Infomrace č.j.: JMK 143795/2007

Jihomoravský  kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                                                                                                           
                                                                                                               
 
                               Vaše č.j.                         Naše č.j.:                        Naše SpZn.:                            Vyřizuje/linka                       Brno
                                       JMK 143795/2007         S-JMK 137566/2007 OKP         Mgr. Poláčková/541651217        1. 11. 2007
 
 
 
Žádost  občanského sdružení „Děti Země-Klub za udržitelnou dopravu“ podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  -  poskytnutí informace
 
 
Dne 20. 10. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel žádost občanského sdružení „Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu“, Cejl 48/50, 602 00 Brno, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“).
 
V  Žádosti uvádíte: „Současně ale Děti Země dle cit. zákona KU JmK (čti Jihomoravský kraj) žádá, aby:
1) jim poslal přehled se základními údaji veškeré korespondence mezi DZ a KU, které KU učinil v souvislosti se zák. č. 106/1999 Sb., a to tak, že postačuje uvést , datum, č.j.
 a stručný název (popis) věci
 
2) jim poslal účel vyžádaného souhlasu, tzn. proč se tato korespondence mezi DZ
a KU JmK provádí, a kdo byl jejím objednatelem (postačuje jméno a adresa instituce či osoby).
 
K bodu 1) žádosti:
 
Podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2004, č.j. 5 Ca 80/2003-26 „pod pojmem informace vztahující se k působnosti úřadu je třeba rozumět všechny informace, které úřad má, či by měl mít, tj. veškeré informace, které na úřadě leží, s nimiž úřad pracuje. Nelze tedy požadovat vytváření nových informací, které úřad není povinen mít k dispozici, pokud však úřad nemá informaci, kterou podle svých povinností k dispozici mít má, je povinen tuto informaci doplnit a žadateli poskytnout. Za informace vztahující se k působnosti úřadu nelze považovat analýzy informací, jejich srovnání, i tyto formy informací však musí úřad poskytnout, pokud je již má k dispozici a nemusí je kvůli žádosti připravovat.
 
 Krajský úřad žádným přehledem „veškeré korespondence mezi DZ a KU, které KU učinil v souvislosti se zák. č. 106/1999 Sb.“ ve smyslu zpracované souborné informace
(tj. obsahu zaznamenaného na konkrétním nosiči) o všech podáních (datum, č.j., název žádosti, způsob vyřízení atp.), které Vaše občanské sdružení podalo podle zákona č. 106/1999 Sb., nedisponuje a v rámci vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle citovaného zákona ani není povinen takový přehled zpracovávat. V daném případě se jedná o vytváření nové informace, na kterou se povinnost poskytovat informace dle zákona 106/1999 Sb. nevztahuje.
 
S ohledem na výše uvedené Vám k bodu 1) Vaší žádosti poskytujeme kopii sběrných archů spisů týkajících se žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podaných Vaším občanským sdružením, konkrétně sběrné archy spisu Sp. zn. JMK 21526/2005 OÚPSŘ, JMK 25398/2005 OÚPSŘ, S-JMK 144152/2006 OÚPSŘ, S-JMK 103833/2006 OÚPSŘ, S-JMK 47827/2007 OÚPSŘ. 
 
K bodu č. 2) žádosti:  
 
            Dopisem Krajského úřadu, (č.j. JMK 131792/2007, SpZn.: S-JMK 120389/2007 OKP) jste byli požádáni o sdělení, zda souhlasíte s poskytnutím kopií písemností, resp. korespondence, které byly JMK resp. jeho orgánům poskytnuty Vašim sdružením v souvislosti s vyřizováním Vašich žádostí o informace. Konkrétně se jedná o žádosti
o informace, případně další písemnosti související s žádostí o informace, které byly Vašim sdružením JMK poskytnuty jako např. upřesnění žádosti, souhlas s poskytnutím informace
a stížnosti proti postupu při vyřizování žádostí o informace.
 
            O výše uvedený souhlas jste byli požádání dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb. v souvislosti s vyřizováním žádosti o poskytnutí informací, se kterou se na  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 13. 9. 2007 na Jihomoravský kraj obrátil ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka včetně jím požadovaných informací je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu a je
rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).
 
            K dotazu, kdo byl „objednatelem“ žádosti o sdělení č.j. JMK 131792/2007 sp.zn.
S-JMK120389/2007, kterou se na Vás obrátil Krajský úřad se žádostí o udělení souhlasu s poskytnutím kopií písemností, které byly zaslány Krajskému úřadu Vaším sdružením v souvislosti s vyřizováním Vašich žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.sdělujeme, že o souhlas jste byli požádáni přímo Krajským úřadem a to v souvislosti s vyřizováním výše uvedené žádosti. Jde o postup vyplývající pro povinný subjekt z ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Tzn. požádá-li konkrétní osoba dle zákona
č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, která byla povinnému subjektu předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá (tj. případ, kdy je povinný subjekt požádán o předání kopii žádostí o poskytnutí informace, které obdržel od různých subjektů), musí nejprve takové osoby povinný subjekt požádat o souhlas s poskytnutím uvedených písemností (jejich žádostí). Tento souhlas si povinný subjekt musí vyžádat z úřední povinnosti, tj. vždy a nelze tedy hovořit o osobě, na jejíž „objednávku“ by byla žádost o souhlas podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. vyhotovena a zaslána konkrétním osobám. Z tohoto důvodu povinný subjekt nemá a ani nemůže mít k dispozici informací o objednateli.  
 
            Pro úplnost ještě uvádíme, že účel, za jakým pan Venclík informace požaduje  není povinnému subjektu  znám. Źádné  ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. ani jiného právního předpisu neukládá povinnému subjektu povinnost zjišťovat důvod podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., resp. účel, za jakým je žadatelem konkrétní informace požadována. Z příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. ani nevyplývá povinnost žadatele svoji žádost odůvodňovat, tedy sdělovat povinnému subjektu účel vyžadovaných informací (viz. § 14 citovaného zákona upravující postup při podávání
a vyřizování písemné žádosti o informace).
 
           
            S ohledem na výše uvedené tedy Jihomoravský kraj nemá a ani není povinen mít k dispozici informaci o účelu konkrétní žádosti a není tedy ani povinen Vám takovou informaci poskytnout.  
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš             
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 v. z. JUDr. Dagmar Dorovská v.r.
                                                                             vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní                     
kontroly odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                     DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                          Internet
70888337        CZ70888337        541651217       541651289       polackova.hana@ kr-jihomoravsky.cz       www.kr-jihomoravsky.cz