foto 1 foto 2

Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji OP VVV

 

 

SMART AKCELERÁTOR V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 

Rada Jihomoravského kraje na své 111. schůzi, která se konala 30. 07. 2015, schválila projektovou žádost Jihomoravského kraje s názvem „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji“ (dále jen projekt Smart Akcelerátor) do výzvy č. 02_15_004 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, investiční priorita 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovně dosaženého vzdělání, specifický cíl 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Projekt Smart Akcelerátor řeší nedostatečnou kapacitu regionu pro řízení realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, která je současně krajskou přílohou Národní RIS3 strategie. Cílem projektu je proto vytvořit vysoce efektivní regulační rámec regionálního inovačního systému Jihomoravského kraje, který bude stimulovat entrepreneurial discovery proces a který staví na silných stránkách regionu, na jeho podnikavosti a konkurenční výhodě.


Další cíl projektu je snaha zvýšit kompetence odborných pracovníků kraje a JIC v oblasti řízení RIS 3 a zvýšení kompetencí mezi partnery při implementaci RIS 3, zvýšit kvalitu a počet projektů, připravit nové intervence v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací, zvýšit image a povědomí o Jihomoravském kraji. 
 

Projekt bude realizován v letech 2016 – 2019. Celková výše rozpočtu projektu Smart Akcelerátor je 66 mil. Kč. Maximální výše grantu ze strany MŠMT činí 56 mil. Kč. Zbylých 15% z celkového rozpočtu projektu Smart Akcelerátor bude použito z finančních prostředků Jihomoravského kraje.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno dne 30. 11. 2016.

 

Aktivity projektu:

1) Základní tým - více zde

2) Vzdělávání

3) Mapování

4) Asistence - více zde

5) Twinning

6) Pilotní ověření

    a) Systém zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení v JMK - více zde

    b) Schéma podporující "duální" vzdělávání na SŠ v JMK v klíčových oborech RIS JMK - více zde

7) Propagace - více zde

8) Řízení projektu

 AKTUALITY:

 

 

Vyhlášení výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích zde (úspory vody v budovách užívaných Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová)

Článek k významnému úspěchu projektu podpořeného z programu Asistence zde (Hospodářské noviny)

Tisková zpráva k evaluaci RIS JMK zde 

 

Analýza dopadů intervencí RIS JMK:

1. Evaluace RIS JMK - Vyhodnocení aktivit zde

2. Evaluace RIS JMK - Celkové přínosy zde

3. Evaluace RIS JMK - Souhrnná zpráva zde

 

Výroční konference RIS JMK 2016 - zde, 2017 - zde, 2018 - zde

 

Kontakt:

Partnerem projektu je JIC, zájmové sdružení právnických osob

 

RIS3 manažeři JMK:

Ing. Ivo Minařík, MPA - vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Miloš Pydych - vedoucí odd. rozvojových programů ORR

Ing. Bohdana Svobodová - vedoucí odd. evropských dotací ORR