Informace č.j.: JMK 140347/2007

Jihomoravský  kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                                                                                                           
                                                                                                               
 
                               Vaše č.j.                     Naše č.j.:                         Naše SpZn.:                          Vyřizuje/linka                         Brno
                                  JMK 140347/2007         S - JMK 133624/2007 OKP        Mgr. Poláčková/541651217        24. 10. 2007
 
 
 
Dotaz podle zákona 106/99 Sb. a reakce na žádost o sdělení -  poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
dne 11 10. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Dotaz podle zákona 106/99 Sb a reakce na žádost o sdělení“ (dále jen „Žádost“).
 
V  Žádosti uvádíte: „Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, za jakým účelem a který subjekt se dožaduje informace, co bylo obsahem po KRÚ JMK mnou požadované informace v rámci zákona 106/1999 Sb.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
                                            
            Na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 13. 9. 2007 se na Jihomoravský kraj obrátil ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se žádostí
o poskytnutí kopií „
veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění zákona č. 106/1999 Sb.“ pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka včetně jím požadovaných informací je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu a je
rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).
 
K Vaší žádosti o sdělení, za jakým účelem pan Venclík informace požaduje uvádíme, že tento účel  není povinnému subjektu  znám. Źádné  ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. ani jiného právního předpisu neukládá povinnému subjektu povinnost zjišťovat důvod podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., resp. účel, za jakým je žadatelem konkrétníinformace požadována. Z příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. ani nevyplývá povinnost žadatele svoji žádost odůvodňovat, tedy sdělovat povinnému subjektu účel vyžadovaných informací (viz. § 14 citovaného zákona upravující postup při podávání
a vyřizování písemné žádosti o informace).
 
Dle § odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt poskytuje informace vztahující se k jeho působnosti. Pod pojmem „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“ je dle příslušné judikatury třeba rozumět všechny informace, které povinný subjekt má, či by měl mít, tj. veškeré informace, které u povinného subjektu leží, s nimiž pracuje. Nelze tedy požadovat vytváření nových informací, které povinný subjekt není povinen mít k dispozici, pokud však povinný subjekt nemá informaci, kterou podle svých povinností k dispozici mít má, je povinen tuto informaci doplnit a žadateli poskytnout.
 
S ohledem na výše uvedené tedy Jihomoravský kraj nemá a ani není povinen mít k dispozici informaci o účelu žádosti pana Venclíka a není tedy ani povinen Vám takovou informaci poskytnout.  
 
 
 
S pozdravem
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš v.r.           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                     DIČ                      Telefon            Fax                 E-mail                                                         Internet
70888337        CZ70888337        541651217      541651289      polackova.hana@ kr-jihomoravsky.cz      www.kr-jihomoravsky.cz