálové využití)

10. Podpořit jednotný systém prevence vzniku odpadů, bezpečného sběru, svozu a využívání nebo odstraňování odpadů (zejména nebezpečných) ze zdravotnictví

            - plnění úkolu nebylo posuzováno (plnění cíle je vyžadováno v roce 2010)

11. Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů

- úkol je plněn s určitými výhradami (plnění tohoto cíle je požadováno po původcích odpadů, zejména je dotčena podnikatelská sféra)

12. Snížit zdravotní rizika v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady

- plnění úkolu nebylo posuzováno (cíl má být dosažen až v roce 2010 – průběžně je však naplňován)

13. Zajistit odstraňování  zajištěných odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB

- úkol plněn s výhradami (nutno vyhodnotit na národní úrovni tzn. daty disponuje MŽP)

14. – 23.  Jsou dotčeny zejména cíle, týkající se použitých výrobků a jejich zpětný odběr    (bude vyhodnoceno na národní úrovni – MŽP)

24. Vybudovat Integrovaný krajský systém nakládání s odpady

- úkol plněn bez výhrad (budování sítě sběrných dvorů, provozovaných obcemi a městy, budování kompostáren, dotřiďovacích linek, recyklace stavebních a demoličních odpadů apod.)

25. Zvýšit využívání odpadů formou recyklace

            - úkol plněn bez výhrad

26. Aplikovat moderní postupy skládkování

            - úkol plněn bez výhrad (posuzováno zejména v rámci IPPC)

27. Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky s výhledem dalšího postupného snižování

- úkol plněn s velkými výhradami (v roce 2000 bylo skládkováno 435 tisíc tun odpadů, v roce 2006 to bylo 415 tisíc tun, tedy došlo ke snížení pouze o 5 % - chybí ekonomické nástroje, které by znevýhodnily technologii skládkování)

28. Snížit podíl sládkovaných energeticky využitelných odpadů

            - úkol je plněn s výhradami viz bod 5

29. Snížit podíl sládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)

- úkol plněn s určitou výhradou (za rok 2006 byl zjištěn nárůst skládkovaných BRKO (85%), a to cca  o 10% oproti roku 2005. Je nutno tuto situaci sledovat a v případě posunutí (oddálení) termínu dokončení rekonstrukce spalovny, bude nutno provést případnou změnu Plánu (viz cíl č. 2.2 „Preferovat spalování směsného komunálního odpadu s energetickým využitím před jeho skládkováním –  65% v roce 2010“)

30. Zajistit sanaci prioritních ekologických zátěží v Jihomoravském kraji

            - úkol plněn bez výhrad (jsou podporovány rekultivace starých skládek).

 

           Na plnění jednotlivých cílů má velký vliv finanční podpora EU a v neposlední řadě podpora z Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje. Zejména se jedná o postupné budování integrovaného krajského systému nakládání s odpady (sběrné dvory, kompostárny, recyklace stavebních odpadů, dotřiďovací linky, technologie k využívání odpadů

 

          

Návštěva prezidenta České republiky Václava Klause s chotí

v Jihomoravském kraji ve dnech  25. – 27. 11. 2007

 

Ve dnech 25. až 27. listopadu 2007 navštíví Jihomoravský kraj prezident ČR Václav Klaus s chotí Livií. Pana prezidenta bude po celou dobu jeho pobytu v kraji doprovázet  hejtman Ing. Stanislav Juránek.

První den, v neděli 25. listopadu  2007 dopoledne, navštíví prezident republiky Slavkov u Brna a Mohylu míru, kde si prohlédne expozici Památníku Bitvy tří císařů. Odpolední program bude věnován návštěvě Mikulčic včetně zdejšího Archeoparku a Lednicko-valtického areálu. V Lednici zavítá prezident na místní zámek, ve Valticích  do Salonu vín ČR. Paní Livia Klausová v neděli odpoledne navštíví Dětský domov v Mikulově.

Pondělní část návštěvy prezidentského páru v Jihomoravském kraji začne v budově Krajského úřadu JMK na Žerotínově náměstí 3/5 v Brně, kde se setká s hejtmanem JMK Ing. Stanislavem Juránkem v jeho pracovně, poté se všemi krajskými zastupiteli v sále zastupitelstva. Bezprostředně poté bude následovat krátký brífink. Poté se prezident ČR sejde s primátorem města Brna a brněnskými zastupiteli. Další část programu je věnována prohlídce areálu společnosti ZETOR TRACTORS, a.s. Paní Livia Klausová v této době navštíví Konzervatoř Brno.

Po obědě si prezident s chotí prohlédnou Boskovice včetně židovské čtvrti a Velké Opatovice, kde navštíví nově otevřené Kartografické muzeum. Závěr pondělního programu tvoří návštěva Černé Hory.

V úterý 27. listopadu si prezidentský pár prohlédne Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně, po kterém následuje beseda se studenty Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně. Dopoledne dále zavítá prezident s chotí do Rajhradu, kde si prohlédnou Památník písemnictví na Moravě. Odpolední část programu patří návštěvě Moravského Krumlova a prohlídce Slovanské epopeje. Návštěvu jižní Moravy zakončí prezidentský pár ve Znojmě, kde mj. navštíví Loucký klášter a  a.s. Znovín Znojmo.

 

Ve všech navštívených městech se prezident republiky setká s občany a představiteli samosprávy.

 

Podrobný program návštěvy včetně termínů bude k dispozici na www.hrad.cz v části Tiskové zprávy.

Jde o druhou oficiální návštěvu třídenní prezidenta České republiky v Jihomoravském kraji, předcházející se uskutečnila ve dnech 11. až 13. listopadu 2003. Více informací o ní najdete na http://archiv.kr-jihomoravsky.cz/aktuality/2003/031111%20prezident.htm .