Informace č.j.: JMK 140336/2007

Jihomoravský  kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                              
 
                               Vaše č.j.                       Naše č.j.:                         Naše SpZn.:                             Vyřizuje/linka                         Brno
                                    JMK 140336/2007         S - JMK 134498/2007 OKP          Mgr. Poláčková/541651217         25. 10. 2007
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informace
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 15. 10. 2007 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“).
 
V  žádosti uvádíte: „Zároveň na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí informace, která osoba podala žádost o informaci, na kterou se v Žádosti o sdělení
z 1. 10. 2007 odkazujete.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci, resp. sdělujeme následující:
            Na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 13. 9. 2007 se na Jihomoravský kraj obrátil ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se žádostí
o poskytnutí kopií „
veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění zákona č. 106/1999 Sb.“ pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka včetně jím požadovaných informací je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu a je
rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).
 
 
S pozdravem
                                                                                             Mgr. Martin Mikš v.r.           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon              Fax                  E-mail                                                          Internet
70888337        CZ70888337        541651217       541651289       polackova.hana@ kr-jihomoravsky.cz       www.kr-jihomoravsky.cz