foto 1 foto 2

Vyhlášení dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 2017

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlásilo dne
6. prosince 2016 výzvu k zasílání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 2017.

Cílem dotačního programu je podpořit zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni, vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit podmínky pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci.

Obce, které mají zájem se do programu zapojit, mohou Ministerstvu vnitra zasílat do 31. ledna 2017 žádosti o státní účelovou dotaci, a to až do výše 100 % nákladů na realizaci projektu na území obce.

Podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, v sekci „O nás“ – odbor bezpečnostní politiky, pod záložkou „Bezpečnostní dobrovolník“ – Dotační program Bezpečnostní dobrovolník na rok 2017 (http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2017.aspx ).