Informace č.j.: JMK 139387/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                           Brno
JMK     139387/2007             S-JMK 139387/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                   6.11.2007                                   
 
 
 
Vyřízení S-JMK 120389/2007 ing. Venclík občan – papírová verze - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24.10.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – Vyřízení S-JMK 120389/2007 ing. Venclík občan – papírová verze“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti: „níže připojeným sdělením jsme Vám vydali souhlas s vydáním kopií pro žádost o informace, kterou vyřizujete pod Sp.Zn. S-JMK 120389/2007. Protože do dnešního dne není v souladu se zákonem 106/99 uveřejněno na internetových stránkách JMK vyřízení této informace, požadujeme
a) zaslat kopii ‚kopii‘ průvodního dopisu, kterou bylo ‚por‘ žádost vedenou pod Sp. Zn. S-JMK 120389/32007 žadateli odpovězeno
b) zaslat kopii sdělení, kterým byl žadatel žádosti vyřizované pod Sp. Zn. S-JMK 120389/2007 podle zákona č. 106/99 vyzván k úhradě
c) zaslat kopii všech dokladů, kterými byla částka podle bodu b) přijata a na JMK zaevidována
d) adresu z internetových stránek JMK, kde je odpověď na žádost vyřizovanou pod Sp.Zn. S-JMK 120389/2007 zveřejněna.“
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii vyřizujícího dopisu „Poskytnutí informace“ č.j. JMK 120389/2007, Sp.Zn. S-JMK 120389/2007 OKP, ze dne 15.10.2007, v němž byly anonymizovány osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 6.11.2007).
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu „Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace“ č.j. JMK 133555/2007, Sp.Zn. S-JMK 120389/2007 OKP, ze dne 11.10.2007, včetně příloh, v němž byly anonymizovány osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 6.11.2007).
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. d) Žádosti:
 
Poskytnutí informace žadateli dopisem č.j. JMK 120389/2007, Sp.zn. S-JMK 120389/2007 OKP, ze dne 15.10.2007, bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29.10.2007 na webových stránkách Jihomoravského kraje na adrese www.kr-jihomoravsky.cz v rubrice Informace/Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb./OKP Odbor kontrolní a právní/Informace č.j.: JMK 120389/2007.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního             
                                                                          
 
 
 
 
Přílohy:dle textu
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337    CZ70888337            541651234      541651289      klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz