Hejtman Hašek: Rozpočet připravuje krajská samospráva s aktivní účastí občanů, letos jich je více než 1100

Celkem 1105 obyvatel jižní Moravy se svými podněty zapojilo do přípravy krajského rozpočtu na rok 2017 v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“. Po jednání krajské rady 3. listopadu 2016 to uvedl hejtman Michal Hašek. „Ve srovnání s předchozím rokem, kdy bylo doručeno celkem 962 dotazníků, se jedná o nárůst o patnáct procent. Děkuji všem, kdo se svými podněty do tohoto projektu zapojili,“ uvedl hejtman Hašek.

Na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz bylo možné během měsíce října v internetovém dotazníku vyjádřit priority, které by měl kraj v roce 2017 realizovat. „Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že občané Jihomoravského kraje nejvíce preferují výdaje do oblastí Doprava a dopravní obslužnost (16,65 %), Zdravotnictví (12,10 %), Sociální služby (11,60 %), Regionální rozvoj (10,61 %) a Školství, tělovýchova a zájmová činnost (9,92 %). Pokud jde o aktivity v rámci jednotlivých oblastí, mezi nejčastěji uváděné patří oprava a údržba silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji, zabezpečení sociálních služeb z hlediska potřebnosti, dostupnosti a kvality, prostřednictvím sítě sociálních služeb, podpora tělovýchovy a sportu, podpora rozvoje cyklistiky a podpora nemocnic poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou lůžkovou péči. Možnosti vznést konkrétní podnět k návrhu rozpočtu využilo z uvedených 1105 obyvatel jižní Moravy celkem 589 občanů, kteří mají bydliště na území kraje. Některé z podnětů se přitom týkaly více oblastí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Nejvíce konkrétních podnětů bylo vzneseno v oblasti Doprava a dopravní obslužnost (489 podnětů), z toho 286 se týká rekonstrukce silnice III/15286 mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi a 147 podnětů opravy průtahu obce Bílovice nad Svitavou od Obřan po Adamov.

Velké množství podnětů bylo vzneseno rovněž v oblasti Školství, tělovýchova a zájmová činnost (56 podnětů), z toho 44 podnětů se týká dokončení rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky a podpory její činnosti. Dále šlo o větší množství konkrétních podnětů v oblasti Kultura a památková péče (25 podnětů), z toho 23 se týká podpory knihoven – obnovy jejich vybavení a tvorby knihovních fondů.

Podíl žen na celkovém počtu občanů, kteří se zapojili do projektu, činil 59 %, podíl mužů 41 %. Co se týká věkové struktury – 46 % účastníků bylo ve věku 19 – 40 let, mezi 41 a 64 lety pak 43 %. Díky oslovení majitelů Senior pasů a ostatních seniorů prostřednictvím Senior pointů zůstal podíl občanů věkové skupiny 65 + na stejné úrovni jako loni - 9 %. Podle dosaženého vzdělání se do projektu nejvíce zapojili občané s vysokoškolským vzděláním (48 %) a se středoškolským s maturitou (34 %).

Rada Jihomoravského kraje uložila odborům krajského úřadu vyjádřit se ke konkrétním podnětům z hlediska možnosti jejich realizace. O konkrétních podnětech a jejich možné realizaci bude také informována nově zvolená rada Jihomoravského kraje.

Celkové vyhodnocení preferovaných oblastí, aktivit a konkrétních podnětů občanů je zveřejněno ZDE (ppt, 2 MB).

Poprvé měli občané příležitost zapojit se do přípravy rozpočtu v roce 2012, kdy se internetového hlasování zúčastnilo 59 osob. V roce 2013 se do přípravy rozpočtu zapojilo již 451 občanů Jihomoravského kraje, o rok později šlo o 405 Jihomoravanů, v loňském roce se do přípravy rozpočtu zapojilo 962 obyvatel kraje. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2017 bude uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje 15 dnů před projednáním v krajském zastupitelstvu.