Informace č.j.: JMK 146436/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
             Čj.:                                        SpZn.:                                     Vyřizuje/linka                             Brno
JMK 146436/2007                  S-JMK 114949/2007 OKP                    Krásná/541651233                    7. 11. 2007
 
 
Korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě
o R52 – 2007
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Ve zprávě o činnosti Rady JMK za období od 21.6. do 9.8. předložené na 123RJMK
je uvedeno ‚schválila text dopisu hejtmana JMK adresovaného předsedovi vlády ČR ve věci žádosti o přípravu mezivládní dohody mezi ČR a Rakouskem týkající se propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A5.
Žádáme o předání veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů ve věci mezivládní dohody ČR a Rakouska k R52,
a) s předsedou vlády a úřadem předsedy vlády,
b) s Ministerstvem dopravy,
c) s MŽP,
d) s MMR,
e) s ŘSD,
f) se všemi ostatními subjekty,
a to za období od 1.1.2007
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně
“.
 
Na tuto Žádost byl povinný subjekt nucen oznámením o prodloužení lhůty
ze dne 5. 9. 2007 s č.j.: JMK 116650/2007 prodloužit lhůtu pro poskytnutí Vámi požadované informace do 26. 9. 2007.
 
V návaznosti na již zmíněné oznámení Vám byla sdělením č.j. JMK 114949/2007
ze dne 19. 9. 2007 poskytnuta Vámi požadované informace, vyjma Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007, č.j. 3 Ao 1/2007 – 44, které bylo odmítnuto samostatným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 122151/2007
ze dne 19. 9. 2007.
 
 Na toto sdělení jste reagovali opětovnou Žádostí o poskytnutí informace, která byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena dne 23. 9. 2007
a ve které je mj. uvedeno „požadujeme předat kopii veškeré korespondence s těmi složkami ‚povinenho‘ subjektu, na které odkazujete, a to ve věci vyřizování níže připojené žádosti
o informace
“.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí Vámi požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich vydání byli jste sdělením č.j. JMK 130459/2007
ze dne 4. 10. 2007 vyzvání k zaplacení úhrady za požadované informace.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, kterými jsou: interní sdělení, resp. písemná konzultace mezi složkami povinného subjektu.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
přílohy: dle textu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon               Fax                         E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz