Informace č.j.: JMK 141315/2007

Jihomoravský  kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                                                                                                           
                                                                                                               
 
                               Vaše č.j.                           Naše č.j.:                          Naše SpZn.:                         Vyřizuje/linka                       Brno
                                        JMK 141315/2007          S - JMK 134259/2007 OKP      Mgr. Poláčková/541651217       29. 10. 2007
 
 
 
Žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – identifikace subjektu -  poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne
14. 10. 2007 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona č. 106/99 – identifikace subjektu“ (dále jen „Žádost“).
 
V  Žádosti uvádíte: „Požaduji zaslat informaci, který subjekt (jméno, adresa, funkce ve státní správě a samosprávě) požádal o informace a jeho žádost má přímý vztah k Vašemu
S-JMK 120389/2007.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. níže uvádíme citaci části bodu č. 140 Dotazy, podněty a připomínky zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 13. 9. 2007 obsahující Vámi požadovanou informaci:
 
Bod č. 140
Dotazy, podněty a připomínky
 
Milan Venclík vystoupil jako občan a požádal dle zákona o poskytnutí informací č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, o sdělení následujících informací a poskytnutí následujících materiálů:
1.      kolik žádostí o sdělení informací dle zákona obdržel JMK od občanského sdružení
„Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ zastoupeného P.F. (dále jen Občanské sdružení)
2.      kolik pracovníků se každou podanou žádostí zabývá, včetně členů samosprávy
3.      vyčíslení počtu pracovních hodin, které představuje vyřízení jedné stížnosti
4.      vyčíslení dalších materiálních a finančních nákladů na vyřízení žádostí
5.      kolik z výše uvedených finančních nákladů bylo Občanskému sdružení přeúčtováno
 
Dále Milan Venclík požádal o předání následujících materiálů:
1.      kopie veškeré dokumentace (a to včetně příloh), včetně veškeré korespondence JMK
a všech jeho orgánů (hejtmana, Rady, Zastupitelstva a Krajského úřadu)
2.      kopie veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění zákona č.106/1999 Sb.
 
            Pro úplnost dále uvádíme, že dle § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí
u Krajského úřadu a je rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).
 
K Vaší žádosti o sdělení adresy výše uvedeného žadatele odkazujeme na rozhodnutí
Krajského úřadu ze dne 29. 10. 2007 sp.zn. S-JMK 134259/2007 OKP o odmítnutí Vaší Žádosti v části vztahující se k adrese subjektu, který jak uvádíte v Žádosti „požádal
o informace a jeho žádost má přímý vztah k Vašemu S-JMK 120389/2007
.“
 
K Vaší žádosti o sdělení funkce ve státní správě a samosprávě subjektu, který „požádal o informace a jeho žádost má přímý vztah k Vašemu S-JMK 120389/2007“ odkazujeme na výše uvedenou citaci části bodu č. 140 Dotazy, podněty a připomínky zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 13. 9. 2007, ze kterého je zřejmé, že se jednalo o žádost podanou soukromou fyzickou osobou - občanem. Dále uvádíme, že pro účely vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.  není povinný subjekt oprávněn a tudíž ani povinen shromažďovat údaje týkající se funkcí ve státní správě
a samosprávě vykonávaných konkrétními žadateli. Takové informace tedy není povinný subjekt povinen mít k dispozici a není tedy ani povinen Vám takovou informaci poskytnout.  
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš v.r.           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                     DIČ                      Telefon           Fax                   E-mail                                                         Internet
70888337        CZ70888337        541651217      541651289       polackova.hana@ kr-jihomoravsky.cz      www.kr-jihomoravsky.cz