Informace č.j.: 140122/2007

Vaše č.j.                 Naše č.j.                     Naše                                          SpZn.                        Vyřizuje/linka                 Brno
                                    JMK 140122/2007             S-JMK 140122/2007 OINV      Ing. Pydych/3453         6. 11. 2007
 
 
Bod 19 136. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            Dne 26. 10. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy
a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 19 na 119. zasedání RJMK
“.
 
            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, a to:
Kompletní materiál předložený k bodu 19 na 136. schůzi Rady Jihomoravského kraje (důvodová zpráva, přílohy, košilka – návrh usnesení k materiálu - v daném případě byly v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány osobní údaje fyzických osob – viz rozhodnutí ze dne 5. 11. 2007 pod č.j. JMK 140122/2007, které Vám zasíláme doporučeně na výše uvedenou adresu).
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                       Ing. Ivo Minařík, v.r.
pověřený vedením odboru investic
 
                  
           
 
                                                                
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                                  DIČ                                   Telefon                       Fax                                       E-mail                                                                             Internet
708 88 337      CZ70888337                541651111         541651239      pydych.milos@kr-jihomoravsky.cz                     www.kr-jihomoravsky.cz