Informace k volbám do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Průběžná volební účast v Jihomoravském kraji (7. 10. 16:00), podrobná tabulka ZDE (xls, 34 kB)
Krajské volby - 6,13 %
Senátní volby - 6,24 % 

 

Průběžná volební účast v Jihomoravském kraji (7. 10. 21:00), podrobná tabulka ZDE (xls, 34 kB)
Krajské volby - 20,28 %
Senátní volby - 19,23 % 

 

Průběžná volební účast v Jihomoravském kraji (8. 10. 10:00), podrobná tabulka ZDE (xls, 38 kB)
Krajské volby - 26,16 %
Senátní volby - 25,41 %

 

Průběžná volební účast v Jihomoravském kraji (8. 10. 13:00), podrobná tabulka ZDE (xls, 38 kB)
Krajské volby - 33,24 %
Senátní volby - 32,03 %

 

Úkoly krajského úřadu v krajských volbách: organizačně technicky zajišťuje přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, projednává a registruje kandidátní listiny, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, může kontrolovat průběh hlasování a sčítání ve volebních místnostech.

Úkoly krajského úřadu v senátních volbách: řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, může kontrolovat průběh hlasování a sčítání ve volebních místnostech.

Volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 49 Blansko, volební obvod č. 55 Brno-město, volební obvod č. 58 Brno-město, volební obvod č. 79 Hodonín a část volebního obvodu č. 76 Kroměříž, který zahrnuje některé obce okresu Vyškov.

Školení okrskových volebních komisí – na území města Brna zabezpečil ve spolupráci s ČSÚ krajský úřad svými zaměstnanci (pro městské části, kde se konají i volby do Senátu, školení zabezpečil svými zaměstnanci Magistrát města Brna), na ostatním území kraje na základě písemné žádosti ředitelky KrÚ JMK zabezpečily školení pro svůj správní obvod pověřené obecní úřady rovněž ve spolupráci s ČSÚ (pro zajištění jednotnosti a odborné úrovně školení obdržely všechny pověřené obecní úřady písemný materiál k obsahu školení).

Konání voleb: pátek 7. 10. 2016 14:00-22:00 hod. a sobota 8. 10. 2016 8:00-14:00 hod (volební místnosti jsou většinou na obecních úřadech, ve městech ve školách).

Kdo může volit do zastupitelstva kraje: státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Překážky výkonu volebního práva: výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva.

Kdo může volit do Senátu:
Právo volit má podle zákona o volbách do Senátu Parlamentu ČR státní občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a to v místě trvalého pobytu nebo mimo toto místo, na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz. Je však možné volit pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby do Senátu a ve kterém má volič zároveň trvalý pobyt. Ve II. kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň 2. den konání 2. kola voleb dosáhl věku 18 let.

Překážky výkonu volebního práva: omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva

Voličský průkaz – krajské volby - žádost na obecní úřad podle trvalého pobytu. Na voličský průkaz je možné volit v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz – senátní volby- žádost na obecní úřad podle trvalého pobytu nebo na zastupitelský úřad. Na voličský průkaz je možné volit v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde byly vyhlášeny volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, nebo v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území ČR.

Co musí volič u voleb prokázat: totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem (krajské volby). U senátních voleb navíc diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.

Hlavní přebírací místo je na ČSÚ Brno, Jezuitská 2 – o zabezpečení budovy proti případnému výpadku el. energie byl požádán ředitel E.ON ČR a.s. (budova je napojena do mřížové sítě nízkého napětí, což znamená vyšší spolehlivost zásobování el.energií), v době sčítání hlasů bude mít u budovy zvýšenou pohotovost městská policie.

V době voleb 7. a 8. 10. 2016 bude v budově krajského úřadu zabezpečena služba
dvou zaměstnanců. Každý den voleb budou 4 výjezdní skupiny (celkem za oba dny tedy 8 dvojic) provádět ve všech okresech kraje kontrolu průběhu hlasování ve volebních místnostech (Kontakty pro novináře: JUDr. Sychrová tel. 724 353 248).

Dne 13. 10. 2012 v době od 14,00 hod až do ukončení sčítání hlasů bude zabezpečena na krajském úřadě z důvodu řešení stížností a poskytování metodické pomoci okrskovým volebním komisím služba dvou zaměstnanců.

Krajský úřad poskytne pro potřeby ČSÚ tři auta s řidičem.

V době voleb a sčítání hlasů je pro případ havárie zabezpečena i služba informatika a údržbáře krajského úřadu po telefonu. Pro případ havárie v kraji jsou zabezpečeny kontakty na policii i JME.

Služba na úseku občanských průkazů je zabezpečena na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na Magistrátu města Brna (pro zajištění výkonu volebního práva je možné požádat o vystavení občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc)

Kontaktní spojení na KrÚ JMK budou mít k dispozici všechny okrskové volební komise včetně Ministerstva vnitra ČR a ČSÚ.

Počet voličů v kraji – 981261
Počet volebních okrsků v JMK – 1405
Počet přebíracích míst ČSÚ – 62 (jsou na všech pověřených obecních úřadech a městských částech města Brna)
Počet obcí - 673

Další informace: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=194938&TypeID=12  

TELEFONNÍ KONTAKTY DO VŠECH OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ V JMK:  http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=320567&TypeID=7