foto 1 foto 2

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

Individuální projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“
(registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003048)
 

Zefektivňování a rozvoj kvality služeb poskytovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) prostřednictvím naplňování standardů kvality SPOD a jejich kontrolou u obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je hlavním cílem individuálního projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“, jehož realizace byla zahájena 1. září 2016 a skončí k 31. srpnu 2019.
Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR částkou v celkové výši částkou ve výši 7.125.502 Kč.
Projekt se zaměřuje na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v oblasti SPOD v Jihomoravském kraji (dále jen „JMK“), a to zejména formou metodické podpory, vzdělávání a supervizních setkání. Dále se zabývá podporou procesu kontroly naplňování standardů kvality SPOD v souladu s ustanoveními zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V neposlední řadě budou v rámci projektu vytvořeny kontrolní mechanismy – metodiky v oblasti naplňování standardů kvality SPOD, s čímž bude souviset i jejich pilotní ověřování na obecních úřadech obcí v JMK.
Realizace projektu povede k naplňování standardů kvality SPOD na KrÚ JMK, ke zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD pro obecní úřady obcí v JMK a její pilotní ověření v praxi, k zajištění doporučeného minimálního standardu v oblasti personálního zabezpečení orgánu SPOD KrÚ JMK (včetně profesního rozvoje a vzdělávání pracovníků), k rozšíření formy služeb poskytovaných v oblasti náhradní rodinné péče na KrÚ JMK, k prohloubení odborné spolupráce se subjekty zabývajícími se agendou související s SPOD v regionu JMK a v neposlední řadě ke zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice SPOD.

 

Více ve Zprávě k zahájení realizace projektu (pdf,401 kB)

 

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření

 

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodiky kontrol naplňování standardů kvality SPOD na obecních úřadech obcí v JMK a její pilotní ověření - prezentace
 


Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Problematika umisťování nezletilých do ZDVOP - prezentace 

 

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Asistované styky rodičů s dětmi v rozvodových a rozchodových kauzách - prezentace

 

Klíčová aktivita 04: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Spolupráce na poli kontroly sociálně-právní ochrany dětí u pověřených osob - prezentace

 

Klíčová aktivita 06: Vytvoření specializované webové domény pro oblast SPO v Jihomoravském kraji