Informace č.j.: JMK 144748/2007

Jihomoravský  kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                                                         
 
 
                               Vaše č.j.                        Naše č.j.:                       Naše SpZn.:                             Vyřizuje/linka                      Brno
                                      JMK 144748/2007        S-JMK 138230/2007 OKP         Mgr. Poláčková/541651217        5. 11. 2007
 
 
 
 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
            Dne 22. 10. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel žádost občanského sdružení „Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko“, IČ 75053446, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“).
 
V  žádosti uvádíte: „Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o:
a) sdělení, o jakou konkrétní korespondenci se jedná ve vašem dotazu č.j. 131899/2007, sp. zn. 120389/2007 OKP ze dne 3. 10. 2007
b) sdělení, který konkrétní subjekt si ji vyžádal.
 
K písm.a) žádosti:
 
            Dopisem Krajského úřadu, (č.j. 131899/2007, sp.zn.: S-JMK 120389/2007 OKP) jste byli požádáni o sdělení, zda souhlasíte s poskytnutím kopií písemností, resp. korespondence, které byly Jihomoravskému kraji, resp. jeho orgánům poskytnuty Vašim sdružením v souvislosti s vyřizováním všech žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podaných Vaším občanským sdružením. Konkrétně se tedy jedná o žádosti o informace a případně další písemnosti související s žádostí o informace, které byly Vašim sdružením Jihomoravskému kraji poskytnuty, např.:
- upřesnění žádosti o informace
- souhlas s poskytnutím informace
-  stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace.
 
K písm. b) žádosti:  
 
            O výše uvedený souhlas jste byli požádání dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb. v souvislosti s vyřizováním žádosti o poskytnutí informací, se kterou se na  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 13. 9. 2007 na Jihomoravský kraj obrátil ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka včetně jím požadovaných informací je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu a je
rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).
 
           
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš v.r.             
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                     DIČ                      Telefon              Fax                   E-mail                                                          Internet
70888337        CZ70888337        541651217        541651289        polackova.hana@ kr-jihomoravsky.cz       www.kr-jihomoravsky.cz