Informace č.j.: JMK 135148/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

             Čj.:                                                SpZn.:                                       Vyřizuje/linka                          Brno

JMK 135148/2007                    S-JMK 135148/2007 OKP                    Salneková/1264                 26. 10. 2007

 

 

Poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

dne 15 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“).

 

V  Žádosti uvádíte: „ve smyslu Vašeho dopisu datovaného 3.10.2007, Čj. JMK 131613/2007, SpZn. S-JMK 120389/2007 OKP, jsem souhlasil s poskytnutím kopií své korespondence na JMK jiným žadatelům o informace, viz mail níže.

 

Podle zákona č. 106/1999 Sb.  žádám tyto informace:

1) Který konkrétní žadatel o informace si vyžádal poskytnutí mojí korespondence?

2) Jaká moje korespondence byla žadateli poskytnuta?

3) Požaduji zaslat v elektronické podobě kopii příslušné žádosti o informace tohoto konkrétního žadatele, kterou si dotyčný vyžádal poskytnutí mojí korespondence.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

            1) Na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 13. 9. 2007 se na Jihomoravský kraj obrátil ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se žádostí
o poskytnutí kopií „
veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění zákona č. 106/1999 Sb.
“ pan Milan Venclík. Plné znění vystoupení pana Venclíka  je uvedeno v zápise z  20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje bod. č. 140 Dotazy, podněty a připomínky. Dle § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  je zápis z citovaného zasedání uložen k nahlédnutí u Krajského úřadu a je rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
(
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=30146&TypeID=2).

2) Do vyřízení této Vaší žádosti o informace nebyla žadateli o informace dosud poskytnuta žádná Vaše korespondence. Obecně lze říci, že se jedná v daném případě o Vámi zaslané žádosti o informace, popřípadě další Vaši korespondenci navazující na tyto žádosti, kterou jste JMK resp. jeho orgánům zaslal.

 

  3) Kopii příslušné žádosti o informace tohoto konkrétního žadatele nelze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout a proto byla samostatným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje odmítnuta.

 

S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Martin Mikš

                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního