Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje jdou do finále

Vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) je na dohled – krajská rada 22. září 2016 doporučila krajskému zastupitelstvu jejich vydání formou opatření obecné povahy.

Rada současně projednala návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, který připravil Krajský úřad Jihomoravského kraje a doporučila krajskému zastupitelstvu ověřit soulad Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje s Politikou územního rozvoje ČR, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj. K Návrhu ZÚR JMK zajistil Krajský úřad JMK zpracování vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí (dokumentace SEA) a Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území Natura 2000.

Vydání ZÚR JMK bude oznámeno veřejnou vyhláškou podle § 173 odst. 1 správního řádu. ZÚR JMK nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu JMK. „Po více než 3 letech náročné práce dnes Rada Jihomoravského kraje projednala finální návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a teď už nic nebrání projednání Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5.10.2016, které jsem dnes ráno také svolal. Splníme tak jeden z klíčových závazků nejenom krajské koalice, ale celého zastupitelstva ve formě Programového prohlášení Jihomoravského kraje, kde se k práci přihlásila politická reprezentace nedělená na koalici a opozici. Máme už k dispozici všechna stanoviska, máme dohody s ministerstvy včetně ministerstva životního prostředí a na základě toho můžeme v zastupitelstvu projednat a vydat tyto zásady,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

„Dobrou zprávou je, že došlo k dohodě se všemi dotčenými orgány, které se zúčastnily veřejného projednání, z hlediska projednání námitek a připomínek, které Jihomoravský kraj obdržel,“ uvedl radní Antonín Tesařík.

Proces veřejného projednání začal v dubnu letošního roku, připomínky byly podávány do poloviny června. „Tyto námitky a připomínky byly Jihomoravským krajem vyhodnoceny v souladu se stavebním zákonem, všechny byly poskytnuty dotčeným orgánům, které se k nim vyjádřily. Tato vyjádření už máme všechny k dispozici, včetně vyjádření Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších orgánů státní správy. Tím je dán základ pro to, aby tento dokument byl projednán v samosprávných orgánech kraje – to znamená v radě a zastupitelstvu kraje – a byl ještě do konce funkčního období vydán,“ shrnul stav Antonín Tesařík.

Byly podány námitky ze strany 39 obcí, dvou oprávněných investorů, 16 zástupců veřejnosti a 1253 podání bylo samostatných. „Po analýze bylo vyhodnoceno pouze 131 podání, která byla různá. To znamená, že těch dalších přibližně 1100 podání bylo takzvaně „přes kopírák“ a byla naprosto identická. Všechna podání byla písemně vypořádána přesně v souladu se stavebním zákonem – někde bylo vyhověno v plném rozsahu, části vyhověno být nemohlo, někde bylo vyhověno jen částečně. Řada z nich se vyjadřovala pouze k tomu, že se přikláněla k té či oné variantě řešení nebo se stavěla odmítavě k navrhovaným záměrům. Například u D43 prosazovala část variantu tzv. optimalizovanou MŽP, část v takzvané německé stopě, některá se dokonce stavěla proti D52,jiná odmítala záměr modernizace železniční tratě Brno – Přerov či například vymezení územní rezervy pro lokalitu akumulace povrchových vod Čučice,“ uvedl podrobnosti radní Tesařík.

Nové ZÚR JMK je pořízen a zpracován zejména v souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR, v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se zohledněním judikatury správních soudů.

Návrh ZÚR JMK je všem k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.zurka.cz . Součástí uvedené webové stránky jsou i webová aplikace sloužící k vyhledávání informací o záměrech podle obcí a informační portál věnovaný často diskutovaným tématům.