Informace č.j.: JMK 140117/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 140117/2007

S-JMK 140117/2007/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

8. 11. 2007

 

 

Bod č. 4 ze 136. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace

 

 

            dne 25. 10. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 136. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         důvodová zpráva

-         příloha č. 5 materiálu (žádost obce Kuničky)

 

Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 146024/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 140117/2007 OSO ze dne 7. 11. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu