Informace dle zákona č.106/99Sb. JMK 142859/2007

 
 
Jihomoravský kraj
Odbor majetkový
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
__________________________________________________________________
 
 
 
 
                               Vaše č.j.                             Naše č.j.                     Naše SpZn.                            Vyřizuje/linka              Brno
                                                JMK 142859/2007                                              Mgr.Škarková/2487    30.10. 2007
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999Sb.
- poskytnutí informace
 
 
Vážená paní,
 
     dne 22.10.2007 byla doručena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru majetkovému Vaše žádost o poskytnutí informace – postoupení seznamu pozemkových parcel pod silnicemi II. a III. třídy v  kat. úz. Slatina, Vinohrady a Líšeň v městě Brně, včetně jejich výměr, o jejichž výkup bylo požádáno dle citovaného „Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje“ v období od 1. ledna 2006 do 31. srpna 2007, a které nebyly vykoupeny.
     
     V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.Vám sdělujeme požadovanou informaci a to:
 
za období, ke kterému směřuje Vaše žádost bylo požádáno o vykoupení pozemku p.č. 6191/56 o výměře 859 m2 v k.ú. Líšeň a tento pozemek nebyl Jihomoravským krajem vykoupen.
 
      S pozdravem
 
 
                                                                                JUDr. Lenka Skutková
                                                                          vedoucí majetkového odboru