Informace č.j.: JMK 143062/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                          SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                             Brno
JMK 143062/2007                  S-JMK 151669/2006 OKP               Mgr. Poláčková/541651217             31. 10. 2007                                            
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 –  ÚP Jinačovice II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 25. 11. 2006 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje
a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – ÚP Jinačovice II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Požadujeme předat
a] kopie veškeré korespondence ve věci ÚP obce Jinačovice se všemi subjekty (včetně obce Jinačovice a MMR) a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost ‘informace‘
 
b] informaci, kdy a kde došlo k jednáním ‘s‘ zástupci MMR v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA,
a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace, a s dělit kdo se tohoto jednání zúčastnil
c] informaci, kdy a kde došlo k jednáním se zástupci obce Jinačovice v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA, a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace, a sdělit kdo se tohoto jednání zúčastnil
 
d] kopie všech záznamů/zápisů z jednání se zástupci MMR, obce Jinačovice v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA, a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emalové, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
Ustanovení písm. a) Žádosti bylo následně povinným subjektem shledáno za formulované příliš obecně v případě dikce „veškerá korespondence ve věci ÚP obce Jinačovice se všemi subjekty (včetně obce Jinačovice a MMR)“.
 
            Vzhledem k výše uvedenému jste byli dne 30. 11. 2006 dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) č.j.: JMK 151669/2006 vyzváni k upřesnění písm. a) Žádosti, tj.:
-         konkretizaci časové hranice, tedy uvedení konkrétního data, do kdy mají být požadované informace poskytnuty, a
-         konkretizaci předmětu požadované informace ve smyslu uvedeného ve výzvě Krajského úřadu, tedy výslovného uvedení subjektů, kterých se požadovaná korespondence týká.
 
Současně jste byli tímto dopisem Krajského úřadu upozorněni, že pokud písm. a) Žádosti nebude upřesněno ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy Krajského úřadu, rozhodne Krajský úřad v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. b) a § 15 zákona
č. 106/1999 Sb. o odmítnutí písm. a) Žádosti.
 
Výzvu Krajského úřadu jste obdrželi dne 11. 12. 2006; písm. a) Žádosti bylo
tudíž třeba upřesnit ve lhůtě do 10. 1. 2007. Dne 19. 12. 2006 byla Krajskému úřadu doručena  Vaše odpověď na tuto výzvu s názvem „Odpověď k výzvě upřesnit dotaz – K žádosti
o informace ‘ÚP Jinačovice II‘ – Ke sdělení Sp.Zn. S-JMK 151669/2006 OPO
“ s tím, že. „… Na poskytnutí plných informací a to jak obsahově (tj. plná odpověď), tak i časově (tj. ke dni poskytnutí informace) trváme.“.
 
Dle názoru Krajského úřadu tedy nebylo písm. a) Žádosti upřesněno
dle požadavků zákona č. 106/1999 Sb. a Krajský úřad vydal dne 16. 1. 2007, č.j. 7251/2007 rozhodnutí, kterým písm. a) Žádosti odmítl. Toto rozhodnutí jste obdrželi dne
26. 1. 2007.
 
Dne 9. 2. 2007 obdržel Krajský úřad odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského úřadu, které bylo dopisem č.j. JMK 25604/2007 postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj jako odvolacímu orgánu příslušnému k vyřízení věci.
 
Dne 24. 7. 2007 obdržel Krajský úřad rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 18. 7. 2007 č.j. 21204/2007-84/663, kterým bylo výše citované rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 16. 1. 2007, č.j. 7251/2007 zrušeno a věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání. Vaše Žádost byla povinným subjektem nově vyřízena sdělením ze dne 6. 8. 2007 č.j. 103820/2007, sp.zn. S-JMK 151669/2006 OKP. Proti tomuto vyřízení jste podali stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, konkrétně stížnost č.j. JMK 110280/2007 ze dne 18. 8. 2007 označenou jako „Stížnost podle § 16a proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona 106/1999 – „ÚP Jinačovice“, bod a“ a stížnost
č.j. 110289/2007 ze dne 18. 8. 2007 označenou jako „Stížnost podle ust. § 175 – JUDr. Dorovská zaslala bez upozornění pozměněný dokument“ (podle obsahu posouzena jako stížnost na postup při vyřizování výše citované žádosti o informace ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb). Stížnosti spolu s celým spisovým materiálem byly postoupeny dopisem JMK 113003/2007 Ministerstvu pro místní rozvoj jako nadřízenému orgánu příslušnému k vyřízení věci.
 
Dne 17. 10. 2007 obdržel Krajský úřad rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 10. 2007 č.j. 31095/2007-84/832, kterým bylo Krajskému úřadu přikázáno, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí Žádost v bodu a) vyřídil.
 
S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. v příloze tohoto sdělení připojujeme kopii dopisu ředitele Krajského úřadu č.j. JMK 23580/2006 ze dne 6. 3. 2006 adresovaného občanskému sdružení „Občané za ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí.“ Informace, resp. kopie podání občanského sdružení „Občané za ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí“ označeného jako „Stížnost na postup při pořizování ÚP obce Jinačovice a podnět k nápravě protiprávního stavu“, č.j. JMK 23580/2006 nebyla poskytnuta, neboť Krajský úřad neobdržel od citovaného občanského sdružení souhlas s jejím poskytnutím (viz. rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 31. 10. 2007
o odmítnutí části žádosti, sp. zn. 151669/2006). V daném případě jde o informaci ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., tedy o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla povinnému subjektu předána osobou („Občané za ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí“), které takovou povinnost zákon neukládá.
 
 
Kopie ostatních Vámi požadovaných informací Vám již byly předány sdělením Krajského úřadu č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. S-JMK 4360/2007
a sdělením č.j. JMK 64500/2007 ze dne 28. 5. 2007.
 
Sdělením Krajského úřadu č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007 byly v kopiích předány:
·        dopis adresovaný OS „Občané za ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích
a okolí“ č.j. JMK 160161/2006 ze dne 19. 12. 2006,
·        dopis adresovaný Magistrátu města Brna č.j. JMK 144424/2006 ze dne 18.12.2006,
·        žádost OÚPSR KrÚ JMK , č.j. JMK 128396/2006 ze dne 18.10.2006,
·        žádost obce Jinačovice č.j. 879/06 ze dne 25.10.2006 včetně přílohy,
·        vyjádření OÚPSR KrÚ JMK č.j. 136858/2006 ze dne 15.11.2006,
·        přípis MMR č.j. 31360/2006-84/543 ze dne 30.11.2006 včetně přílohy,
·        žádost Magistrátu města Brna č.j. OÚPR/V-632/06/Sam ze dne 10.11.2006 včetně příloh-dopis ÚMČ Brno-Bystrc, odpověď OÚPR Magistrátu města Brna,
·        vyjádření OÚPSR KrÚ JMK č.j. JMK 144424/2006 ze dne 18.12.2006,
·        přípis ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 160161/2006 ze dne 19.12.2006.
 
Sdělením Krajského úřadu č.j. JMK 64500/2007 ze dne 28. 5. 2007, sp.zn. S-JMK 64500/2007 OKP byly v kopiích předány:
·        dopis Obecního úřadu Jinačovice zn. 793/06 ze dne 15. 9. 2006 s názvem „Žádost
o stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPO Jinačovice
“ včetně „Zprávy o projednání návrhu územního plánu obce Jinačovice“; nejsou předávány „dokumentace návrhu ÚPO Jinačovice“ a „složka o projednání návrhu ÚPO Jinačovice“, které byly ze strany povinného subjektu pořizovateli vráceny
při vydání stanoviska,
·        dopis KrÚ JMK č.j.: JMK 119403/2006 ze dne
3. 10. 2006 s názvem „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu územního plánu obce Jinačovice,
·        sdělení Obecního úřadu Jinačovice ze dne 26. 1. 2007 s názvem „Předávací protokol“,
·        dopis Obecního úřadu Jinačovice č.j.: 145/07 ze dne 21. 2. 2007 (předání výkresu
č. 2),
·        dopis Městského úřadu Kuřim zn. MK/1840/07/OIRR/Le ze dne 19. 1. 2007 s názvem „Předání obecně závazné vyhlášky a schématu hlavního výkresu schváleného návrhu Územního plánu obce Jinačovice“ včetně příloh („Rozdělovník“, „Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Jinačovice“ a „schéma hlavního výkresu“ ,
·        sdělení Obecního úřadu Jinačovice zn. Č. j. : 414/06 ze dne 3. 45. 2006 s názvem „Oznámení o zahájení projednání návrhu územního plánu obce Jinačovice
včetně „Rozdělovníku“,
·        dopis KrÚ JMK č.j.: JMK 59571/2006 ze dne
19. 7. 2006 s názvem „Stanovisko k návrhu územního plánu obce Jinačovice“,
·        sdělení KrÚ JMK č.j.: JMK 59651/2006 ze dne
28. 6. 2006 s názvem „Stanovisko k návrhu ÚPO Jinačovice“,
·        dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 28. 6. 2006 zn. 5632/06-10331 s názvem „Jinačovice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský projednání návrhu územního plánu obce“.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem                                                                            
 
 
Mgr. Martin Mikš v.r.           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu