Informace č.j.: JMK 142096/2007

Jihomoravský  kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                                                                                                           
                                                                                                     
 
 
                             Vaše č.j.                       Naše č.j.:                         Naše SpZn.:                            Vyřizuje/linka                         Brno
                                  JMK 142096/2007         S - JMK 135695/2007 OKP         Mgr. Poláčková/541651217         30. 10. 2007
 
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/99 – re S-JMK 120389/2007 ze dne 3. 10. 2007
-  poskytnutí informace
 
Vážený pane,
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne
16. 10. 2007 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona č. 106/99 – re S-JMK 120389/2007 ze dne 3. 10. 2007“ (dále jen „Žádost“).
 
V  Žádosti uvádíte: „Podle zákona 106/99 požadujeme informaci
a) o jakou naši konkrétní korespondenci se jedná
b) identifikaci subjektu, kterému má být kopie korespondence poskytnuta.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:
 
K písm. a)
 
 Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, (SpZn.: S-JMK 120389/2007 OKP) jste byl požádán o sdělení, zda souhlasíte s poskytnutím kopií písemností, resp. korespondence, která byla Vámi poskytnuta Jihomoravskému kraji, resp. jeho orgánům v souvislosti s vyřizováním Vaší žádosti o informace podané dne 31. 5. 2005, evidované pod č.j. 22384/2005 OÚPSŘ (konkrétně se tedy jedná o kopii citované žádosti).
 
K písm. b)
            K Vaší žádosti o „identifikaci subjektu, kterému má být kopie korespondence poskytnuta“ odkazujeme na zveřejněný zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 13. 9. 2007, podle kterého  se na  tomto zasedání obrátil na Jihomoravský kraj ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se žádostí o poskytnutí kopií „veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění zákona č. 106/1999 Sb.“ pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka včetně jím požadovaných informací je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu
a je rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).
           
 
S pozdravem
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš             
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního 
v.z. JUDr. Dagmar Dorovská v.r.
vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní
kontroly odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                     DIČ                      Telefon              Fax                   E-mail                                                          Internet
70888337        CZ70888337        541651217        541651289        polackova.hana@ kr-jihomoravsky.cz       www.kr-jihomoravsky.cz