TK 9. 11. 2007

 

Tisková konference 9. listopadu 2007

 

Na tiskové konference hovořil hejtman Stanislav Juránek o schválené dotaci pro Letiště Brno, a.s. a pozval novináře na akci v Brně spojenou se Svatomartinským vínem (www.svatomartinskevino.cz ). První náměstek hejtmana Milan Venclík informoval o založení zájmového sdružení právnických osob „Multifunkční centrum zámek Lednice“ a prezentoval nový Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko. Náměstek hejtmana Igor Poledňák pozval na seminář „Rozvojová spolupráce uskutečňovaná samosprávou. Náměstek hejtmana Václav Horák přiblížil schválené body zasedání Zastupitelstva JMK z oblasti životního prostředí. Člen Rady JMK Miloš Šifalda informoval o veletrhu středních škol a 50. výročí Gymnázia Brno, Vídeňská 47. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha hovořil o nových komunálních volbách v obcích Bukovinka a Hajany.

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Letiště Brno a.s.

 

 

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 8. listopadu 2007 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Letiště Brno a.s. na náklady spojené s činnostmi ve veřejném zájmu k zajištění bezpečnosti a pořádku na mezinárodním veřejném letišti Brno-Tuřany a leteckého provozu ve výši 5.500.000 Kč.

Společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., jako provozovatel letiště, je povinna zajišťovat kromě činností tzv. hospodářské povahy (tj. vykonávaných primárně za účelem dosažení zisku), i činnosti, které tento hospodářský charakter nemají. Jde o činnosti, které obvykle spadají do odpovědnosti státu při výkonu jeho veřejných pravomocí, a které stát běžně zajišťuje prostřednictvím svých orgánů, v oblasti civilního letectví však odpovědnost za výkon těchto činností přenesl zákonem na provozovatele letišť. Konkrétně se jedná o zajišťování pořádku na letišti a bezpečnost letiště a letecké dopravy, tj. zejména provádění bezpečnostních kontrol osob, zavazadel a nákladu, zajišťování ostrahy letiště, zajišťování letištní záchranné hasičské služby apod.

Další povinnosti, kladené na provozovatele letišť z hlediska zabezpečení, vyvstaly v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru. Mezinárodní letiště, tj. vzdušné hranice, zůstanou od jara 2008 jedinými vnějšími hranicemi, proto je k jejich ochraně zapotřebí nová infrastruktura a personální zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že financování výše uvedených činností představuje pro společnost značnou ekonomickou zátěž (v uplynulém hospodářském roce činily celkové náklady vynaložené společností LETIŠTĚ BRNO a.s. na výkon těchto činností více než 21,5 mil. Kč) a s ohledem na výše popsaný „nehospodářský“ charakter těchto činností, které je provozovatel letiště povinen vykonávat v zájmu veřejnosti, požádal o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů, jež jako provozovatel letiště Brno-Tuřany v souvislosti s výkonem uvedených činností nese.

Finanční příspěvek na úhradu nákladů vynaložených na výkon takových činností nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu příslušných právních předpisů, a společnosti jej tedy lze poskytnout přímo, bez nutnosti předchozího oznámení příslušným orgánům či splnění jiných formálních podmínek.

Rozvoj letiště Brno-Tuřany patří mezi strategické zájmy Jihomoravského kraje, neboť letiště jako významný dopravní uzel, jakož i cestující využívající leteckých spojů, jsou velmi důležitými činiteli rozvoje místní ekonomiky a služeb, a mají významný vliv na integraci a konkurenceschopnost Jihomoravského regionu v rámci Evropy.

 

 

 

„Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko“ v uživatelské praxi

 

 V období od května 2006 do října 2007 realizoval Jihomoravský kraj  projekt „Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko, který byl spolufinancovaný v rámci Opatření 1.3, Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas – Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v rámci programovacího období EU 2004 -2006. Záštitu nad projektem převzal 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík. Cílem projektu je propagovat a prezentovat cykloturistiku tuzemské i zahraniční  veřejnosti. Poskytovat kompletní informace o přípravě, realizaci a  možnostech financování sítě cyklotras subjektům, které participují na budování a správě cyklotras a odborné veřejnosti.

Na základě uzavřených dohod o partnerství na projektu spolupracovalo 14 obcí  situovaných při hranici s Rakouskem, rakouským partnerem byla Destinační agentura pro Weinviertel, Weinviertel Tourismus GmbH, Poysdorf.

 

Dodavatelem zakázky byla obchodní společnost GiTy  Nettrade, spol. s  r.o., se sídlem v Brně, společně s firmou VARS Brno a.s., RNDr. Janem Harmatou z Klubu českých turistů a tiskárnou CCB, spol. s r.o. Brno.  

Celkové skutečné náklady projektu dosáhly 7 010 313,- Kč, z toho činily evropské finanční zdroje  75 %, státní rozpočet 5 % a rozpočet kraje  20 %.

 

V rámci projektu byl vytvořen informační systém cykloturistiky Jihomoravského kraje, který zahrnuje:

 • pořízení databázového a aplikačního serveru, 14 informačních kiosků pro obce  Jihomoravského kraje (obec Vratěnín, obec Vranov nad Dyjí, město Znojmo, obec Horní Břečkov, obec Hnanice, obec Hevlín, město Mikulov, město Valtice, město Břeclav, obec Chvalovice, obec Lednice, obec Hrádek, obec Hrušovany nad Jevišovkou, obec Novosedly),
 • pořízení dat a vývoj webové aplikace s vyhledávací možností z místa do místa pro uživatelskou veřejnost ve vazbě na informace cestovního ruchu, atraktivity regionu, ubytování, koupaliště, Integrovaný dopravní systém JMK, cykloservisy a další služby pro cyklisty,
 • propojení s oficiálním portálem cestovního ruchu Jižní Moravy (www.jizni-morava.cz)  a dalšími tématicky odpovídajícími zdroji informací.

 

Dalšími výstupy projektu bylo vytvoření a dodávky různých forem prezentace:

 • Logo cykloturistiky v JMK, provází veškeré prezentační materiály.
 • Leták o cykloturistice v JMK, odkazy na informační materiály.
 • Informační průvodce cykloturistiky JMK s vloženou mapou 1: 200 000.
 • Brožura  cykloturistiky JMK, popis vybraných cyklotras, profil, fotografie.
 • Webová aplikace - http://www.cyklo-jizni-morava.cz .
 • Plánování výletu – možnost vyhledání z místa do místa s podrobným itinerářem trasy, cyklotrasy, tipy na výlety, služby pro cykloturisty, zajímavosti, aktuální informace, jiné odkazy, redakční systém pro publikování.

 

Obce na základě uzavřené dohody s Jihomoravským krajem budou zajišťovat obsluhu kiosků pro veřejnost s možností tisku vygenerované mapy, včetně profilu cyklotrasy a itineráře za poplatek.

Projekt byl oficiálně ukončen  k  31. 10. 2007 informačními semináři v Lednici a Vranově nad Dyjí  a zároveň  prakticky předán k využití  široké cyklistické veřejnosti.

 

 

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 8. listopadu 2007 schválilo založení zájmového sdružení právnických osob s názvem „Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob“ (dále ZSPO) a to za účelem podání projektu na vybudování multifunkčního centra v objektu jízdáren na zámku v Lednici do Integrovaného operačního programu. Zároveň jihomoravští zastupitelé schválili peněžitý vklad do tohoto zájmového sdružení právnických osob ve výši 2 000 000 Kč pro účely zajištění činnosti sdružení v období přípravy a počáteční fáze realizace projektu.

  

Lednicko – valtický areál  je jednou z nejvýznamnějších atraktivit kraje. Zámek Lednice je postaven ve stylu anglické novogotiky a jeho součástí jsou jízdárny v původní barokní podobě. Národní památkový ústav (NPÚ) dlouhodobě nedisponuje dostatečnými finančními prostředky pro alespoň minimální údržbu. Současně se nedaří zajistit využití jízdáren komerční cestou, které by zabezpečilo dodatečné prostředky pro správu objektu. Jízdárny jsou tedy dlouhodobě nevyužívané a zchátralé. Vzhledem k mimořádným hodnotám zámeckého komplexu na straně jedné a absenci některých služeb pro turisty a obyvatelstvo regionálního i nadregionálního významu na straně druhé je optimálním způsobem záchrany jízdáren jejich využití jako kulturně-vzdělávacího a prezentačního centra a centra UNESCO nadregionálního významu.

Tento projekt lze předložit do Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), kde může být spolufinancován pravděpodobně v plné výši uznatelných nákladů ze strukturálních fondů EU a Ministerstva kultury ČR. S ohledem na to, že příjemcem podpory z IOP může být v oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví rovněž zájmové sdružení právnických osob, jeví se jako vhodné vytvořit takovéto sdružení za účelem předložení projektu do IOP.

Založení tohoto sdružení s počátečním vkladem JMK a obce Lednice umožní podat žádost o spolufinancování projektu v hodnotě cca 350 – 400 mil. Kč, které by jinou cestou byly jak pro JMK, tak pro obec Lednice obtížně dosažitelné. Dále ZSPO s níže uvedenými partnery lépe zajistí plnění podmínek potřebných pro poskytnutí dotace z EU (mimo jiné podmínku udržitelnosti) a hlavně správu dlouhodobého pronájmu objektu v době realizace projektu.

Zakládajícími členy zájmového sdružení právnických osob budou Jihomoravský kraj a obec Lednice. Hlavním partnerem projektu bude Národní památkový ústav (směrnice NPÚ neumožňují stát se řádným členem ZSPO). Oproti původnímu záměru se předpokládá, že v počáteční fázi realizace projektu přestavby jízdáren budou Masarykova univerzita a Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (dále jen „MZLU“) dalšími partnery ZSPO, nikoli jeho členy, a to z důvodu zdlouhavého procesu schválení členství v ZSPO kompetentními orgány univerzit, který by pravděpodobně zamezil včasnému zaregistrování projektu do IOP a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Založení otevřeného sdružení umožňuje v případě zájmu univerzit jejich pozdější vstup.

Počáteční vklady do ZSPO:

 - obec Lednice vloží do ZSPO peněžitý vklad ve výši 100 000 Kč a nepeněžitý vklad ve formě úvodní studie proveditelnosti „Rekonstrukce koníren lednického zámku“ v hodnotě 23 800 Kč,

- Jihomoravský kraj vloží peněžitý vklad ve výši 2 000 000 Kč za účelem zajištění činnosti sdružení v období přípravy a počáteční fáze realizace projektu na vybudování multifunkčního centra v objektu jízdáren na zámku v Lednici (zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracování studie proveditelnosti vyšší úrovně, zaregistrování projektu do IOP).

Očekávané výstupy projektu:

 

-         kulturně-společenské centrum pro kulturní a společenské akce,

-         kulturně-vzdělávací centrum se zaměřením na management kulturních krajin, zahrad a parků, kulturní a přírodní dědictví a navázaní na historicky významnou zahradnickou tradici,

-         informačně-vzdělávací centrum biosférických rezervací,

-         vědecko-výzkumné centrum pro vědecko-výzkumnou činnost v oblasti zahradnictví v daném regionu (využití pro MZLU pro postgraduální studium po ukončení akreditovaného oboru zahradní a krajinná architektura),

-         konferenční centrum s plánovanou kapacitou 350 - 400 osob,

-         středisko UNESCO nadregionálního významu - návštěvnické centrum, kulturně-vzdělávací a informační centrum (využití pro Masarykovu univerzitu, filozofickou fakultu apod.),

-         další využití podporující informačně-vzdělávací a turistické aktivity.

 

 

 

 

P r o g r a m   m e z i n á r o d n í h o   s e m i n á ř e

„Rozvojová spolupráce uskutečňovaná samosprávou“

 

konaný dne 13. listopadu 2007

v Zastupitelském sále Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

 

 

 

 

08,45               Registrace

 

09,00 – 09,15 Zahájení náměstkem hejtmana JMK dr. Igorem Poledňákem

09,15 – 09,45  Jasminka Jagličić: Představení Regionální agentury pro ekonomický rozvoj Šumadije a Pomoravlje

09,45 – 10,15  Sielke Sievers, Úřad vlády spolkové země Dolní Sasko: Příklady projektů rozvojové spolupráce realizovaných německými regiony, spolupráce německých regionů v oblasti rozvojové spolupráce

10,15 – 10,45  Ján Šalko, Slovenská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci: Zahraniční rozvojová pomoc poskytovaná Slovenskou republikou

10,45 – 11,15  Martin Náprstek, Rozvojové středisko MZV ČR: Podpora aktivit samosprávných celků v oblasti rozvojové spolupráce

 

11,15 – 11,45  Přestávka

 

11,45 – 12,15  Zástupci Jihomoravského kraje a Regionální rozvojové agentury jižní Moravy: Rozvojová spolupráce s regionem Šumadija z pohledu poskytovatele:

12,15 – 12,45  Erhard Busek: Informace o politické a ekonomické situaci v jihovýchodní Evropě, zvláště Srbsku; Rozvojové projekty v jihovýchodní Evropě, aktivity Paktu stability v jihovýchodní Evropě

12,45 – 13,15  Starostové opštin Šumadije a Pomoravlje: Spolupráce mezi Jihomoravským krajem a regionem Šumadija z pohledu příjemce

13,15 – 14,00  Diskuse

 

Cca 14,00       Zakončení

 

 

 

Ošetření obnažených dnových sedimentů Brněnské údolní nádrže při snížené hladině

 

           Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 8. listopadu 2007 schválilo poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč pro  Povodí Moravy, s.p., na ošetření obnažených dnových sedimentů Brněnské údolní nádrže při snížené hladině.

Projekt Čisté povodí Svratky slouží k vyřešení dlouhotrvající špatné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír vlivem přemnožených sinic – cyanobakterií.

V současné době dochází k rozsáhlým diskuzím odborníků nad stavem Brněnské nádrže a je zadáno zpracování „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“.

Partneři projektu Čisté povodí Svratky, kterými jsou v současné době společně s Jihomoravským krajem Město Brno a Povodí Moravy s.p., se shodli na potřebě provedení níže uvedeného opatření, které je blízké přírodě a k životnímu prostředí šetrné. Jedná se o provedení ošetření  a mineralizace obnažených dnových sedimentů Brněnské údolní nádrže při snížené hladině.

Aplikace bude provedena vápenným hydrátem nebo mletým vápencem (případně kombinací obou), v závislosti na aktuálních podmínkách. Ošetřování sedimentů tímto způsobem není v rámci vodního hospodářství novinkou, toto opatření je uplatňovanou metodou v rámci rybničního hospodářství.

Vymezení prostoru k ošetření lze charakterizovat jako sedimenty odkryté při pravidelném snížení hladiny dle platného manipulačního řádu. Částečně bude ošetřena i přiléhající vodní plocha. Celková plocha aplikace je závislá na výšce hladiny (na výšce hladiny závisí plocha obnažených sedimentů) v okamžiku aplikace, přibližně se jedná o 100 ha. Aplikace bude provedena letecky či jinou rozmetací technikou.

Provedení aplikace je v souladu s dílčími závěry studie Čisté povodí Svratky, zpracované firmou Pöyry Environment, a.s., objednané Jihomoravským krajem. Součástí aplikace bude podrobný monitoring sedimentů nádrže, jejího přítoku i odtoku, a to před a po aplikaci. Dále bude vyhotovena závěrečná zpráva s výsledky aplikace i monitoringu.

 

Cílem této aplikace je:

 

 1. urychlení přirozené mineralizace organických sedimentů dna VN Brno,
 2. redukce živin obsažených v sedimentech s cílem omezit jejich využití sinicemi a řasami v následující sezóně,
 3. redukce počtu bakteriálních spór sinic přezimujících v těchto sedimentech s cílem zlepšení hygienických podmínek na nádrži v následující sezóně.

 

Předpokládané investiční náklady na tuto akci v současné době nejsou přesně vyčísleny. Odhad  nákladů této akce je 2 mil. Kč, včetně materiálu, samotné aplikace, monitoringu před aplikací, v průběhu aplikace a následně 1 rok po aplikaci.

 

 

Materiály z oblasti životního prostředí, schválené na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 8. listopadu 2007

 

 

           Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK (PRVK) byl schválen Zastupitelstvem JMK  v roce 2004, o změnu požádaly obce Čejkovice (okr. Znojmo), která mění způsob odkanalizování a z původního napojení na kanalizaci a čistírnu odpadních vod   Mackovic bude nyní řešit napojení na kanalizaci obce Břežany na společnou čistírnu odpadních vod.

Druhou změnou je společný návrh obcí Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Kučerov a Hlubočany na realizaci společné čistírny odpadních vod s jejím umístěním v obci Rostěnice.

Oba návrhy zpracovaly obce na své vlastní náklady, projednaly se všemi dotčenými institucemi a získaly kladná stanoviska.

 

 

Povolení úlevy obci Chudčice

 

Obci Chudčice  byla ZJMK schválena dotace na pořízení projektové dokumentace stavby kanalizace a ČOV. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s PRVK, avšak platba za tuto dokumentaci proběhla o 11 dní později než stanovila smlouva uzavřená mezi JMK a obcí. Tím došlo k porušení podmínek smlouvy a dle pravidel JMK  musel kraj vyzvat obec k odvodu finančních prostředků.Vzhledem k tomu, že ve všech ostatních bodech byla smlouva zcela naplněna, požádala obec o prominutí povinnosti vrácení finančních prostředků a Zastupitelstvo JMK žádosti obce Chudčice vyhovělo.

 

 

Dotace z fondu životního prostředí  na stavby odpadového hospodářství

 

Jihomoravský kraj přijal jako jeden z koncepčních materiálů Plán odpadového hospodářství  a na podporu zavedení systému hospodaření s odpady  schválilo ZJMK dotační program ve Fondu ŽP. O podporu staveb sběrných dvorů a jejich dovybavení požádaly město Rájec-Jestřebí, Kuřim a obce Veverská Bítýška a Lelekovice.Všichni splnili podmínky jak pro poskytnutí dotace, tak Plánu odpadového hospodářství. Zastupitelstvo JMK schválilo podpořit tyto stavby částkou 968 134 Kč.

 

 

 Dotace z fondu životního prostředí na stavby kanalizací a čistíren odpadních vod

 

Jihomoravský kraj si je velmi dobře vědom podmínek, které vyplynuly ČR ze vstupu do EU a proto v rámci dotačního programu FŽP – Podpora v oblasti vodního hospodářství pomáhá obcím a dobrovolným svazkům obcí poskytováním dotací na tyto stavby. ZJMK dne 8. 11. projednalo žádosti  13 obcí o finanční podporu a stavby kanalizací a čistíren odpadních vod podpořilo celkovou částkou  33 mil Kč.

Jihomoravský kraj také na základě zkušeností z velkých povodní přijal program na podporu staveb protipovodňové ochrany. Na ZJMK byly předloženy žádosti obcí Křtěnov, Lovčičky  a města Rájec–Jestřebí a částkou 7,6 mil. Kč. Tím byly podpořeny stavby protipovodňové ochrany na území těchto obcí, které jsou v souladu se Studií protipovodňové ochrany JMK.

 

 

Dotace na hospodaření v lesích

 

Na finanční podporu hospodaření v lesích měl JMK v letošním roce schválenu částku 25 mil Kč. Části žádostí bylo vyhověno již dříve a ZJMK 8. 11. rozhodovalo o poskytnutí podpor na zbývající částku 3,941 mil. Kč.

Tato částka samozřejmě nestačila na uspokojení všech žádostí. ZJMK schválilo podporu 14 žadatelům, ostatním asi 90 žadatelům již pro nedostatek finančních prostředků nemohlo vyhovět, i když splnili podmínky pravidel pro poskytování dotací a práce byly řádně provedeny. Žádosti byly posuzovány podle data přijetí na JMK.

 

 

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Břeclav

 

V souladu s pravidly pro poskytování dotací na projektové dokumentace protipovodňové ochrany obdrželo město Břeclav finanční příspěvek ve výši 500 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že smlouva s JMK umožňovala použít finance jen na studii proveditelnosti a město Břeclav pořídilo i projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a pravidla Fondu ŽP to umožňují, požádalo město Břeclav o rozšíření předmětu smlouvy a ZJMK na svém zasedání 8. 11. žádosti města Břeclav vyhovělo.

 

 

XIII. veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007

 

Ve dnech 23. - 24. 11. 2007 se v areálu brněnského výstaviště v pavilonu G1 uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který bude již po deváté organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.

V roce 2005 se veletrhu přímo zúčastnilo celkem 76 vystavovatelů - 69 středních škol, 3 nakladatelství (SPN, Didaktik, Fortuna), která se zabývají tiskem učebnic, odborné literatury a doplňkové literatury pro studenty, deskové hry ALBI, Informační a poradenská střediska Úřadu práce Brno - město a Brno-venkov, jejichž záměrem je pomoci žákům a studentům zhodnotit zvolený obor v rámci uplatnění na trhu práce a svou premiéru měl Ústav informací ve vzdělávání Praha.

V roce 2006 se veletrhu zúčastnilo celkem 80 vystavovatelů - 75 středních škol, Úřad práce Brno - venkov, Ústav informací ve vzdělávání a 3 výše zmíněná nakladatelství. Kromě 50 brněnských škol prezentovalo své obory i 25 mimobrněnských, z těch vzdálenějších jmenujme Znojmo, Lomnice, Rýmařov, Boskovicko, Litomyšl, Lanškroun, dokonce až Hradec Králové, Hořice.

Dle předběžných informací ze strany vystavovatelů bude zřejmě v letošním roce o tento veletrh zájem ještě větší.

 

Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je doprovodný program, který probíhá na volné ploše uvnitř pavilonu. Zde se školy představují krátkými sportovními, pěveckými nebo tanečními vstupy, módními přehlídkami apod. V rámci doprovodného programu bude využito velkoplošné projekce, aby jej měli možnost zhlédnout i vystavovatelé ze svých stánků.

 

Veletrh je možno navštívit:

23. 11. 2007

od 9.00 do 18.00 hodin

24. 11. 2007

od 9.00 do 17.00 hodin

 

Jednotná cena vstupenky je 10 Kč.

 

Více informací najdete na: http://www.sou-jilova.cz/index.php?co=veletrh2007/main

 

 

Gymnázium Koněvova/Vídeňská 47 slaví padesátiny

 

Ve školním roce 2007/08 si Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 připomíná 50 let od svého založení. Vyvrcholení oslav se uskuteční symbolicky v sobotu 17. listopadu. V tento den se mohou absolventi zúčastnit dne otevřených dveří v budově školy, slavnostního shromáždění s doprovodným programem od 16:30, průvodu městem od Vídeňské 47 na Dominikánské náměstí a večerního setkání v klubu Livingstone či sále Dominik. Celá škola v těchto dnech žije přípravou výstavních expozic, prezentací a mnoho dalších doprovodných aktivit.

Více informací najdou zájemci na stránkách klubu absolventů www.kwak.cz .

 

 

 

 

 

Nové volby do zastupitelstva obce Bukovinka

 

Nové volby do zastupitelstva obce Bukovinka proběhnou 1. prosince 2007 v době od 7:00 do 22:00 hod. Důvodem vyhlášení nových voleb je skutečnost, že zde z původně sedmičlenného zastupitelstva odstoupili z funkce 3 členové i jejich náhradníci a počet členů zastupitelstva obce tak klesl pod zákonnou hranici 5. Registrační úřad Blansko zaregistroval ve lhůtě stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí (z. č. 491/2001 Sb.) 3 volební strany: KDU-ČSL, Sdružení nezávislých kandidátů-Bukovinka 2007, Sdružení nezávislých kandidátů-NEZÁVISLÍ OBCE BUKOVINKA.

Protože jeden ze zastupitelů, kterým zanikl mandát, byl i starosta, je třeba při přípravě nových voleb postupovat dle ust. § 68 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., podle kterého neplní-li starosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta zvolen, plní tyto úkoly ředitel krajského úřadu. Ředitel KrÚ JMK Jiří Crha proto již v souladu s harmonogramem úkolů  a lhůt, které vyplývají z příslušného volebního zákona kromě jiného stanovil minimální počet členů okrskové volební komise, poskytl informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků  zveřejněním na úřední desce OÚ Bukovinka, jmenoval zapisovatele okrskové volební komise, dojmenoval 2 členy okrskové volební komise na neobsazená místa, svolal první zasedání okrskové volební komise.

Krajský úřad ze zákona odpovídá za organizačně technické zabezpečení voleb v obci, proto je s obcí Bukovinka i registračním úřadem ve stálém kontaktu, aby veškerá příprava voleb probíhala v souladu se zákonem. Dle našich informací vše probíhá bez problémů - např. školení zástupců okrskové volební komise provede na základě pokynů krajského úřadu ve spolupráci s ČSÚ registrační úřad Blansko. V den voleb provedou 2 zástupci krajského úřadu kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti a až do ukončení hlasování budou mít pohotovost pro řešení případných stížností a poskytnutí metodické pomoci okrskové volební komisi.

Chod obce zabezpečuje do doby zvolení nového zastupitelstva místostarosta obce Ing. Pavel Tichý, se kterým je krajský úřad rovněž v kontaktu.

 

 

Návrh na vyhlášení voleb v obci Hajany

 

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha zaslal Ministerstvu vnitra ČR návrh obce Hajany (podepsaný členem zastupitelstva obce, který byl pověřen výkonem pravomoci starosty obce Hajany) na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva této obce. Důvodem je skutečnost, že zde z původně sedmičlenného zastupitelstva odstoupili z funkce 3 členové, počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou hranici 5 a nejsou další náhradníci.

Nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu. Vzhledem k tomu, že v obci nepůsobí starosta, bude jeho úkoly stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí plnit ředitel krajského úřadu (např. stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, jmenování jejího zapisovatele a svolání prvního zasedání, zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb).