Zastupitelstvo vydalo Zásady územního rozvoje kraje. Hejtman Hašek: V zásadních věcech táhneme za jeden provaz

Jihomoravští zastupitelé na svém zasedání 5. října 2016 schválili jeden z nejdůležitějších dokumentů končícího volebního období - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a vydali je formou opatření obecné povahy.

Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o námitkách uplatněných proti Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), který připravil Krajský úřad Jihomoravského kraje a ověřilo soulad Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje s Politikou územního rozvoje ČR, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj. K Návrhu ZÚR JMK zajistil Krajský úřad JMK zpracování vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dokumentace SEA) a Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000.

Vydání ZÚR JMK bude oznámeno veřejnou vyhláškou podle § 173 odst. 1 správního řádu. ZÚR JMK nabydou účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu JMK.

„Jižní Morava má za sebou velmi významný den. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje velkou průřezovou podporou (56 – 3 – 1) vyjádřilo souhlas s vydáním nových Zásad územního rozvoje kraje. Jde o završení procesu, který trval déle než tři roky a já jsem rád, že jižní Morava má nové zásady. Počítáme s tím, že nebude spokojených 100 % obcí, 100 % občanů či různých občanských a ekologických aktivistů, ale takový je život. My jsme chtěli umožnit rozvoj drtivé většiny území, nečekat další rok nebo dva, jestli se podaří nebo ne najít shodu například s aktuálním vedením statutárního města Brna. Jsem rád, že dnešní vydání ZÚR JMK otevírá prostor k významným dopravním stavbám – dostavbě dálnice na Vídeň, obchvatům velkých měst, jako jsou Znojmo, Břeclav, pokračování prací na silnici D55, tedy na spojnici Břeclavi, Hodonína a Zlínského kraje. Dává prostor na zlepšení silničního spojení Znojma s Brnem. My bychom rádi, aby se tato významná severní spojnice začala připravovat, aby se etapizovala od severní hranice směrem ke statutárnímu městu Brnu,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jak doplnil, zastupitelstvo kraje dnes také přijalo dvě doprovodná usnesení. „Na můj návrh zastupitelstvo vyzvalo ministerstvo dopravy ke zrychlení přípravných a realizačních prací významné dopravní infrastruktury v kraji – jde o všechny páteřní silnice, ale také železniční infrastrukturu, například včetně Železničního uzlu Brno. Na návrh klubu ODS prošlo opět většinou usnesení, které říká, že v případě rezervy pro případnou vodní nádrž v Čučicích na Brněnsku by se měly hledat jiná řešení, která umožní řešit otázku globálního sucha, ale nikoliv výstavbou velké přehrady,“ dodal hejtman Hašek.

Jak uvedl radní Antonín Tesařík krajské zásady územního rozvoje mimochodem řeší obchvaty měst, protipovodňovou ochranu, zajištění obcí pitnou vodu i průmyslové zóny pro energie s napojením na celou evropskou síť „Dokument ZÚR byl Krajským úřadem Jihomoravského kraje a projektantem připraven s řádnou odbornou péčí, zodpovědně a transparentně. Má podporu všech orgánů veřejné správy včetně Ministerstva životního prostředí. Schválené zásady územního rozvoje výrazně zlepší kvalitu života občanů v kraji, odložení jejich vydání by znamenalo jen další čekání, riziko prodloužení procesu o řadu let a zpomalení rozvoje Jihomoravského kraje,“ upozornil Tesařík. Podle jeho názoru schválený dokument rozhodně ustojí avizované žaloby. „Jsem přesvědčen, že schválené zásady územního rozvoje rozhodně obstojí. Pro tento názor hovoří nedávné rozsudky soudů a judikáty. Například v případě obchvatu Znojma, kdy názorem odpůrců zásad bylo, že nelze do územních plánů vkládat koridory a sítě celorepublikového významu předtím, než budou vydány zásady územního rozvoje. Tento názor již dávno změnila novela stavebního zákona, která je účinná od 1. 1. 2013,“ konstatoval Tesařík.

„Dával jsem důraz na to, aby byly zásady na čtyřech pilířích – naprostý soulad se zadáním, které schválilo zastupitelstvo v roce 2013, dodržení zákonnosti, tedy stavebního zákona a navazujících právních předpisů, soulad s nadřazeným dokumentem, kterým je Politika územního rozvoje, a reflexe rozsudku Nejvyššího správního soudu, který poukázal na ta místa, která je potřeba více řešit a více se jim věnovat. Jde například o důsledné vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů na udržitelný rozvoj,“ sdělil radní pro územní plánování Antonín Tesařík.

„Dobrou zprávou je, že došlo k dohodě se všemi dotčenými orgány, které se zúčastnily veřejného projednání, z hlediska projednání námitek a připomínek, které Jihomoravský kraj obdržel,“ uvedl radní Antonín Tesařík.

Proces veřejného projednání začal v dubnu letošního roku, připomínky byly podávány do poloviny června. „Tyto námitky a připomínky byly Jihomoravským krajem vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem, všechny byly poskytnuty dotčeným orgánům, které se k nim vyjádřily. Tato vyjádření už máme všechny k dispozici, včetně vyjádření Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších orgánů státní správy. Tím je dán základ pro to, aby tento dokument byl projednán v samosprávných orgánech kraje – to znamená v radě a zastupitelstvu kraje – a byl ještě do konce funkčního období vydán,“ shrnul stav Antonín Tesařík.

Byly podány námitky ze strany 39 obcí, dvou oprávněných investorů, 16 zástupců veřejnosti a 1253 podání bylo samostatných. „Po analýze bylo vyhodnoceno pouze 131 podání, která byla různá. To znamená, že těch dalších přibližně 1100 podání bylo takzvaně „přes kopírák“ a byla naprosto identická. Všechna podání byla písemně vypořádána přesně v souladu se stavebním zákonem – někde bylo vyhověno v plném rozsahu, části vyhověno být nemohlo, někde bylo vyhověno jen částečně. Řada z nich se vyjadřovala pouze k tomu, že se přikláněla k té či oné variantě řešení nebo se stavěla odmítavě k navrhovaným záměrům. Například u D43 prosazovala část variantu tzv. optimalizovanou MŽP, část v takzvané německé stopě, některá se dokonce stavěla proti D52,jiná odmítala záměr modernizace železniční tratě Brno – Přerov či například vymezení územní rezervy pro lokalitu akumulace povrchových vod Čučice,“ uvedl podrobnosti radní Tesařík.

Nové ZÚR JMK jsou pořízeny a zpracovány zejména v souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR, v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se zohledněním judikatury správních soudů.

ZÚR JMK jsou všem k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.zurka.cz . Součástí uvedené webové stránky jsou i webová aplikace sloužící k vyhledávání informací o záměrech podle obcí a informační portál věnovaný často diskutovaným tématům.