Informace č.j.: JMK 146438/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.:                                          SpZn.:                                     Vyřizuje/linka                            Brno
JMK 146438/2007                   S-JMK 114952/2007 OKP                    Krásná/541651233                   7. 11. 2007
 
 
Korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2005 – 2006 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě
o R52 – 2005 – 2006
“ (dále jen Žádost).
 
            V Žádosti uvádíte:
v únoru byla v Mikulově na jednání, kterého se zúčastnili i zástupci JMK předán ‚rakosuké‘ straně návrh dohody k R52. Tato dohoda byla později vyhodnocena jako právně nepodepsatelná (viz dopis náměstka Kubínka ministru Šimonovskému) a ministr Šimonovský následně místo dohody podepsal Memorandum s Rakouskem. To, že tímto krokem ministr Šimonovský překročil svůj mandát a že toto memorandum k ničemu ČR nezavázalo  potvrdil svým dopisem předseda vlády, který věc nechal prošetřit.
Žádáme o předání veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů ve věci mezivládní dohody ČR a Rakouska k R52, ve věci výše citovaného Memoranda včetně sdělení (včetně aspektu,
 že toto memorandum ČR k ničemu nezavázalo)
a) s předsedou vlády a úřadem předsedy vlády
b) s Ministerstvem dopravy
c) s MŽP
d) s MMR
e) s ŘSD
f) se všemi ostatními subjekty,
a to za období od 1.1.2005 do 31.12.2006
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně
 
Na tuto Žádost byl povinný subjekt nucen oznámením o prodloužení lhůty
ze dne 5. 9. 2007 s č.j.: JMK 116646/2007 prodloužit lhůtu pro poskytnutí Vámi požadované informace do 26. 9. 2007.
 
V návaznosti na již zmíněné oznámení jste byli sdělením č.j. JMK 114952/2007
ze dne 19. 9. 2007 vyrozuměni, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace. Na toto sdělení jste reagovali opětovnou Žádostí o poskytnutí informace, která byla
na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena dne 23. 9. 2007
a ve které je mj. uvedeno „požadujeme předat kopii veškeré korespondence s těmi složkami ‚povinenho‘ subjektu, na které odkazujete, a to ve věci vyřizování níže připojené žádosti
o informace
“.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí Vámi požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich vydání byli jste sdělením č.j. JMK 130444/2007
ze dne 4. 10. 2007 vyzvání k zaplacení úhrady za požadované informace.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, kterými jsou: interní sdělení, resp. písemná konzultace mezi složkami povinného subjektu.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
přílohy: dle textu
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz