Informace č.j.: JMK 134724/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  134724/2007             S-JMK  134724 /2007 OKP              Dzúrová/1243                              26.10.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 15.10.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost dle zákona č.106/99: S-JMK 120389/2007 OKP – žadatel a sdělení“ (dále jen Žádost).

            V Žádosti konstatujete, že jste na žádost KrÚ JMK vedenou pod spisovou značkou S-JMK 120389/2007 OKP odpověděli, že souhlasíte s poskytnutím kopií Vaší korespondence.

 

            Dle zákona č. 106/1999 Sb., žádáte o zaslání informace:

a) o jakou konkrétní korespondenci se jedná

b) který konkrétní subjekt si ji vyžádal

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a)

            Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, (SpZn.: S-JMK 120389/2007 OKP) jste byli požádáni o sdělení, zda souhlasíte s poskytnutím kopií písemností, resp. korespondence, které byly JMK resp. jeho orgánům poskytnuty Vašim sdružením v souvislosti s vyřizováním Vašich žádostí o informace. Konkrétně se jedná o žádosti o informace, případně další písemnosti související s žádostí o informace, které byly Vašim sdružením JMK poskytnuty, jako např. upřesnění žádosti, souhlas s poskytnutím informace nebo stížnosti proti postupu při vyřizování žádostí o informace.

 

K písm. b)

                Na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 13. 9. 2007 se na Jihomoravský kraj obrátil ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se žádostí
o poskytnutí kopií „
veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění zákona č. 106/1999 Sb.
“ pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka včetně jím požadovaných informací je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu a je
rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního